โครงการ Green economics for all students 2021
Green economics for all students 2021
วันที่เริ่มต้น 05/11/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/11/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความเชียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ได้มีพันธกิจการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม การดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการเสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ การอนุรักษ์น้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี จากความสำคัญดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จึงกำหนดจัดโครงการ Green economics for all students 2021 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล