ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314101311   นางสาวจุฑามาศ   เปี้ยเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101419   นายอรรถกิจ   ดาวเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6501102559   นางสาวเบญญาภรณ์   นันทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6514101301   นางสาวกชกร   คุณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101304   นางสาวกมลลักษณ์   ฟักแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101306   นางสาวกรวรรณ   มีเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101308   นายกฤตจุทา   นราชิตธนวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101310   นางสาวกัญญรัตน์   ศรีภูวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101311   นางสาวกัณฐิกา   พรประสิทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101313   นางสาวกิตติญา   เพชรยอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101314   นายกิตตินันท์   ศิลปิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101317   นางสาวเกษมพร   คูณนาเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101320   นางสาวขวัญชนก   มุมทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101323   นางสาวจรินทร์   บุญรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101325   นางสาวจารุมณี   พรมลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101326   นางสาวจิรัฐติกาล   เทียมเมฆ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101328   นางสาวจุฑาภัทร   พ่วงปิ่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101329   นางสาวจุฑามาศ   หอมรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101331   นางสาวเจนนิษฐ์   เจนนิฌพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101334   นางสาวชญานิน   เงินพุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101340   นางสาวชมพูนุท   สุขเคหา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101343   นางสาวชวิศา   สุขกากิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101344   นายชินวัตร   พันธุ์เพ็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101346   นางสาวญาโณบล   พันธุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101351   นายณัฐกร   ปิ่นโตนด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101352   นางสาวณัฐกฤตา   ปราณสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101353   นายณัฐนันท์   ธัญญะคุปต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101354   นายณัฐนันทน์   ยอดคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101357   นางสาวณัฐวดี   จันทนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101358   นายณัฐวุฒิ   พืชกมุทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101360   นางสาวณิชา   อาจองกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101361   นางสาวณิชาภัทร   ยิ้มเอี่ยม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101362   นายดนุสรณ์   กึ่งสำโรง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101365   นางสาวตรีธารทิพย์   เจริญสันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101367   นายทรงพล   สุทธิประภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101368   นายเทพพิทักษ์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101369   นางสาวธนพร   อยู่เพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101370   นางสาวธนภร   หอมสิงห์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101371   นายธนวัฒน์   แสงจิตต์พันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101373   นายธาดา   อุทัยนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101374   นางสาวธิดารัตน์   ทองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101375   นายธีรกฤต   สุริยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101376   นายธีรภัทร์   ปาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101378   นางสาวนพรัตน์   ลุงหมั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101382   นางสาวนันท์นลิน   ศักดิ์ดวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101384   นางสาวน้ำพระทัย   มณีกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101387   นางสาวบรมสิริกาญจน์   แก้วจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101388   นางสาวบัณฑิตา   ดอมไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101390   นางสาวบุญฑริกา   แสนคำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101393   นางสาวเบญญาภา   พลพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101394   นางสาวปภัสสร   ใจสายสุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101395   นายปรัชญา   ผลเนตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101397   นางสาวปัญญาภรณ์   ย้อยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101398   นางสาวปาริชาติ   ภูดวงดาษ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101399   นางสาวปิยฉัตร   จันทร์สม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101403   นายพนาดล   ยังเปา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101404   นางสาวพรชิตา   บุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101405   นางสาวพรฐิตา   บุญแจ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101406   นางสาวพรรณภษา   ตุ้ยเตียม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101407   นางสาวพรรษรี   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101408   นางสาวพรวิไล   จักรใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101409   นางสาวพัชรพร   โคตรเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101424   นางสาวมณีกานต์   น้อยมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101425   นางสาวมนัสนันท์   จันทร์พิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101426   นางสาวมัณฑิตา   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101429   นางสาวยศสมลพร   เผ่าพันธ์ศร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101430   นางสาวรชตวรรณ   ไชยยานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101432   นางสาวรมิตา   ลิมทวีสมเกียรติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101433   นางสาวรวิศราลักษณ์   ทองเสงี่ยม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101434   นางสาวรอฮาน่า   มุคุระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101435   นายรัชชานนท์   ช่างเหล็กปั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101436   นายรัชชานนท์   บุญสำรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101438   นางสาวรัชฎาพร   ขานยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101439   นางสาวรัชนิดา   จันทโลน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101441   นายรัฐพงษ์   กลิ่นน้ำหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101442   นายรัตนพงษ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101444   นางสาวรินรดา   มงคล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101445   นางสาวรุ้งนภา   วงศ์ใต้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101450   นางสาววรินธร   สุวนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101451   นางสาววริยา   เสือน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101453   นางสาววาสนา   ช้างภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101454   นางสาววิภารัตน์   ซุนันทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101461   นางสาวศิริประภา   ดรุณพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101466   นายสบชัย   วงศ์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101467   นายสรวิศ   พลพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101468   นางสาวสลิลทิพย์   ชั้นงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101469   นางสาวสิรนาถ   เพชรทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101471   นางสาวสุชานันท์   ทองมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101474   นางสาวสุภัสสรา   หางาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101478   นางสาวหยาดทิพย์   ใหม่กันทะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101483   นางสาวอมรรัตน์   ไทรสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101491   นางสาวอารยา   เบียงทูกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101493   นางสาวอุสรา   นุสาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101494   นายเอกกฤต   เจริญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101495   นางสาวธวัลรัตน์   บุญจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102303   นางสาวกนกรดา   พรหมมาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102304   นางสาวกนกวรรณ   น่วมภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102314   นางสาวกิสตีนา   แวเต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102315   นางสาวเกตี   - : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102316   นางสาวขวัญจิรา   มีไพฑูรย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102321   นางสาวจารุชา   เจนกิจณรงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102324   นางสาวจิตราภร   ถุนาพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102325   นางสาวจิตราภา   ถุนาพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102332   นางสาวชนากานต์   ศรีแสน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102333   นางสาวชนิตา   นันชม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102334   นางสาวชมพูนุช   ไพอรัญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102337   นางสาวชลนิชา   อินเนย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102338   นายชานนท์   ทองใบ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102339   นางสาวชาลิสา   รัตนประดิษฐ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102342   นางสาวชุติกาญจน์   ดีพิจารณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102345   นางสาวญาณิศา   อยู่เย็น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102346   นางสาวฐิตาพร   นนทะนำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102347   นางสาวฐิติชญา   กอบบุญคุณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102348   นางสาวฐิตินันท์   รื่นสดงาม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102351   นางสาวณัฎนรินทร์   ขาวสำอางค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102359   นางสาวณัฐณิชา   บุญมากาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102360   นายณัฐดนัย   งามสม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102361   นางสาวณัฐธิดา   ศรีนิยม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102362   นางสาวณัฐธิดา   สารทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102364   นางสาวณิชชาวีณ์   ธีรประเสริฐพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102365   นางสาวณิชาภัทร   มะเริงสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102366   นางสาวณีรนุช   ดำดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102367   นายเดชาธร   ผ่องพรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102368   นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์   มือรีงิง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102369   นายต่อตระกูล   วงศ์วรทัญญู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102371   นางสาวตุลยดา   บุญสินชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102372   นางสาวธนพร   นามอาษา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102374   นางสาวธนิตา   สุดหล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102378   นางสาวธัญพร   สกุลพาณิชย์พันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102380   นางสาวธัญรดา   ตะดวงดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102381   นางสาวธิดารัตน์   ปวนบุญนำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102382   นางสาวธิดารัตน์   ล้านภูเขียว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102386   นางสาวนภัสวรรณ   คล้ายเหล็ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102392   นางสาวน้ำทิพย์   แก้ววิเศษ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102395   นางสาวนิศารัตน์   รัตติรังสรรค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102396   นางสาวเนตรชนก   วานิช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102397   นางสาวบัณฑิตา   เย็นงาม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102398   นางสาวบัณฑิตา   เหมือนมุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102399   นางสาวเบญจพร   ลือชา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102401   นางสาวเบญญาภา   รอดเสถียร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102404   นางสาวปริชมน   ภักดีล้น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102407   นางสาวปัญญพัฒน์   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102408   นางสาวปัญญาพร   ปัญญาหล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102409   นางสาวปัณวรรธน์   บรรดาลลักษณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102410   นางสาวปาณิสรา   หมื่นเถสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102411   นางสาวปิรัญญา   แสนวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102414   นายพชร   จันทวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102417   นางสาวพศิกา   สร้อยสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102419   นางสาวพัฒน์นรี   ฉัตรวชิระพฤกษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102420   นางสาวพันธุ์พสา   รักประสงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102421   นางสาวพัสตราภรณ์   ทะโน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102422   นางสาวพิชชาพร   สมพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102424   นางสาวพิทยารัตน์   กำลังเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102425   นางสาวพิมพ์ชนก   สุขวรกิจวนิช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102426   นางสาวพิมพ์นภัส   สิงห์วงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102427   นางสาวพิยะดา   โพธิ์วัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102428   นายพิสิษฐ   พงษาน้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102429   นางสาวพีรดา   ยี่ภิญโญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102430   นางสาวพุทธธิดา   น้อยมี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102431   นางสาวเพชรตะวัน   สวัสดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102433   นางสาวภัครมัย   เดชบุรัมย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102435   นางสาวภาณิชา   นันทวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102437   นายภูชิต   ก้องสุวรรณคีรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102438   นายภูบดินทร์   บุญกอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102440   นางสาวมธุรส   เอนกกมล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102441   นางสาวมนัสนันท์   สุธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102442   นางสาวมัสนี   เจ๊ะหะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102444   นางสาวมาริสา   ธิราชรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102445   นางสาวมินตรา   สายใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102446   นางสาวมุทิตา   น้ำมลิวรรณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102447   นายยามิน   หมัดหลี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102449   นางสาวรดา   ทองบุญเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102450   นางสาวรพีพรรณ   พลหนองหลวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102451   นางสาวรัฐนันท์   สุรพินิจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102453   นางสาวเรณุกา   ล้านหล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102455   นางสาวลักษมีกานต์   อิ่นแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102457   นายวชิราวิทย์   เรือนคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102461   นางสาววรรณิษา   สุดา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102465   นางสาววรีวรรณ   แก้วยา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102468   นางสาววาสนา   สมบูรณ์รัมย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102469   นายเวฬุวัน   ราชภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102471   นายศศิกิจจ์   แก้วสุขศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102474   นางสาวศิรประภา   ผาริวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102475   นางสาวศิริพัทตรา   สาโยธา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102476   นางสาวศิริรัตน์   ไชยวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102477   นายศุภกิตติ์   พัฒนอุดมเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102478   นางสาวสมัชชญา   พงษ์เทศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102479   นายสรวิชญ์   ราชคมน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102482   นายสืบสกุล   สังห้อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102483   นางสาวสุฑามาศ   เสนาธง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102484   นางสาวสุณีทิพย์   พรหมเป็นสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102485   นางสาวสุทธาพัชร์   สังห้อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102487   นางสาวสุพรรณษา   ทิมหอม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102489   นายสุรวิชญ์   จิตตะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102491   นางสาวโสพิศตา   แก้วเมืองมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102492   นางสาวเหมย   นาหอม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102495   นางสาวอมลวรรณ   ศรีทอนสุด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102496   นางสาวอรจิรา   สายสุขอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102498   นายอลัน   บุญมี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102499   นางสาวอะนาตี   หญ้าปรัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102500   นางสาวอักศิกา   ปิตฝ่าย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102501   นางสาวอัสมะ   การีแม็ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102502   นางสาวอารียา   หิรัญมาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102503   นายเอื้ออังกูร   ทองงาม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102504   นางสาวภัทรภรณ์   ศรีจำปา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102508   นายณัฐพล   รักแจ้ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102512   นางสาวนันท์นภัส   แสงสิริไพศาล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102516   นางสาวพิชญนันท์   ธนอาภรณ์กุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102517   นางสาวภัทรชนน   กุณาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง