โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประมง : งานปลามง Fishfest#2

วันที่เริ่มต้น 07/08/2565 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 08/09/2565 เวลา 21:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม นั้น คณะฯ ได้มีกำหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคณะฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) โดยสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตได้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผู้ปะกอบการ พร้อมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประมง โดยบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการผลิตที่มาจากการเรียนรู้ในกระบวนการรายวิชา ได้แก่ รายวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง รายวิชาการตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจ รายวิชาการจัดการฟาร์ม รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะ โดยรายละเอียดโครงการมีองค์ประกอบหลักในการพัฒนา ดังนี้
การดำเนินงานช่วงต้นน้ำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของนักศึกษาในด้านความเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยมีการฝึกอบรมทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจประมง เช่น Design thinking การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนธุรกิจ การเสริมสร้างบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ และการตลาดดิจิทัล เป็นต้น
การดำเนินงานช่วงกลางน้ำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับธุรกิจประมง ทั้งการวางแผนในการจัดการการผลิตนวัตกรรมทางการประมง ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการที่มีการลงทุนจริง จนถึงกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางด้านการประมง (Fishtech start up league) เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
การดำเนินงานช่วงปลายน้ำ เป็นกิจกรรมตลาดธุรกิจประมงจำลอง เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้มีการจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดึงศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการและสามารถบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ที่มีความรู้ เป็นที่ปรึกษา มีเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ อีกทั้งผลผลิตที่ได้ทั้งหมดจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทุกช่องทาง ทั้งในตลาดแบบออนไลน์ และตลาดแบบออฟไลน์ โดยนักศึกษาจะได้รับผลตอบแทนตามความสามารถ และความอุตสาหะ เพื่อเป็นเงินทุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล