ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101405   นายอำนาจ   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง