กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง "ยาสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา จากบรรพชนสู่ยุคปัจจุบัน"

วันที่เริ่มต้น 01/07/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
พอดแคสต์ (Podcast) คือคอนเทนต์ประเภทหนึ่งที่คล้ายกับการจัดรายการวิทยุ โดยจะมีผู้ดำเนินรายการเพียงคนเดียวหรือหลายคน มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบคลิปเสียง หรือเป็นไฟล์เสียงแบบดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเภท ทั้ง ไลฟ์สไตล์ การตลาด ความบันเทิง เรื่องเล่าจากประสบการณ์ ผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลมาติดตั้งไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พกพาได้ง่าย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 แท็บเล็ต เป็นต้น จึงทำให้พอดแคสต์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการหาความรู้และการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของการใช้งานให้ครอบคลุมและนำมาประยุกต์กับการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของสังคมไทย ที่กำลังเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการเรื่องเล่าล้านนา...เล่าสู่กันฟัง ผ่านสื่อดิจิทัล ประเภทพอดแคสต์ (Podcast) เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้
- เรื่อง “ไม้หมายเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับต้นไม้คู่เมืองเชียงใหม่มาร้อยกว่าปี”
- เรื่อง “สถาปัตยกรรมล้านนา สะท้อนความเจริญของพุทธศาสนาในอดีต”
- เรื่อง “ความเชื่อในพิธีกรรมฟ้อนผีมดในจังหวัดเชียงใหม่”
- เรื่อง “ศาตราวุธโบราณล้านนา”
- เรื่อง “ยาพื้นบ้านล้านนา ตำรายา”สูตรมหัศจรรย์”ร่วมสมัย”
- เรื่อง “ความงามของงานพุทธศิลปกรรมล้านนา”
- เรื่อง “การเชื่อมโยงภูมิปัญญาของดอกไม้สู่เครื่องหอมล้านนา”
- เรื่อง “เยือนถิ่นล้านนาตามรอยละคร”
- เรื่อง “ไหว้พระ 9 วัด ตามความเชื่อคนล้านนา”
- เรื่อง “วัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล