โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารงานและสร้างเครือข่ายองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565
-
วันที่เริ่มต้น 22/05/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/05/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
องค์กรนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึ่งประสงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัย ชุมชน และรวมไปถึงประเทศชาติ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ในการพัฒนานักศึกษา การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามากที่สุด และเนื่องด้วยองค์กรนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่เนื่องด้วยการทำงานที่ผ่านมาขององค์กรนักศึกษานักศึกษา ระบบการทำงานที่ไม่สามรถทำงานได้อย่างเต็มที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ขาดทักษะ ความรู้ และวิธีการในการทำงานในด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรนักศึกษานักศึกษาระหว่างสถาบันอันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคต
จากความสำคัญข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพขององค์กรนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารงานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายองค์กรนักศึกษานักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการให้สมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา รวมถึงตัวแทนสโมสรนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กระบวนการบริหารงานและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารงานของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 48 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   45 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล