ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101306   นายจิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101318   นายณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101323   นายทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101326   นายธนวัฒน์   หทัยแสนสุขสม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102449   นายวีรากร   วรกิจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105309   นางสาวจิราพร   ลาสิงห์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105316   นางสาวณัฐธิดา   วงศ์ยา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105318   นางสาวณิชา   ตรัสงาม : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105332   นายนาวี   กลัดแก้ว : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105358   นายวงศธร   ดวงสุวรรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105359   นางสาววรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101124316   นายธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125334   นายวิชยุตม์   วงษ์วัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125342   นายสุริยา   พรหมหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6104101310   นายจตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6104101378   นายศรชัย   คันทะมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6104105320   นายวศิน   เทพสิงห์แก้ว : คณิตศาสตร์ 36ชั่วโมง
6105105321   นายณัฐดนัย   วงค์ปวน : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6105105341   นางสาวนุชจารี   คำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101337   นายณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101370   นายนัฐกานต์   ทศจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101383   นายปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106104326   นางสาวชฎาภรณ์   เงินพรวน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104333   นายชัยวัฒน์   ดวงเกิด : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104341   นายณัฏพล   ราชตา : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104381   นายเปี่ยมสกุล   วีระเดชชูชีพ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104382   นายพงศกร   คุณา : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104398   นายมังกเรศ   พิบูลย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6110101307   นายเขมทัต   ชุ่มชื่น : การประมง 3ชั่วโมง
6110101331   นายธนากร   สุธรรม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101342   นายบทวชง   มากล้น : การประมง 6ชั่วโมง
6110101349   นายพงษ์สิริ   จันทร์เสาร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101361   นายภูธเรศ   เอี่ยมอารมณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 36ชั่วโมง
6112102302   นายเกียรติศักดิ์   วงค์ดวงใส : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 36ชั่วโมง
6112102303   นางสาวจรรยา   จอมงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102308   นายชญานนท์   หมื่นแยง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102310   นายณรงค์กรณ์   การินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102332   นายภูพิงค์   แสนใจเป็ง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 36ชั่วโมง
6112102340   นางสาวศวรรยา   เสทธยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102343   นายศุภวิชญ์   หน่อแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102346   นายสาริศ   ผ่องธัญญา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6115123313   นายเฉลิมเกียรติ   วารินสุ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123331   นายธนพัทธ์   สุมาลัย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123339   นายธีรพงษ์   กาบเกี๋ยง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123379   นายศตวรรษ   เสาศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6122101312   นางสาวกิ่งแก้ว   ปลอดทองสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101332   นายชนาธิป   ผุดเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101390   นายพลวัตร   มิ่งชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101394   นายพิสิษฐ์   อ้ายมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101462   นายเอนกพงค์   เสาร์ขัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6201124305   นายพลพล   อินทร์ใหญ่ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201125332   นายผดุงเกียรติ   ใจยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125340   นายภาณุวิชย์   แปงคำใส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125342   นายภูรี   ปรากฏดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125347   นายศิวกร   ปิยะเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125348   นายศุภกร   เนินพรหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6203101302   นายกฤษฎากร   บุญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101345   นายสมพล   พุทธรักษี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101350   นายอรรถชัย   สังข์วงค์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6204101316   นายณัฐวุฒิ   ณ เชียงใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6204106315   นายนทีกานต์   เวียงอุดม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204106327   นายศุภณัฐ   สุภากาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204109307   นายธีรภัทร   อุ่นนันกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 36ชั่วโมง
6205101308   นางสาวเกตุมาลา   เทียมธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101348   นายธีรภัทร์   อิ่นติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105315   นายชนัจนันท์   สุใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105362   นายวรวุฒิ   แจ่มใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105363   นายวัชรพล   เอี่ยมสืบนุ่ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6205105372   นายสหรัฐ   ล้ำเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101388   นายมังกร   อนุรักษ์กำธร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101391   นายฤกษ์ดี   อุดมทิพย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206102339   นายดรัณ   อัครเมธีกูล : การตลาด 36ชั่วโมง
6206102364   นายพงศกรณ์   ฉุ้นย่อง : การตลาด 36ชั่วโมง
6206102429   นายจิรวัฒน์   จริยา : การตลาด 36ชั่วโมง
6206102434   นายพงศ์เดช   เหล่าพานิช : การตลาด 36ชั่วโมง
6206103347   นางสาวนราพร   ใจกล้า : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103351   นางสาวนันทิชา   ใจอินตา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103352   นางสาวนันทิชา   ปานทำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103363   นางสาวปารียา   ผูกรัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103421   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206104302   นางสาวกฤติยา   สูงปลูก : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104307   นางสาวจริยา   ธนพิเชษฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104309   นางสาวชนิตา   จักร์แก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104332   นางสาวรุ่งทิวา   การกุณา : การเงิน 3ชั่วโมง
6209101309   นายไกรเดช   กิตติคุโณดม : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6209101374   นางสาววิลาวัณย์   อุดมครบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101391   นางสาวอรัชพร   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101393   นางสาวอัญชลี   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101397   นางสาวณิชากร   ทองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101401   นางสาวปิยธิดา   หล้าคำมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101302   นายเกียรติศักดิ์   มูลรังษี : การประมง 36ชั่วโมง
6210101340   นายสุรศักดิ์   สังข์อ่อน : การประมง 3ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6210102306   นายเจษฏากร   ทองด้วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102319   นางสาวพัชริสา   โยธา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102323   นายเพ็ชรแท้   อำไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102341   นายปกรณ์กิต   ทองเลี่ยม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212106306   นายณฐิณัฐ   สูงขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106307   นายณัฐพล   ลานกิ่ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106317   นายพงศธร   กิติกาศ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106322   นายภูวเดช   วีระวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106330   นายศุภกิจ   สิทธิเดช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6214101310   นายกิตติศักดิ์   สุขช่วย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101312   นายจักรภัทร   ดอกแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101321   นายชนาธิศ   สุพิทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101330   นายธนากร   สุขเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101342   นายปันชยพล   คิดรอบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101363   นางสาวสินีนาถ   ทิพย์สังวาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101385   นายอนาวิน   มาอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6215123310   นายฐาปกรณ์   อุดมเพ็ชร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123312   นายณัฐพงษ์   โพธิศาสตร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123314   นายดนัยณัฏฐ์   วงศ์ธนอนันต์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123318   นายธนากร   นาคเครือมี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123327   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   งอนไปล่ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123357   นายธนกร   ดวงแก้ว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6218102366   นายภูมิภัทท์   ทวีผล : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6218102394   นายเจตณัฐ   อัศวลาภสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6219103506   นายชานนท์   แซ่มั่ว : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103508   นายณัฎฐนันท์   นันทะระ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103510   นางสาวดวงพร   เปี่ยมทอง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103513   นายปรมินทร์   เกียรติชำ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6222101336   นายณราพงษ์   ปูแปง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101338   นายณัฐดนัย   กุนาจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101390   นายภัทราวุธ   ธรรมจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6222101418   นายศุภกานต์   ใจน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6222101438   นายอนุรุท   ตีที : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6301101314   นายธนกร   นิลคง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102326   นายชญานิน   บัวผัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102333   นายไชยชาญ   มหาวงษ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102339   นายณัฐพงศ์   แก้วเล็ก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102341   นายณัฐวุธ   แสนสองแคว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102345   นายตฤณพรรดิ์   สุทธานุกูล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102346   นายเตชากร   ดีคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102349   นายธนกฤต   เทพโพธา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102356   นายธีรพัฒน์   ใจการ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102371   นายปิยวัตน์   ศรีโยธา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102373   นายพงศ์ภาณิช   คะใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102388   นายภูตะวัน   ไชยเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102406   นายวีรพงศ์   สืบศรีวิชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102409   นายศรายุทธ   มโนทา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102421   นายสัภยา   มากเงิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102445   นายอัฐกรณ์   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102446   นายภาสกร   คำแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301122020   นายณัฐพล   ชัยสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301124305   นายชินวัตร   สุขต้อ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301125305   นายเกริกพล   พิทาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125322   นายประสิทธิ์   ยาวิละ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125339   นายศิวัช   ทวิติยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125340   นายศุภณัฏ   ทองมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125348   นายอัษฎาวุฒิ   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125350   นายกิตติธร   จันทร์มา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6303101310   นายทัศน์พล   ภูวเกียรติกุล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101342   นายอำนาจ   ธนูไตร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303103326   นางสาวพจนารถ   สิงหเสนี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304101323   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6304101350   นายพิทยา   ถาวรอ้าย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304101366   นายศุภกร   สังข์ป้อม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304101372   นายสันติภาพ   มะโนวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304102314   นายภาณุวัฒน์   บัวระวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304103304   นายฐิติกร   เรือนมนต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6304103306   นางสาวณัฐริกา   เรืองฤทธิ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6304103307   นายเดชณรงค์   จินะกาศ : เคมี 3ชั่วโมง
6304103308   นางสาวทิพวัลย์   รายะ : เคมี 3ชั่วโมง
6304103312   นางสาวแพรวพรรณ   วงศ์ตา : เคมี 3ชั่วโมง
6304103313   นางสาวภัทรมาศ   บุตรจุมปา : เคมี 6ชั่วโมง
6304104303   นายกฤติชัย   โรจะนะ : สถิติ 6ชั่วโมง
6304105303   นายธนกฤต   ไชยวงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105306   นายบรรณวัฒน์   ศรีเอี่ยมกุล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105308   นางสาววิชชุตา   สุบินรักษ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6304105309   นางสาวศิริวรรณ   หาระมี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6304105312   นายอิบรอเฮม   มุสิกะพันธ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304106309   นายเจษฎาพงษ์   ปุ๊ดใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6304106333   นายรัชชานนท์   เพ็ชรหาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6304108301   นางสาวกันต์นิษฐ์   วังคีรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6305101307   นางสาวเกศรากาญจณ์   จินาติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101316   นางสาวเจริญขวัญณ์   ภัสสิญาพงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101321   นางสาวชวิศา   ภักดีกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101336   นายณัฐวุฒิ   รติกาญจนสุขกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101337   นายดิศรณ์   เจริญแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101339   นายทศพร   ปิงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101349   นายนฤตย์   ทุนอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101365   นางสาวเปรมยุดา   วัฒกีเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101387   นายเมธาวี   สารพัตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101419   นางสาวอภิชญา   ข้าวหอมหาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101420   นางสาวอภิญญา   พัฒน์ธิพงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101421   นางสาวอมรรัตน์   เปียงผาตั้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101427   นางสาวอัจฉราภรณ์   สำราญใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101429   นางสาวอัญญานี   อาษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105316   นายฐานทัพ   ท้าวภูธร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105323   นายทักษิณ   แข็งแรง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105326   นายธิติ   ต๊ะพ่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105368   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105382   นายพัฒนพงษ์   ถมยา : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6306101308   นางสาวกัญญาพัชร   อาจธัญกรรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101314   นางสาวคำหลาว   ลุงยอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101316   นางสาวจินดาพร   อิ่นคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101319   นางสาวจิรันธนิน   อินปันบุตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101342   นางสาวณัฐวรันทร   แซ่ตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101409   นายสราวุธ   ประทุมธา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101436   นางสาวชริดา   ปิติถาโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102322   นายชาญวิทย์   ยานะ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102406   นางสาวอรณิช   ปันสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103314   นายเจตนิพัทธ์   สังข์วิศิษฎ์ : บัญชี 36ชั่วโมง
6306103351   นายประภวิษณุ์   นิลโขง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103352   นายปราชญ์   ขาวนุช : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103357   นายพชรพล   เทพแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103369   นางสาวภัสราพร   จันเลน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103370   นายภาณุวัฒน์   แก้ววงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103387   นายวศิน   วงศ์สาร : บัญชี 6ชั่วโมง
6306104302   นางสาวกัญญาณัฐ   พวงจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104318   นางสาววชิรญาณ์   พันแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104319   นางสาววรนุช   วีจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6309101335   นายธีรภัทร   สุวรรณโกมลชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 6ชั่วโมง
6310101313   นายณัฐกฤต   รัตนหงษ์ทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6310101334   นายสุทธิพงศ์   เอี่ยมทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101335   นายสุทธิพันธ์   แก่นยิ่ง : การประมง 6ชั่วโมง
6310101340   นายอัมรินทร์   เกิดสมมาตร : การประมง 3ชั่วโมง
6310102301   นายกรวิชญ์   กายา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102302   นายกฤษกร   จิณะกับ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102313   นายธนายุทธ   เดชจินดา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102322   นายศิริชัย   มณทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102324   นายสุทธิพัตร์   ทองรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102325   นายสุทิวัส   ดีชูศร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6312102323   นายศรัณย์ภัทร   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6314101339   นายนครินทร์   ปัดภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101378   นายภูมิพัฒน์   กมลพุฒิเศรษฐ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101385   นายรัตนชัย   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101394   นางสาววิระชา   ทองน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101423   นายอัษฎาวุธ   แสนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102457   นายอดิศร   เทียนใส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123309   นายณภัทร   กันธวัฒนะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123313   นายธีรดนย์   ดวงไทย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123320   นางสาวปัณฑิตา   จันทคัด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123325   นายพีรพล   ไกรวศิน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123326   นายภาณุพงษ์   ถังสูงเนิน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123329   นางสาวมุกแท้   ช่างตรึก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123330   นายวราธิษณ์   ใจกันทา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123333   นายวิษณุ   ใจงาม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123335   นางสาวสุธาสินี   เชี่ยวชาญพฤกษา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123338   นายอัศวราช   เกิดผล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123339   นายอัษฎาวุฒิ   คำแสน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123346   นายนายปฏิพล   จองซาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315124016   นายณัฐพล   พรมคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124027   นายธิติ   หอมทวนลม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124044   นายเพียน   ต่า : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124049   นายรณกร   กันทะวงค์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124054   นายวรภพ   ไชยวงค์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124057   นายวสันต์   รักษา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124060   นายวุฒิพงษ์   แก้วปา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6318102304   นางสาวกัญญาภา   ปากเสนาะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102305   นางสาวกัลยกร   อภิวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102310   นางสาวเกศรา   ตาติ๊บ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102340   นายณัฐภพ   มีชำนาญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102353   นายธีปกรณ์   ช่วยคิด : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6318102366   นางสาวประภาวดี   ไชยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102404   นางสาววรัญญา   บุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102406   นายวโรดม   ใจแสน : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6318102413   นายศิพัตม์   เสวีวัลลภ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102415   นายศิวัช   ไตรนทีพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6318102422   นายสุรชาติ   สมณา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102428   นายอัครเดช   เทียมสม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102429   นางสาวอัศญาณิน   อินใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102433   นายกฤตพัส   บุรินตูม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102443   นายสุทธิพงษ์   คงภักดี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102444   นายอานนท์   - : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102445   นางสาวกัญญารักษ์   ใจโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102452   นายพีรพล   มูลรังษี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6319102507   นางสาวชฎารัตน์   โคตรศรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103527   นายปัณณ์   เงาดี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6322101301   นางสาวกษิณัฏฐ์   ภัคมิ่งศิษฐ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101317   นายจิรายุ   หวันมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101325   นางสาวชัญญานุช   ดีตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101329   นางสาวฌาลิณีย์   ใจนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101347   นางสาวธัญญลักษณ์   พรมตัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101348   นางสาวธัญพิชชา   สว่างอารมณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101352   นายนวพล   ชุมภูชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101374   นางสาวพิชชานันท์   ปินไชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101377   นายพุทธิพงษ์   วงษ์ศิริสุพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101382   นายไมเคิล   ฟานเนียฟัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322103003   นายเกียรติศักดิ์   ชัยนอก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103004   นายจิรายุ   แสงแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103016   นายพงษ์ศักดิ์   จุฬา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103018   นายเพิ่มศักดิ์   เฟื่องฟูลอย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103027   นายอภิสิทธิ์   ใคร้เชียงคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6401101003   นายกฤษณะ   วิเวก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101007   นายคเณศวร   ณรงค์กูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101008   นางสาวจตุพร   แสงสุริยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101011   นายจิรวัฒน์   บัวสด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101012   นางสาวจิราภรณ์   ผลบุญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101016   นายเฉลิมชัย   ปัญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101021   นางสาวณัฏฐณิชา   นามแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101022   นางสาวณัฐณิชา   สาคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101028   นายทองทศ   เจริญธัญพิทักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101029   นางสาวทัศวรรณ   ผินสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101030   นางสาวธัญญ์ชุติมา   นามปวน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101035   นางสาวนัชนาภา   พิพัฒธากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101036   นางสาวนันทัชพร   กานา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101038   นางสาวนุศรา   เดชคำภู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101046   นางสาวพัชราภรณ์   วงค์ษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101053   นางสาวยลรดี   คนัมพรศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101058   นางสาววิภาวี   ทิมให้ผล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101061   นายวิษณุ   ปีติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101069   นายอรัณย์   สินวิริยะนนท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101072   นายภูมิพัฒน์   แปลงนารี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102301   นายกตัญญู   วงศ์ตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102303   นายกฤษณะ   นุชบ้านป่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102306   นางสาวกัญญารัตน์   ยานะวงษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102307   นายกิตติเชษฐ์   เงางาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102308   นายกิตติธัช   งามขำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102312   นายเกษมธนชัย   อินทณ์ปั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102319   นางสาวเครือวัลย์   สุภาพวรพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102324   นางสาวจินต์จุฑา   เบญจคีรีทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102328   นางสาวจุฬาลักษณ์   ดาวสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102329   นางสาวแจ่มสกุล   เหลืองดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102330   นางสาวชนนิกานต์   หกสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102331   นายชนะชล   เรือนคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102332   นางสาวชนัญชิดา   อึ้งป้อมเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102338   นายชิษณุพงศ์   กรองทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102342   นายณัฏฐ์ชาณินท์   กะระกล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102346   นางสาวณัฐณิชา   ทาวดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102347   นางสาวณัฐธิดา   มะโนเสาร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102349   นางสาวณิชกานต์   ยอดดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102351   นายดนุสรณ์   ต๊ะปัญญา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102352   นายดนุสิทธิ์   สุวรรณยากุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102355   นายถิรภาพ   เพ็งตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102357   นายเทพนิมิตร   ชุมชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102361   นายธนพล   มหายศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102367   นายธวัชชัย   จาสม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102370   นายธารณ์ปฏิราช   นามเเก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102371   นายธีระธาดา   ทูพันดุง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102379   นางสาวนิตยา   แกว่นเขตรกรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102383   นายบูรพา   รุ่งโรจน์ประชาชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102384   นายบูราฮานูดิง   สาและ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102386   นางสาวปณิตา   เลาะหะนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102389   นางสาวประทุมรัตน์   แสงทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102399   นางสาวพิมพ์มณี   พวงมณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102400   นางสาวพิยดา   จันทร์โพธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102401   นายพีรพัฒน์   ศรีบุรินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102402   นายพีรพัฒน์   สุขฟอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102404   นางสาวแพรวา   มีบุญมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102406   นางสาวภัทรนันท์   กล้ากระทำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102408   นางสาวภัศรา   โมกภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102413   นางสาวยุวดี   มีอ่อน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102414   นางสาวระพีพร   จะแล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102415   นางสาวระพีพรรณ   นิลสนธิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102416   นายรักษ์พงศ์   ตันตระกูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102418   นางสาวรัชฎาภรณ์   อ่างแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102420   นางสาวลัดดาวัลณ์   ขันตีเอี่ยม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102425   นางสาววรรณวลัย   สุขสมพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102427   นางสาววรัชยา   มาประกอบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102429   นายวีรศักดิ์   แซ่เจ๊า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102431   นายศรีนฤเดช   กลิ่นมณฑา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102435   นายศุภกร   จินดาธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102436   นายศุภวัทน์   วงค์หลวง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102438   นายศุภวิชญุ์   วงค์หลวง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102441   นายสรวิศ   สมอหมอบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102442   นายสหรัชต์   มะโนใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102445   นายสิรธีร์   กระบวนสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102450   นางสาวสุนิสา   นาภี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 3ชั่วโมง