ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102315   นางสาวนฤมล   คำสะอาด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102325   นางสาวภูริชยา   ดวงปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102339   นายทรงพล   พรมมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102341   นายปกรณ์กิต   ทองเลี่ยม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102302   นางสาวกัลยรัตน์   อวดสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102306   นางสาวจิราภรณ์   อินเสาร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102317   นายพีระพล   จินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102322   นางสาวราณีร์   เทพวิชา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102326   นางสาวสุพัตรา   ธรรมขัดดุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312106305   นายจาฏุพัจน์   พิมพ์ชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106310   นายณัฐชนน   ใสหยด : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106314   นายธีรพงษ์   เถื่อนแท้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106324   นายภาสวิชญ์   แช่มไพโรจน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106328   นายวีรภัทร   ปิ่นปั่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106330   นายศักดิ์นคร   จ่าเห็ม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106331   นายสาคร   เกตุแสนลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106338   นายชลัช   ก่ำศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312107317   นางสาวสโรชา   สุมามารย์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107318   นางสาวสุวิษา   ปากลาว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง