โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 28/05/2565 เวลา 6:30 วันที่สิ้นสุด 10/06/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 ได้สถาปนาเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จวบจนถึงปี พ.ศ.2539 จึงถานปนาเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจริญเติบโตและมีประวัติอันยาวนาน แม้ไม่อาจเทียบได้กับการเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่มีอายุไม่มาก แต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการพัฒนาด้านภูมิปัญญาการเกษตรที่เป็นต้นแบบ และมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สร้างเรื่องราวที่เป็นตำนานการพลิกผืนดินที่แห้งแล้งให้กลับมาเป็นผืนดินที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตร และส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรที่เป็นของบรรพบุรุษที่บุกเบิกการเกษตรกรรมมาด้วยความยากลำบากให้คงอยู่ และเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่มีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง และเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนให้นักศึกษามีความอดทนสู้งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย 66500 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   62500 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาิวทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ศิษยเก่า นักศึกษา หน่วยงานภายนอก (เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย สถานตำรวจภูธรแม่โจ้) เข้าร่วมในกิจกรรม จำนวน 300 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล