โครงการสโมสรนักศึกษาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 LA SMO x Freshmen Camp 2022

วันที่เริ่มต้น 06/08/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 07/08/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102362   นางสาวธันยา   รมนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102382   นางสาวปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102385   นางสาวพชรพร   พรมอ้าย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102392   นายพิชญุตม์   สุระพัฒน์พิชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102426   นางสาววรินธร   โขพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102467   นางสาวอารีญา   ปู่อ่อน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414101303   นายกนกพล   แสนคำหมื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101310   นางสาวจิรานุช   ปาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101330   นางสาวนันทชา   แก้วผุย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101331   นายเนติรักษ์   รักษ์กิตติวรกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101343   นางสาววรรณพร   ชมจุรัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101397   นางสาวเปรมประภา   ทรงสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101402   นางสาวพัชรภา   เชียงล้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101418   นายเวทิศ   ไวยะวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101427   นางสาวสุภาสินี   ศรธรรมรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102315   นายชาติไทย   ปู่แก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102324   นายปริญญา   เรืองโสภา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102336   นางสาวรัตนาพร   คำเงิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102365   นางสาวกันตยา   ไพรอนุรักษ์คีรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102370   นางสาวจิราภา   ปลองคีรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102376   นางสาวชนาภา   เดชชัยภูมิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102389   นายทิวา   ดุมนิล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102413   นายปิยะ   ขันบันลังค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102429   นายภัทรพงศ์   คำมูล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102432   นางสาวเยาวภา   แซ่เฮ้อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล