ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6110102313   นายฐากรณ์   จันทนป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310101009   นายพงศธร   อ่อนคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 6ชั่วโมง
6310101302   นายกัญจน์   ตาเรือนสอน : การประมง 6ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6310101306   นางสาวจุติภรณ์   นันไชย : การประมง 6ชั่วโมง
6310101307   นางสาวเจษฎาพร   เต่งมาก : การประมง 6ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   วุฒิไกรอุดมเดช : การประมง 6ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 6ชั่วโมง
6310101311   นายณฐโชค   ขันตี : การประมง 6ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 6ชั่วโมง
6310101317   นางสาวธินิดา   โทแสง : การประมง 6ชั่วโมง
6310101318   นางสาวปราณี   เทพสาย : การประมง 6ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101320   นางสาวพีรดา   ไขแสง : การประมง 6ชั่วโมง
6310101321   นายภาณุพงศ์   บัวใหญ่ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101323   นางสาวมญชุ์ปริยา   เชียงรินทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101324   นางสาวรวิสรา   สุทธิจิต : การประมง 6ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 6ชั่วโมง
6310101326   นางสาวรัตติกาล   กันเชียง : การประมง 6ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6310101330   นายศุภกิตติ์   จันทร์ปัญญา : การประมง 6ชั่วโมง
6310101336   นางสาวสุปิยกุล   กวงเเหวน : การประมง 6ชั่วโมง
6310101337   นางสาวสุลักษณา   จันกิติ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 6ชั่วโมง
6310102304   นางสาวจันทร์จิรา   โยธา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310102309   นายชัยวัฒน์   กนกจรัสวาณิชย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310102310   นายชุติวัต   คะปานา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310102311   นายณภัทร   สุวิมล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310102316   นางสาวปวริสรา   กล่อมสุนทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310102317   นางสาวพรรณวิษา   เทพสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6310102326   นางสาวธนิดา   นองสมุทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 6ชั่วโมง
6410101303   นางสาวกุลธิดา   ศรีโมรา : การประมง 6ชั่วโมง
6410101305   นายคณัสนันท์   จันต๊ะมงคล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 6ชั่วโมง
6410101307   นายเจตนิพัทธ์   รองชัยภูมิ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101308   นายชญานนท์   บุญงาม : การประมง 6ชั่วโมง
6410101310   นายณัฐกุล   คิดสุขุม : การประมง 6ชั่วโมง
6410101311   นายณัฐนัย   พิลาวุธ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101313   นายธนดล   คำลือ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101314   นายธนากร   วิชาวรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101316   นางสาวปวริศา   หมั่นเขตรกิจ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 6ชั่วโมง
6410101318   นางสาวพิมพ์ขวัญ   ลือสัก : การประมง 6ชั่วโมง
6410101320   นางสาวพุทธิดา   สมบูรณ์ชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6410101321   นางสาวฟ้าพราว   ไตรณรงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101323   นายภูวดล   นิลมณี : การประมง 6ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 6ชั่วโมง
6410101325   นายยศพนธ์   วรรณสิงห์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101331   นายสรวิชญ์   จันทร์แดง : การประมง 6ชั่วโมง
6410101332   นายสุทธิพงษ์   สุทธิจิต : การประมง 6ชั่วโมง
6410101334   นางสาวสุวพร   สุทธารากุล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 6ชั่วโมง
6410101338   นางสาวอารียา   มูลเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101339   นางสาวไอซามี   พงษ์จิระสกุลชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101348   นายนภนต์   มุ่งหมายผล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101350   นางสาวนิชธาวัลย์   ใจดี : การประมง 6ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 6ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 6ชั่วโมง
6410101356   นางสาววนิดา   มณีรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101357   นางสาววรัญญา   มหายศ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101358   นายสุเมธัส   เตชะ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101364   นายนภัสกร   ภิรมย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102306   นางสาวนิดารัตน์   เต็มคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102308   นางสาวปริยาภัทร   ไชยเสน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102310   นางสาวพิมพ์พร   คำสม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102312   นางสาววิภาภรณ์   หมายคอย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102314   นายหฤษณ์   วุฒิพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102317   นายธนกร   กิติกร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102318   นายภาณุพงษ์   วรดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102319   นายภูธเนศ   ภูสีดิน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6418102510   นางสาวจุฬาลักษณ์   สอนหล้า : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101002   นายจีรพัฒน์   สีเสียดค้า : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101005   นายชินาธิป   หอมสมบัติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101007   นายฐปนขจร   ปันแจ่ม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101009   นางสาวณัฐกาญจน์   แตงทิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101012   นางสาวธมลวรรณ   แสนสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101014   นายธรรมยุต   เขียวสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101016   นายธัญเทพ   สีทา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101019   นางสาวนริศรา   คงชู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101022   นายพรรณสิงห์   ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101023   นายพิเชษฐ์   กวยกิจรุ่งเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101024   นางสาวพิมพ์วิมล   บุญอินปั๋น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101026   นายพีรพัฒน์   ช่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101032   นายศุภากร   เฮ็งเจริญสิงห์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101033   นางสาวสุปราณี   มาลาสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101037   นางสาวพรไพลิน   เชื้อเมืองพาน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101303   นายกันตภณ   บุญล้อม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101304   นางสาวกุลทิพย์   พรมภักดิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101305   นางสาวกุลสตรี   สุขสมจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101306   นางสาวเกวลิน   สุวรรณภักดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101308   นายจิรพัส   สุนทรโชติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101310   นางสาวจิราพรรณ   ยอดวงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101311   นางสาวจุตินันท์   ศรีอุบล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101313   นางสาวชนพิชา   สามหมอ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101314   นางสาวชมพูนุช   โฉมเชิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101317   นายชินกฤต   พรมจักร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101318   นายชินเสฏฐ์   เอี่ยมเมือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101322   นายฐิติพันธุ์   ดู่มณี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101327   นายณัฐพงศ์   เจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101329   นางสาวณัฐริณีย์   พองาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101330   นายณัฐวุฒิ   แคนชัยภูมิ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101332   นายทัพพนนท์   ปีกนุช : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101333   นายธัชพล   มงคลเวชวิไล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101334   นางสาวธัญรดา   วังทะพันธุ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101335   นางสาวธิติยา   เพ็ชรแท้ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101336   นายนนทวัฒน์   พลนิกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101337   นายนภสินธุ์   ใจสม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101339   นางสาวนัชชนันท์   บุญญา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101344   นางสาวปริยากร   กิ่งสอน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101346   นางสาวปาณิศา   ฉิมดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101347   นางสาวปิยารัชกร   เหลารอด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101350   นางสาวพอพริ้ว   ถิ่นชีลอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101353   นางสาวพิชญาภา   พิทักษ์วัชรีกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101354   นางสาวพิมพ์ณภัทร   อินทะหลุก : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101359   นายภานุวัฒน์   เภาวฤทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101361   นายภูวฤทธิ์   ใจสันกลาง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101364   นายยุทธศาสตร์   คำยันต์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101365   นายรัชชานนท์   ผึ้งน่วม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101366   นายรัตนศักดิ์   ผิวสลับ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101369   นางสาววณิชยา   เสวะนาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101370   นายวรภาส   อ่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101372   นางสาววริศรา   อิกำเนิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101375   นายศักดิ์ศิริ   ศิริเชษฐ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101379   นายกิตติภัช   สดสะอาด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510102308   นายพงศภัค   กาญจนรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6510102313   นายทัดธวัฒน์   เทพวงศ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง