โครงการแข่งขัน E-sport MJU Tournament 2021
E-sport MJU Tournament 2021
วันที่เริ่มต้น 11/01/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/03/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด แข่งขันผ่านระบบออนไลน์ และแข่งขัน ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยสสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 36ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
6114102314   นายเจษฎา   ต๊ะวัง : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 36ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105317   นางสาวชลดา   พร้อมใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105322   นางสาวณัฐกฤตตา   จันทาพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 36ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 36ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 36ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 36ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6218102355   นายพลวัต   เชี่ยวสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 36ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101318   นางสาวชนนิกานต์   แซ่แต้ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101360   นางสาวปริยากร   อินรุ่ง : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101399   นางสาวศศิกานต์   ฟักแก้ว : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101400   นางสาวศศิวิมล   สุจาแสน : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101402   นางสาวศิริญญา   บิดาคำ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101403   นางสาวศุภรัตน์   ทวีเลิศวุฒิกุล : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101411   นางสาวสุพิชชา   บัวพันธ์ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101413   นางสาวสุวิดา   บุญใส : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305101431   นางสาวอาทิตยา   เทวกุล ณ อยุธยา : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6306102392   นายสิทธิพงษ์   วังแก้ว : การตลาด 36ชั่วโมง
6309102301   นางสาวกัญญาพัชร   เปียดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309102302   นางสาวกัญญารัตน์   แสงสว่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309102308   นางสาวณัญก์นภัส   ดีแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309102309   นางสาวณัฐณิชา   อินราษฎร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309102313   นางสาวธีระนันท์   อนันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309102318   นางสาวพนมพร   เชิดชู : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309102328   นางสาววรินยา   ศรีเชียงสา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309102337   นางสาวอริสรา   ปัญญานนท์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6312106313   นายธนิสร   มงคลไชยเจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 36ชั่วโมง
6312106332   นางสาวสุทิพย์ตา   โนนดา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 36ชั่วโมง
6322101392   นางสาววรกมล   เถาว์พิมาย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
6322101399   นางสาววรัชยา   เมืองตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 36ชั่วโมง
6322103015   นางสาวผุสดี   พรหมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
6401122061   นายวัชรพล   ลิมป์สิทธิสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 36ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36ชั่วโมง
6403103322   นางสาวประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36ชั่วโมง
6403103325   นางสาวพรนภา   วันบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36ชั่วโมง
6404101328   นายพีรพล   คำปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6405105324   นางสาวปิยาภรณ์   มูลลา : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6405105330   นางสาวแพรวพรรณ   นารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6405105356   นางสาวอาคิรา   นาคสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6405105374   นางสาวณัฐกฤตา   มาอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6406101031   นายธิติพัทธ์   วงค์ชัย : บริหารธุรกิจ 36ชั่วโมง
6406101328   นางสาวชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 36ชั่วโมง
6406103096   นางสาวสุชาดา   พงษ์พัง : บัญชี 36ชั่วโมง
6406103302   นางสาวกัลยา   เลิศชัยสหกุล : บัญชี 36ชั่วโมง
6406103304   นางสาวเขมิกา   ชัยดวงคำ : บัญชี 36ชั่วโมง
6406103312   นางสาวชนากานต์   อรรคเนตร : บัญชี 36ชั่วโมง
6406103356   นางสาวสุพรรษา   วัฒนภูมิสันติกุล : บัญชี 36ชั่วโมง
6406103386   นางสาวจุฑารัตน์   เพิ่มผล : บัญชี 36ชั่วโมง
6406103434   นางสาววรินทรา   เชื้อลิ้นฟ้า : บัญชี 36ชั่วโมง
6406103442   นางสาวศุภกานต์   ไชยรัตน์ : บัญชี 36ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6414102324   นายปริญญา   เรืองโสภา : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง
6418102010   นายณัฐพงษ์   เฉลิมยุทธ : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6422101515   นางสาวอรนภา   ไกรษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง การส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำราจะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานเป็นทีม สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี ซึ่งการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและความคิด แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การแข่งขันกีฬาประเภทที่ต้องแข่งขันในที่ตั้งจึงถูกจำกัดและกระทำได้ยากขึ้นไปด้วย
การเปลี่ยนแปลงวิธีการและประเภทกีฬาของการแข่งขันจึงมีความจำเป็น ซึ่งกีฬาประเภทออนไลน์ (E-Sport) ได้เข้ามาทดแทนและมีความสำคัญมากขึ้น เพราะการแข่งขัน E-Sport ยังคงสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีปฏิสัมพันธ์กัน ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะการแข่งขัน E-sport ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน สติปัญญา อารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักทำงานร่วมกัน การยอมรับกฎเกณฑ์กติกาที่วางไว้ และสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้
ดังนั้น องค์การนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจัดโครงการแข่งขัน E-sport MJU Tournament 2021 ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทเกมออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมีการแข่งขันกีฬาร่วมกัน และเรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามปรัชญาของลูกแม่โจ้ที่ว่า “ลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 715 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล