ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6301102321   นางสาวจารุวรรณ   มามาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102324   นางสาวจุฑามาส   วงษ์วิทยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101420   นางสาวอภิญญา   พัฒน์ธิพงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101427   นางสาวอัจฉราภรณ์   สำราญใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404101363   นายธนาคม   ขวัญเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101386   นางสาวรุ่งฤดี   เกตุรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101457   นางสาวอลีนา   มายิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6415123316   นางสาวณัฐวรรณ   ฟักเจริญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6418102424   นางสาวชลธิชา   แก้วมนตรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102440   นางสาวธวัลรัตน์   พรมเชื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6501102331   นางสาวจิดาภา   คนสุภาพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102361   นางสาวณัฐธิดา   สลุงอยู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102391   นางสาวธิดาทิพย์   เหล็กกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102435   นางสาวพรณภัส   อยู่คุ้ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102436   นางสาวพรทิพย์   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102440   นางสาวพฤษภา   หิตมูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102443   นางสาวพัชรา   ทบศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102478   นางสาวลักษิกา   สีทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102483   นางสาววรรณชนก   ชมภูพล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102513   นางสาวสุกัญญา   มานู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6503101307   นางสาวจิรวดี   วจีสิงห์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101311   นายชยาพล   เพชรสุวรรณ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101312   นายชัยณรงค์   สัตย์ธรรม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101314   นายไชยภัทร   ปองดำรงทรัพย์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101329   นางสาวน้ำทิพย์   เรียนจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101341   นางสาวภัทรวรรณ   ขุนชนะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101343   นางสาวมณฑิยารักษ์   จันทร์โด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101357   นายสุรเดช   ถาวรนิติผลสิริ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6504102326   นายนิธิภูมิ   ตันมาละ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6506102310   นายกฤติพงศ์   แซ่หว่าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102349   นายจุติเทพ   ไชยวร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102358   นายชยพัทธ์   ใจตุ้ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102365   นายญาณกร   จินามา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102426   นายธีรภัทร์   ขวัญแจ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102481   นายพยัต   เก้าพันกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102489   นางสาวพิจิตตรา   ประเทศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102493   นางสาวพิมณภัทร์   บุญรอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102494   นางสาวพิมพ์   เกษร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102523   นางสาวมนัสชพร   ศรีสวยหูต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102524   นางสาวมัณฑิตา   ชัยปัญญา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102528   นางสาวมาลิสา   มาแลกู่ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102531   นางสาวรจิตา   มารอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102543   นางสาวลภาวรรณ   มากะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102551   นายวรรณพล   แซ่ย้าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102557   นายวัฒนชัย   เป้รอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102561   นายวิทยา   สำเภาโอฬาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102568   นายศรุต   อินทร์แก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102645   นางสาวบุญญิสา   ในจิตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102646   นางสาวปิยะลักษณ์   ลีกา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102648   นางสาวสมัชญา   เหล็กสิงห์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102650   นางสาวอมรพรรณ   วรรณสาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506104357   นายเทพพิทักษ์   แสนมั่น : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104405   นายภาณุวัฒน์   ศรีสวัสดิ์เพ็ญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104422   นายวัชรพล   ทะสุใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506106315   นางสาวณัฐิดา   ราญรอน : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106316   นางสาวณิชกานต์   ไม่สะพร่าว : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106320   นายธนโชติ   ศักดิ์สง่า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106332   นางสาวบวรรัตน์   สุรภีร์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106340   นางสาวปวีณา   แจ่มอรุณ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106352   นายวีรภัทร   อำภาพร้อม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106357   นางสาวสิริญาพร   พิพัฒน์อรรณพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106359   นางสาวสุภกร   อุดมมหาไพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106360   นางสาวสุวรา   ถนอมคงคาสุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106364   นางสาวอรอนงค์   ทองประดับ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101312   นายคุณานนต์   เชียงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101392   นายศิรวิชญ์   บุญมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101396   นายสหรัฐ   สายก้อนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102322   นางสาวชวนทิพย์   เชื้อเมืองพาน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102323   นางสาวช่อผกา   ลาวิตา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102329   นางสาวณภัทรพร   แพทย์รักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102343   นางสาวธิติสุดา   เลาเงิน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102347   นางสาวนฤกราน   ตันปะละ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6514101308   นายกฤตจุทา   นราชิตธนวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101314   นายกิตตินันท์   ศิลปิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6518102310   นายกฤตนัย   ทองหยิบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102318   นายก้องภพ   แจ่มศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102362   นายโชคชัย   ลุงสาม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102383   นายณัฐนันท์   เมฆสองสี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง