ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106101307   นายกฤษฎา   ตาสาย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101393   นายปุณยวีร์   กลิ่นสิงห์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6115123369   นายวรภัทร   ปานปุย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6115123406   นางสาวอัญชิสา   คงวล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6118102382   นายอัครัช   พรินทรากุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6203103320   นางสาวนวรัตน์   อนันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101316   นางสาวชนัญชิดา   บุณฑริกบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101406   นางสาวจุติมา   มังกรเจริญกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6214101380   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6218102350   นายปฐพี   พิมพ์ทนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102394   นายเจตณัฐ   อัศวลาภสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6301101308   นางสาวปุญยวีร์   อิสรีย์กรทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102336   นางสาวณัฏฐริณีย์   เชิดฉาย : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6303101304   นายเกษมศักดิ์   ชนะชล : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101336   นางสาวสุทธิดา   หงษ์ศรี : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101337   นายสุภัควี   อินดี : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101339   นางสาวอธิตญา   จันทร์สม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101344   นายอนุชา   ประมวล : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101345   นางสาวกนกวรรณ   ช้างแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303102320   นางสาวพรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6304101333   นางสาวธนภรณ์   พึ่งแพง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101335   นางสาวธัญชนก   ปัญญาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101389   นายฐิติกร   เรือนมนต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 1ชั่วโมง
6305101410   นางสาวสุพัตรา   อินนวน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105367   นายแสงชัย   อนุดีเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101449   นางสาวปาณิศา   ทรงเจริญกุล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306102319   นางสาวชลธิชา   บุญปราณีวงศ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102342   นางสาวทิพวรรณ   ตั้งเพียร : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102348   นายธนาพัฒน์   เพชรหทัยกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102356   นายนราวิชญ์   คงเนียม : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102367   นางสาวพิชชาภา   สว่างพัฒนกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102393   นางสาวสุทินา   ไทยเดชา : การตลาด 1ชั่วโมง
6306103302   นางสาวกฤติยาภรณ์   คำเขียว : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103308   นางสาวคุณัญญา   เรือนสม : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103330   นางสาวทันญา   บริสุทธิ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103343   นางสาวนริศรา   การิยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103384   นางสาวรุจิกาญจน์   ปาเมืองมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103397   นางสาวศิริวิมล   เรือนหน้อย : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103406   นางสาวสุชาดา   สังเทพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103410   นางสาวสุภชา   ยาปะนะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306105301   นางสาวกณิตา   ชัยศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6306105304   นางสาวจิตรานนท์   บุญทรัพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6306105307   นายธณเดช   สังข์นวล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6306105308   นางสาวภูนิศา   มูลพนัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6309101347   นางสาวพนิดา   ช่วยพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 1ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 1ชั่วโมง
6312101313   นายนครินทร์   อินทาน : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6314101311   นางสาวจุฑามาศ   เปี้ยเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101389   นางสาววรรณทนีย์   น้อยหลวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101408   นายสุทธิพงษ์   ไชยวงค์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101419   นายอรรถกิจ   ดาวเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102318   นางสาวจันทร์ธิดา   เปียงแหล่ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102346   นางสาวดารัตน์   ลียูนาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102365   นางสาวนภัสวรรณ   ไชยพูน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102419   นางสาวลาภิสรา   บุนนาค : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315123304   นายจักรพงศ์   ลินใจ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123309   นายณภัทร   กันธวัฒนะ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123315   นายธีรภัทร   วงค์ษา : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123323   นายพฤกษ์   ปัทมานุช : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123341   นายอิทธิพัทธ์   กัญมะใจ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6318102359   นายนราวิชญ์   บุญสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102399   นางสาวยลดา   คล้ายสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102451   นายวชิรวิชญ์   เกตุนุช : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6322101303   นางสาวกาญจนา   รงค์รัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6322101304   นายกิตติกร   เนตรบังอร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6322101307   นางสาวกิติยารัตน์   เลิศล้น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101308   นางสาวกุสุมา   มัธเรศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101329   นางสาวฌาลิณีย์   ใจนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101343   นางสาวธนานันต์   วงษ์เทศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101361   นางสาวปัญญาพร   ลุงลอย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101404   นางสาววิภาดา   บุญเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101441   นายวัฒนาการ   เงินขาว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6401101013   นายจิรายุ   งามขำ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101014   นางสาวจีรวรรณ   พิมล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101015   นายจืน   ธรรมใส : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101023   นางสาวณัฐนันท์   พวงดอกไม้ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101037   นายนิรุต   เรืองอร่าม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101038   นางสาวนุศรา   เดชคำภู : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101040   นายประพันธ์   แซ่ย่าง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101301   นางสาวกชกร   คำเผือ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101307   นางสาวกันทิยา   ขานทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101308   นายกิตติคุณ   ศรีคำมา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101313   นายชินกฤต   รักชาวไร่ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101318   นายธีรภัทร   ดีขามป้อม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101323   นางสาวปรีญาฎา   อินตา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101326   นางสาวปิยาภรณ์   อุดดี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101339   นางสาววรัชยา   ประไพเพชร : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101345   นางสาวศิรประภา   วัฒนพันธุ์สอน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101346   นางสาวศิริญากร   พรหมแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101348   นางสาวศุภาพิชย์   เต็มใจ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101351   นางสาวสุนันทา   เทียมจันทร์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101359   นายอนุสรณ์   ทิมเปีย : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102392   นางสาวปานไพริน   หน่อสันสี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102461   นางสาวหนึ่งฤทัย   แซ่ยะ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401122024   นายพลพล   ลีจา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122029   นายภูวดล   ช่องศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125302   นายกฤตภัฏ   สุภาผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125313   นางสาวปรินทร   เสมอกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125322   นายวรปกรณ์   ประกอบแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125326   นางสาวศิรดา   สอาดล้วน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125327   นายสิรวิชญ์   อุตระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125330   นางสาวอรพรรณ   คุณาจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125332   นายเจษฎา   คุณผม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125336   นายภานุพงศ์   ใจโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102302   นางสาวกมลวรรณ   เอี้ยงหมี : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102303   นายไกรฤกษ์   สมบูรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102304   นางสาวญาดา   จอมมูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102305   นายณัฐพล   อินทรีย์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102307   นางสาวธัญชนก   สุริยะวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102308   นางสาวธาวินี   พงษ์พนากูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102313   นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102314   นางสาวพิชญา   เขื่อนจะนะ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102315   นางสาวพิมพ์ชนก   อุ่นเรือน : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102317   นายพีรวัสญ์   สุดา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102318   นายภูเบศ   ยิ้มทิม : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102327   นายอภิสิทธิ์   พรมนัติ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102328   นางสาวอริศรา   สัจจกรุณา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102332   นางสาวธนธรณ์   ชอบใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102333   นางสาวธนพร   ชอบใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102336   นางสาวอุบลรัตนา   แพงทรัพย์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102340   นางสาวจีน่า   หวังอีน : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403103337   นางสาวสัตตบงกช   สมุยน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6404101302   นายกษิพสิษฐ์   แก้วชัยรัตนโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101306   นางสาวขวัญชนก   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101309   นายชยณัฐ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101311   นายฐิติพงษ์   เรือนสุภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101313   นายณัฐชนน   รัตนวิชัยกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101317   นายติณณ์   ศรีสมศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101329   นายพีรพัฒน์   บางขัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101332   นายเมธาวัฒน์   มหาวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101333   นางสาวเมธินี   อัจฉราภัสร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101334   นายรัฐติกรณ์   จินะกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101335   นายรุ่งเจริญ   โพธิ์ศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101342   นายศิระณัฐ   จันทะกี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101345   นายเศรษฐพงศ์   อินทร์แสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101348   นายสุธิชานนท์   พูลการขาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101349   นางสาวสุนิสา   ผาด่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101350   นายอดิศร   วงศ์คำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101354   นางสาวกณิศนันท์   ทองสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101355   นายกษิดิ์เดช   หลักเหมาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101356   นายกุณช์ศุภณัฐ   ศรีตาบุตรวรัตถ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101357   นางสาวชนันฌ์ณภัสฐ์   สิงห์คาล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101362   นายธนวันต์   อริยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101365   นายพงศกร   คูณเสนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101368   นายเพทาย   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101379   นางสาวไอลดา   แสงภิรมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404102304   นางสาวจุฑามาศ   จาดภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404102321   นางสาวศิริลักษณ์   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404102331   นางสาวพรรณวษา   ขยันการ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404105303   นางสาวตวงรัตน์   รอดศรีสมุทร์ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6404105311   นางสาวพิมพรัศมิ์   จันทร์แก่น : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6404106305   นายจักษุรัตน์   จันเป็ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404106307   นางสาวชลธิชา   เอี่ยมเส็ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404106314   นายธัญวรัตน์   มณเฑียรมณีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404106318   นายเธียรเทวัญ   มุ่งคิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404106326   นายภาสกร   ถ้ำทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฏ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404106343   นายอดิศักดิ์   พุฒอิ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6405101303   นางสาวกฤษณียา   กิติกุศล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101341   นายธนกร   มณีรัตน์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101343   นางสาวธนภรณ์   แสงรัศมี : รัฐศาสตร์