กิจกรรมกาดนัดเด็กเกษตร 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่เริ่มต้น 23/12/2564 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 23/12/2564 เวลา 20:00
สถานที่จัด สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6101101362   นางสาววริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101105309   นางสาวจิราพร   ลาสิงห์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105345   นางสาวพัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105364   นางสาววัลย์ลิการ์   วงค์ไชย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105366   นางสาวศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105370   นางสาวสุนิสา   ปุลาถาเน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101124319   นางสาวนพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201101303   นางสาวกัญญารัตน์   หมื่นหน่อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101305   นางสาวกัลยา   ขันตี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101308   นางสาวชนาภา   ทอธง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101312   นางสาวดลนภา   รุนเรืองโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101314   นางสาวดวงกมล   อินบุตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101317   นางสาวธิดารัตน์   โพขี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101322   นายนัฐชรินทร์   ทาจุมปู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101324   นางสาวนุชวรา   เมืองก้อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101325   นางสาวปรียา   มานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101326   นางสาวปรียากุล   ดาดผักแว่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101327   นางสาวปวิมล   เกียรติบดีสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101328   นางสาวปัญญาพร   สันติสุขสันต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101329   นางสาวพัชรากร   บัวเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101330   นางสาวพันธุ์ผรา   พันธ์พานิช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101333   นายภาณุเดช   อิสระภาพตระกูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101334   นางสาวภาณุมาศ   ศรีทะวงศ์เรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101338   นางสาวรัตนาภรณ์   ปริกเพชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101343   นางสาววาสนา   อุประ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101350   นายศุภกฤต   นรารุจนันท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101351   นางสาวศุภราณันท์   ทิมทองคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101355   นางสาวสุภาพรณ์   ชายน้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101361   นางสาวอริสรา   เพชรสังหาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101363   นางสาวอำภา   ช่วยไว้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102308   นางสาวกัญญารัตน์   ปิยะวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102311   นายกิตติกร   วิชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102323   นายจิรพันธ์   แสงสกุลไพศาล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102325   นายจิรโรจน์   กาญจน์พาณิชย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102328   นายจีรศักดิ์   วิทยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102331   นางสาวชลกานต์   เขื่อนจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102333   นางสาวชลิดา   กองตุ้ย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102336   นายชัยบดินทร์   ฉ่ำสดใส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102359   นายธนวัฒน์   ทวีหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102363   นางสาวธัญญารัตน์   ปินไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102379   นายนิวพิชัย   เพ็ชรโรจน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102380   นายบรรพต   สมิด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102384   นางสาวปภาวดี   รบไพรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102396   นางสาวพรพรรณ   ไชยเนตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102404   นางสาวพิยดา   ศรีหานาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102409   นายภัทระ   แสงเรือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102413   นายภูชิต   หงษ์แก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102414   นายภูวดล   ปริวันตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102428   นายวริวัฒน์   มาทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102449   นายสิทธิศักดิ์   เริงชัยภูมิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102466   นางสาวอริสรา   ศรีสถาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102467   นางสาวอัญญามณี   ยอดอ้อย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102470   นางสาวอามีเนาะ   ดือเลาะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102481   นางสาวปริยาภัทร   ศรีสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201105310   นางสาวธนพร   ไทยนุรักษ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105313   นางสาวธีรนาฏ   วรรชนะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105322   นางสาวมณฑิรา   เรืองนภารัตน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105323   นางสาวมนัสยา   มั่นแก้ว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105325   นางสาวรุจิรา   รินต๊ะสม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105329   นางสาวศิรภัสสร   เตชทัตสิวลี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105336   นางสาวอารีมา   เส็นทุ่ย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105337   นางสาวอุษณีย์   ศิริอาดัมพันธุ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201125304   นายกฤษกร   ใจสาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125308   นายชลสิทธิ์   สมสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125311   นายฑณวรรษ   อำไพวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125316   นางสาวณิชกานต์   โปทาวี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301101006   นางสาวกุลธิดา   แจ่มกระจ่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101007   นายจุลจิตต์   วิเศษลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101011   นายชาตเวท   แซ่ลี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101015   นางสาวทิพญาภรณ์   ท้วมยัง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101021   นางสาวนฤมล   นันทะสิงห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101023   นายบุญชนะ   ทองภูคีรีไพร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101025   นางสาวปรียาลักษณ์   รอดปันนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101027   นางสาวพจนาถ   ระมั่ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101029   นางสาวพิชญา   คามบุศย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101032   นางสาวมนัสนันท์   นนทะกา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101036   นางสาววิธมล   ใจแม่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101037   นางสาววิไล   สุวรรณจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101041   นางสาวสกาว   ธนชัยพงศ์พันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101042   นางสาวสิริกานดา   พุดหอมโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101046   นายอดิศร   ศรียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101049   นายอามีน   ดอเลาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101308   นางสาวปุญยวีร์   อิสรีย์กรทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101312   นายเดชดนัย   กุลใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101318   นายนนธนรัฐ   สุขผล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101319   นางสาวนริศรา   แก้วสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101320   นายบุญชัย   แซ่ย่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101324   นางสาวปวริศา   พิลึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101327   นายภาณุพงษ์   อนันต์อาณากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101328   นายภูมิพัฒน์   ตาติวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101329   นางสาวภูศนิษา   ชมกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101331   นายรักษ์   รอดรื้อผิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101338   นางสาวศศินา   จันทร์บ่อโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101339   นางสาวศุลีพร   อยู่สุขสบาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101341   นางสาวสุชิราภรณ์   นาเหนือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101343   นางสาวสุวณี   ยุภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101344   นายอนันตชัย   บัวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101347   นางสาวอังค์วรา   บุญแท้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102302   นางสาวกนิษฐา   ชัยวุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102312   นายกิตติภณ   อินหันต์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102322   นายจิรพัฒน์   พงษ์ดัด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102323   นายจิระพงศ์   มหาวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102326   นายชญานิน   บัวผัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102330   นายชัยนันท์   ท้าวพรหม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102367   นายบูรฉัตร   แซ่ท้าว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102392   นางสาวรมิตา   ปากองวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102408   นายเวสารัช   สารสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102414   นายศุภกิจ   การมั่งมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102421   นายสัภยา   มากเงิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102422   นางสาวสุกัญญา   เรืองหนีชาติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102428   นางสาวอรุณวดี   ลาดทุ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102429   นางสาวอัญมณี   อินตาวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105326   นายศุภัทรโชค   วงค์เสือ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301113301   นายชัชวาลย์   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113302   นายณัฐพล   ตั้งเตี้ย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113306   นายศรัญย์   ประทุมตรี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113307   นางสาวอภิญญา   นำนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301122005   นางสาวกิตติมา   มณีวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122006   นายกีรติ   นิคมไพบูลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122008   นายโกเมศ   บุญเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122012   นางสาวชมพูนิกข์   แสงมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122016   นางสาวฐิติมา   มูลตรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122030   นายธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122034   นายปกรณ์   ศรีวรรณุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122036   นางสาวปณิตา   หมานปุเต๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122037   นางสาวปภัสสร   กลุ่มบ้านหัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122044   นางสาวพรรพิรา   จันทะชาติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122046   นางสาวพิชญ์สินี   สิทธิศักดิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122047   นายพิเชษฐ์   นาสวนจำรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122053   นางสาวรัตติยา   ต่อมคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122054   นางสาวรัตนาภรณ์   พรศิริโสภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122061   นางสาววราพร   สะอาดชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122062   นายวราวุธ   คลองรั้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122064   นางสาวศลิตา   ปองพัฒนาทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122066   นายศิวกร   ดำกลึง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122067   นางสาวสมฤดี   นิยมทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122072   นายอดิศร   โนนนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122076   นายอาภากร   สำแดงภัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122077   นางสาวอุไรวรรณ   มาโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301124304   นางสาวชนิสรา   ผ่องศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124306   นายนัฐกานต์   อินทร์มณี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124307   นางสาวพรธิดา   ชัยสงคราม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124309   นางสาวสรัลพร   ศรีหาตา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124310   นางสาวเสาวลักษณ์   คะวะดี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124311   นายอภิรักษ์   ชุมภูวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124312   นางสาวอลิสา   สรงนวล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125322   นายประสิทธิ์   ยาวิละ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6305101397   นางสาววีรดา   ท้าวศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401101001   นายกนกพันธุ์   ศรีเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101002   นายกฤษฏิ์ติบัญชา   อ่อนมาก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101003   นายกฤษณะ   วิเวก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101005   นางสาวดาวิกา   รพีบุญญานนท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101008   นางสาวจตุพร   แสงสุริยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101009   นายจักริน   ปินตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101010   นางสาวจิดาภา   ปิดตาทะเนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101011   นายจิรวัฒน์   บัวสด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101017   นางสาวชมพูนุท   พลอยโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101019   นายชาญชัย   ท่องพนาศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101020   นางสาวญาณิน   สวนดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101021   นางสาวณัฏฐณิชา   นามแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101026   นายตะวัน   มานะพัฒนมงคล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101029   นางสาวทัศวรรณ   ผินสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101034   นางสาวนริศญา   ชอบจิตต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101035   นางสาวนัชนาภา   พิพัฒธากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101045   นางสาวพรพิน   ชิณวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101049   นางสาวเพ็ญนภา   ธานะวิโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101053   นางสาวยลรดี   คนัมพรศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101055   นางสาวรัญธิดา   พิณเสนาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101056   นางสาววลี   สุขสราญใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101058   นางสาววิภาวี   ทิมให้ผล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101061   นายวิษณุ   ปีติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101062   นางสาวศรันย์ภรณ์   พูลจีน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101063   นางสาวสุกัญญา   เบ้ามีศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101065   นางสาวสุภารักษ์   แกดู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101067   นายอชิระ   อินทรชลิต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101068   นางสาวอรสา   ใจมา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102333   นางสาวชนัญญา   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102334   นางสาวชนาภา   ชะหมู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102359   นายธนพนธ์   ชาหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102427   นางสาววรัชยา   มาประกอบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102433   นางสาวศิริลักษณ์   แข็งเจริญกสิกรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401113301   นางสาวจุไรรักษ์   ตันทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113302   นางสาวชมพูนุช   เย็นอารมย์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113305   นางสาวเนตรชนก   น้ำเงิน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113313   นายอธิปัตย์   คำหุ่ง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113316   นางสาวแจ่มจันทร์   ตาเมือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401122004   นางสาวกัญญารัตน์   แสนทวีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122008   นายจิตติกร   สุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122011   นางสาวชลนิภา   ชัยเลิศสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122017   นายธนชิต   ปาตีสกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122023   นายปรีชา   โขนกระโทก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122029   นายภูวดล   ช่องศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122032   นางสาวมินตรา   เข็มมาเเก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122033   นางสาวเมธาวี   ผากาเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122037   นางสาวรัตนาภรณ์   เอียดศรีชาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122038   นางสาววิจิตรา   ปัญญาวาทิตาทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122045   นางสาวสุวรรณา   พาเกลาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122046   นายอภิวิชญ์   น้ำคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122052   นายธนกิตติ์   ศรีหาเดช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122056   นายภานุวัฒน์   ตาอุต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401124311   นางสาวศิริรัตน์   ชุมจันทร์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124321   นางสาวศศินา   ไกลถิ่น : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125309   นายณัฐวุฒิ   แปงคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125313   นางสาวปรินทร   เสมอกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125328   นางสาวเสาวณีย์   ดาพัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125330   นางสาวอรพรรณ   คุณาจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126302   นายจิรศักดิ์   ยอดศร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126305   นางสาวณัฐชยา   รัตนพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126309   นางสาวพิรดา   เล้าประเสริฐศรี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126311   นายอธิวัฒน์   อินต๊ะใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126315   นายภูพริษฐ์   ฉัตรรัตนพงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อตนเองและสังคม เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยส่งเสริมให้ไปศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการและการทำวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ หลากหลาย และสามารถนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน และเกษตรกรทั่วประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาจวบจนปัจจุบัน และจะครบรอบ 45 ปี ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดแสดงแปลงสาธิตด้านการเกษตร ในรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านการเกษตรทางพืช และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ และมีอุปการคุณให้กับคณะ จึงกำหนดจัดงานครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาพัฒนาทักษะในศศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล