โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี2564
-
วันที่เริ่มต้น 19/11/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 19/12/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ และระบบ Facebook live 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6019103531   นายอนุศิษฎ์   ขำเหมือน : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6101105359   นางสาววรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 12ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 12ชั่วโมง
6214101327   นางสาวณัฐพร   ดีปินไซร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6214101340   นายปริญญา   ชุ่มเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6214101354   นางสาวลลิตา   ชนะพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6219103512   นายนครินทร์   อ่อนตา : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6305101360   นางสาวปริยากร   อินรุ่ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101399   นางสาวศศิกานต์   ฟักแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101400   นางสาวศศิวิมล   สุจาแสน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101402   นางสาวศิริญญา   บิดาคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101403   นางสาวศุภรัตน์   ทวีเลิศวุฒิกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101431   นางสาวอาทิตยา   เทวกุล ณ อยุธยา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6414101329   นางสาวนัทธ์ชนัน   สิทธิการวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101347   นายศิริพงศ์   นาคเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101355   นางสาวอรัญญา   มะลาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101364   นายกิติพจน์   ใจด้วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101367   นางสาวจารุณี   สิงห์ลาตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101371   นายจิรายุส   นุ้ยภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101372   นายจีระเดช   เพียปลัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101377   นายญาณากร   กุนามา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101388   นายธีรภัทร์   โพธิ์สีมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101389   นายธีรภัทร   จิตพิสิฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี
องค์การนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตร
ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสนอกห้องเรียน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา อาทิ การออกค่ายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมและผู้ด้อยโอกาส การสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและกีฬาให้แก่ตนเอง อันจะเป็นการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ตนเอง นอกจากนั้น จะมีการแสดงผลงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและตนเอง
ดังนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2564 ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 องค์การนักศึกษา จะจัดกิจกรรมการแสดงผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กรในลักษณะนิทรรศการออนไลน์รูปแบบ 2D,3D Virtual Exhibition,Artsteps เพื่อเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัส นำเสนอความสำเร็จของผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ทุกชมรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานให้บุคคลที่สนใจได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อไป ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล