ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105367   นายภัทรพงศ์   หลอดเข็ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102400   นายรัชนิพนธ์   แสวงผล : การตลาด 3ชั่วโมง
6112101343   นายรัฐศิลป์   ยวงหิรัญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101352   นายสรรเพชญ   ชำนิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6115123380   นางสาวศศิภา   แก้วธิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6212102342   นางสาวปณิตรา   เนตรนิลพฤกษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102344   นางสาวรุ่งประภา   ทาสุนย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102360   นางสาวพัชรินทร์   โนจา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102379   นางสาวเวธกา   เสนาเกตุ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102382   นางสาวศศธร   วงษ์เสถียร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6215123306   นางสาวจิรภิญญา   โนจิตร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123308   นายชยุตพงศ์   ธรรมชาติ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123311   นายณัฏฐกิตติ์   โพธา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123312   นายณัฐพงษ์   โพธิศาสตร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123315   นางสาวดาราไร   ธรรมวงศ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123318   นายธนากร   นาคเครือมี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123335   นายภากร   ศรีอินทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123343   นางสาวศศิเพ็ญ   ทองมี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123349   นางสาวสุพัชรีย์   กาติ้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6301101317   นายนนทชา   ใจพัฒนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303101318   นายธีรศักดิ์   ฮุนตระกูล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101342   นายอำนาจ   ธนูไตร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303102301   นางสาวกรณิกา   อัตนสูตร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102302   นางสาวเขมิกา   สุพะศิริ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102304   นางสาวจิตตราภรณ์   ใจตื้อ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102308   นางสาวชนากานต์   แจ้งสิทธาเวช : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102316   นางสาวนันทการต์   อักขระพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102320   นางสาวพรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303105301   นายกฤษฎา   มุ่งพูนกลาง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6304108301   นางสาวกันต์นิษฐ์   วังคีรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6305101301   นางสาวกนกวรรณ   ฤกษ์ฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101305   นางสาวกิตติมา   จันทร์ชาวใต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101398   นางสาววีราดา   อยู่เอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101406   นายสิทธิโชค   ผิวทน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101449   นางสาวปาณิศา   ทรงเจริญกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306103307   นางสาวเขมิกา   ภูดอนตอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103330   นางสาวทันญา   บริสุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103362   นางสาวพิมพิวรรณ   กิริยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306106312   นางสาวภิญญดา   ปัญโญ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6309102316   นายปัณณวิชญ์   ไชยเดช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   บุตรกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102303   นางสาวกนกพร   ปัญญานะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102307   นางสาวกรองทอง   สาระบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102311   นางสาวกัญญมน   มีฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102317   นางสาวขวัญสิริ   จี๋คีรีวุธ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102319   นางสาวจันทรัตน์   จันทร์แกม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102320   นางสาวจิระวดี   สารากาล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102337   นางสาวณัชชา   คงกล่ำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102302   นายกษิดิศ   นิยมสำรวจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102307   นายกิตติพงษ์   จินายะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102309   นายกิตติวุฒิ   สุพงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102328   นายชัยวัฒน์   พรหมวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6401101001   นายกนกพันธุ์   ศรีเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101002   นายกฤษฏิ์ติบัญชา   อ่อนมาก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101011   นายจิรวัฒน์   บัวสด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101016   นายเฉลิมชัย   ปัญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101019   นายชาญชัย   ท่องพนาศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101020   นางสาวญาณิน   สวนดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101023   นางสาวณัฐนันท์   พวงดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101024   นางสาวณัฐนิศา   มณีเนียม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101025   นางสาวดวงกมล   คทาชาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101033   นางสาวนภัสสร   ธรรมดิษฐ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101036   นางสาวนันทัชพร   กานา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101043   นายพชร   เเซ่ม้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101045   นางสาวพรพิน   ชิณวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101047   นางสาวพัณณิตา   ทะนันชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101054   นางสาวรภาวรรณ   เสือน้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101059   นางสาววิภาวี   วิโรจน์ศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101063   นางสาวสุกัญญา   เบ้ามีศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101067   นายอชิระ   อินทรชลิต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101071   นางสาวอาริสา   จิตรถวิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101072   นายภูมิพัฒน์   แปลงนารี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101303   นางสาวกมลชนก   เมืองนาค : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101315   นางสาวณัฐวดี   ยอดแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101319   นางสาวนรินทิพย์   กันทิยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101322   นางสาวเบญญทิพย์   นนทะนำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101328   นายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102304   นางสาวกวินทรา   จันโยธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102307   นายกิตติเชษฐ์   เงางาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102310   นายกิติศักดิ์   อินธิราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102312   นายเกษมธนชัย   อินทณ์ปั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102331   นายชนะชล   เรือนคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102333   นางสาวชนัญญา   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102338   นายชิษณุพงศ์   กรองทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102342   นายณัฏฐ์ชาณินท์   กะระกล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102352   นายดนุสิทธิ์   สุวรรณยากุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102355   นายถิรภาพ   เพ็งตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102358   นางสาวธนธร   ป่าโพธิ์ชัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102359   นายธนพนธ์   ชาหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102361   นายธนพล   มหายศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102362   นางสาวธนภรณ์   หมอยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102377   นางสาวนันทิชา   เสนามาต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102379   นางสาวนิตยา   แกว่นเขตรกรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102385   นายปฏิภาณ   ขันท์ชาลี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102386   นางสาวปณิตา   เลาะหะนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102392   นางสาวปานไพริน   หน่อสันสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102400   นางสาวพิยดา   จันทร์โพธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102401   นายพีรพัฒน์   ศรีบุรินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102404   นางสาวแพรวา   มีบุญมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102408   นางสาวภัศรา   โมกภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102415   นางสาวระพีพรรณ   นิลสนธิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102421   นางสาวลิสา   สูตรไชย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102426   นายวรรธณพล   ใหม่คามิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102431   นายศรีนฤเดช   กลิ่นมณฑา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102433   นางสาวศิริลักษณ์   แข็งเจริญกสิกรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102445   นายสิรธีร์   กระบวนสง่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102450   นางสาวสุนิสา   นาภี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102451   นางสาวสุพรรษา   สายวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102454   นางสาวสุภิริญา   มหามณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102460   นางสาวหทัยรัตน์   อุตตะมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102461   นางสาวหนึ่งฤทัย   แซ่ยะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102462   นายหฤษฎ์   ก้อนสัมฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102463   นายอดิศักดิ์   ก้อนแปง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102465   นายอนุวัฒน์   วงษ์วรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102468   นางสาวอริยา   ใจกิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102473   นางสาวอัญชลี   บุญเป็ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102475   นายอัสดง   เจริญสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102482   นายเอกลักษณ์   พรมเวียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102488   นายฉลองศิริ   วิชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102496   นายธัญเทพ   คงประเสริฐ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102497   นายธีรภัทร   สีขาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102498   นายธีระพงษ์   เต็มเปียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102499   นางสาวนภัสสร   คีรีจริยกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102501   นายบุญญภัทร   แสงนิล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102502   นางสาวปิยะมาศ   เกตุฉลอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102505   นางสาวภัทราพร   เงินทะนงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102507   นายวรพล   ปานขาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102511   นางสาวศิริลักษณ์   สุพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102518   นางสาวอาทิตยา   เผ่นจันทึก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105302   นางสาวกัญญาวีร์   ดุมไม้ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401122002   นางสาวกมลวรรณ   ชาญเวช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122003   นายกรชวรรณ   ยิ้มเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122004   นางสาวกัญญารัตน์   แสนทวีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122005   นางสาวกัณฐิกา   สร้อยทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122006   นายกัมปนาท   เพ็ชร์รักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122008   นายจิตติกร   สุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122009   นายจิรเดช   วาณิชวิโรจน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122010   นายชนาธิป   สินจักร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122011   นางสาวชลนิภา   ชัยเลิศสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122012   นายณัฐทพงศ์   จันทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122013   นายณัฐพล   มีเชื้อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122015   นายถิรยุทธ์   สุภาพรอด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122017   นายธนชิต   ปาตีสกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122021   นายนนทวัฒน์   คชสูงเนิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122023   นายปรีชา   โขนกระโทก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122024   นายพลพล   ลีจา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122025   นายพิชญุตม์   พิชญานุพงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122026   นายพูลทรัพย์   ปิยาโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122028   นายภาสกร   บุญหล้า : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122029   นายภูวดล   ช่องศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122032   นางสาวมินตรา   เข็มมาเเก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122033   นางสาวเมธาวี   ผากาเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122035   นายรัฐเขตต์   นุกา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122036   นายรัฐศาสตร์   อินทร์พรหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122037   นางสาวรัตนาภรณ์   เอียดศรีชาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122038   นางสาววิจิตรา   ปัญญาวาทิตาทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122039   นางสาววิชญาดา   สมาธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122041   นายศัตรา   เอกมธุรพจน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122042   นายศุภกร   อภิรมยานนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122045   นางสาวสุวรรณา   พาเกลาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122046   นายอภิวิชญ์   น้ำคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122049   นายเจษฎา   แก้วเจ๊ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122052   นายธนกิตติ์   ศรีหาเดช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122053   นายธีรไนย   วิรุฬพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122056   นายภานุวัฒน์   ตาอุต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122057   นายวรวุฒิ   ไอ่คา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122060   นางสาวลออง   ปานดุษฎี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401124303   นางสาวชนนิกานต์   เกิดสมบุญ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124306   นางสาววรรณษา   จิตรีพรต : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124310   นายศิรศักดิ์   สีหนู : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6403101340   นายสิรวิชญ์   ธิจิตตัง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102302   นางสาวกมลวรรณ   เอี้ยงหมี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102327   นายอภิสิทธิ์   พรมนัติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102328   นางสาวอริศรา   สัจจกรุณา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102329   นางสาวอาพัทธ์รัตน์   หล้าวงศ์คำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102330   นางสาวจิตรลดา   อันสีแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102337   นายกิตติศักดิ์   กิจเรณู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403103317   นายธีรเดช   ขวัญอ่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103322   นางสาวประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103325   นางสาวพรนภา   วันบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103326   นางสาวเพ็ญนภา   คงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103327   นายภูริณัฐ   สัมฤทธิ์กิจเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103330   นายระพิพัฒน์   อินทร์ขาว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103341   นายเสฎฐวุฒิ   ศรีทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103349   นายณภัทร   อินทร์พันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103352   นายธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6404101327   นางสาวพิมลพรรณ   เงินทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101345   นายเศรษฐพงศ์   อินทร์แสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101356   นายกุณช์ศุภณัฐ   ศรีตาบุตรวรัตถ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404102321   นางสาวศิริลักษณ์   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404105303   นางสาวตวงรัตน์   รอดศรีสมุทร์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105304   นายธนายุทธ   เเซ่ยับ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105306   นางสาวนันทิชา   ทิพโชติ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105307   นางสาวภัครมัย   ไชยสวรรค์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105308   นางสาวสุทิดา   ทองไชย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105309   นางสาวดวงกมล   โสภาวรรณ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105311   นางสาวพิมพรัศมิ์   จันทร์แก่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101323   นางสาวชลธิชา   สุทธิภาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101339   นางสาวณัฐวรรณ   ทองขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101371   นางสาวพรสิริ   คำมาวัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101387   นางสาววิชญาพร   ธัญญะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101414   นางสาวอินทิรา   อินทร์อุต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101415   นายอิศราพงศ์   หมื่นยอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101417   นางสาวกมลพร   พรมธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101424   นางสาวชลิดา   กลิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101434   นางสาวธัญสิริ   ขัดสีใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101446   นางสาวพิมพ์นภัทร   เตชะแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101451   นางสาวลักษิกา   วิชัยบรรเจิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101453   นางสาววิลาวัณย์   วงศ์ชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101457   นางสาวอลีนา   มายิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101458   นางสาวอาทิตยา   นวลคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105309   นางสาวชลธิชา   มงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105318   นางสาวธิดา   ไกรนรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105322   นางสาวปวีณ์นุช   ปงกองแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105327   นางสาวพรพรรณ   อภินันท์ทิพยกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105331   นายภัทรพล   แจ้งสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105338   นางสาวรุจิรัตน์   เวชมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105363   นายกอบกฤต   กู้กิจการ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105395   นางสาววรนารี   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105403   นายสุรดิษ   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105409   นางสาวอารยา   มายิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101309   นางสาวเกวลิน   คำเนตรดำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101314   นายจักรพล   แซ่หลู่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101324   นางสาวชนิตา   แขกแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101327   นายชินวัตร   จันทรมณฑล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101363   นางสาวนวลคำ   ลุงส่วย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101367   นางสาวนารียา   สมบุญโสด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101373   นางสาวปณิตา   ภูแสงสั้น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101374   นางสาวปพรนวพรรษ   เพ็ชรเขียนขจร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101375   นางสาวปภาดา   สวรรค์น้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101382   นางสาวพรทิวา   คำอ้ายอุด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101387   นางสาวพิมพ์ธิดา   ลุงจ่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101393   นายภัคพล   แก้วประสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101394   นายภัทรพงศ์   บรรดิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101406   นางสาววนัชพร   ตันดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101418   นายสายฟ้า   แซ่หลี่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101421   นายสุทธิพงษ์   ช่างเหล็ก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101426   นายสุเมธ   ทาเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101433   นางสาวอริสา   สิทธิโชค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101438   นางสาวอารดา   เต๋จ๊ะใหม่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101475   นางสาวนฤภร   ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101477   นายนิธิศ   พลสิงห์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101478   นางสาวบงกชทอง   บัวทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101490   นางสาวพิรัญญา   ศรีแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101495   นางสาวมนสิชา   สมานชื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101500   นางสาววนัสนันท์   คงสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101508   นางสาวศิริลักษณ์   ท่าน้ำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101510   นางสาวสรินทร์พัสตร์   เฉลียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101523   นางสาวอังคณา   พรมสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102301   นางสาวกนิษฐา   หลวงสุ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102308   นางสาวเกวลิน   เพลา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102314   นางสาวชลธิชา   ทองงาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102317   นางสาวญาดาวี   คำนิล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102318   นายณฐนน   เกตุแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102337   นางสาวปภาดา   ใหม่ยานิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102340   นางสาวพรประภา   ด้วงครุฑ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102341   นางสาวพัชชาภรณ์   ฤทธิ์เต็ม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102342   นางสาวพัชรินทร์   นามวงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102346   นางสาวพิมพ์วิภา   สมคิด : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102347   นางสาวพีรญา   ใจประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102349   นางสาวภัคจิรา   กุลวิจิตร์รัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102350   นายภัทรกร   ชัยวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102355   นางสาวรังศิยา   ใจวันดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102356   นางสาวรัตนวดี   พูลทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102359   นางสาววิภาวัลย์   มงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102374   นางสาวอรสา   แสนเเจ้ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102399   นางสาวณัฎฐธิดา   เด็ดเขตตขัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102402   นางสาวณัฐนารี   เทพฉิม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102414   นางสาวปณิชา   พรมจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102418   นางสาวพรชนิตว์   ไกรทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102425   นายภัทรกร   บุญเลียบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102450   นางสาวศุภานัน   นามปุ๊ด : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103020   นางสาวจีริกา   แซ่ว้าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103022   นางสาวจุฬารัตน์   จอมสว่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103027   นางสาวช่อผกา   ความเพียร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103033   นางสาวณัฐธิดา   สุวรรณรังษี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103045   นางสาวนาถอนงค์   กองคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103049   นางสาวปรารถนา   ใจซื่อ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103054   นางสาวพรพิมล   กวงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103059   นางสาวพัชรินทร์   ยุชมภู : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103066   นางสาวภัทรภรณ์   สงสัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103070   นายไม้เมือง   ศรีนวล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103076   นางสาวลดารัตน์   สาระภี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103079   นางสาววรรกนก   คมสันต์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103084   นางสาววีราวารี   บุญแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103086   นางสาวศรุตรา   บุญธรรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103091   นางสาวส้ม   ศรีปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103093   นางสาวสินีนาฏ   กันธิยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103099   นางสาวสุปราณี   คำยงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103102   นางสาวโสถิดา   ทองสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103114   นางสาวอารินทร์   จะสอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103116   นางสาวอิสรีย์   เทียนชุติกาญจน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103122   นางสาวพรรณพร   รู้ฉลาด : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103126   นางสาวสุพรรณนา   กันส่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103127   นางสาวแสงทอง   แก่มาด : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103128   นางสาวจารุวรรณ   จิตสาร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103304   นางสาวเขมิกา   ชัยดวงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103316   นางสาวณัชชารีย์   สิงห์ขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103321   นางสาวธัญชนก   แสนขัด : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103333   นางสาวมอญเมิง   - : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103336   นางสาวรัตนาภรณ์   กาเผือก : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103338   นางสาวลักษิกา   ปากาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103339   นางสาววรรณวิสาข์   ทาตุเม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103341   นางสาววิลาสินี   แรงกล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103345   นางสาวศิรินทิพย์   ระวังภัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103346   นางสาวศิริลักษณ์   กันแพงสี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103349   นางสาวสมฤทัย   จันทร์เปรมปรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103373   นางสาวกัญญาพัชร   แสนจ้าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103378   นางสาวกุลญาภา   พีรวุฒิธํารง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103380   นางสาวกุลิสรา   สุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103381   นางสาวคำอ่อง   ลุงจาย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103389   นางสาวชรินรัตน์   คงคาหลวง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103395   นางสาวณัฏฐณิชา   ยะสุนทร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103396   นางสาวณัฐพร   ร้องเสียง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103399   นางสาวณัฐศศิ   สถา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103405   นางสาวธิดารัตน์   เกิดร้องขุ้ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103421   นางสาวพรหมพร   พัวพันธุ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103422   นางสาวพัชรมัย   พูลสมบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103424   นางสาวพิมพ์ประภา   ตาจิต : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103437   นางสาววิลิณ   อินดาวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103449   นางสาวสุภาวิตา   ฉวาง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103451   นางสาวอภิญญา   โรจน์เจริญชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104005   นางสาวรังสิมา   พิชญานุพงศ์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406104301   นางสาวกุลสตรี   ดีมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104303   นางสาวจีราภรณ์   สุรินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104308   นางสาวเบญญาพร   หนูหนุน : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104316   นางสาววศินี   อินทะขัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104317   นางสาววัชราภา   ปงก๋าวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104322   นางสาวสุรัชรา   หม่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104325   นางสาวธิดาพร   ติ๊บสีบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104332   นางสาวภาวิณี   อินทจักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406105006   นางสาวชุติกาญจน์   คำเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105010   นางสาวธันญารัตน์   ดวงปันสิงห์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105015   นางสาวเยาวเรศ   นวลสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105020   นางสาวศุภรัตน์   หมูคำดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105301   นายคณธร   ทิพย์ประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105303   นายชัยกร   ชัยมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105304   นางสาวธมลชนก   นิตติไพศาล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105307   นางสาวศุภสุตา   ศรีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105308   นายสิทธณัฐ   เมธาวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6409101002   นายกรณ์   พงมาลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101004   นางสาวกลิ่นเกสร   มณีปรีดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101006   นางสาวกัญญาพัชร   มณีมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101023   นางสาวธันย์ชนก   กู้เส้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101024   นางสาวธาวิตา   บุญญาพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101033   นางสาวพันดาว   นราพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101034   นางสาวพิชญา   เทพนุกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101040   นางสาวร้อยตะวัน   นราพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101048   นางสาวศรสวรรค์   ปองกิจสุนทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101049   นางสาวศรีพร   น้อยสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101051   นางสาวศิริพร   ลุงวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101057   นางสาวสุดารัตน์   แซ่หยาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101058   นางสาวสุดารัตน์   ประดับขุนเขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101305   นางสาวชนกสุดา   โยสีดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101327   นางสาววรินทรา   เรียงรัมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101365   นางสาวศิริวรรณ   ใชยจิตต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101367   นางสาวสุภวราลักษณ์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101370   นางสาวอิสรีย์   ปุณณกิจวรากรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102309   นางสาวศศิประภา   ดนดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102311   นางสาวสาริกา   สมบูรณ์ศรีสกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ