ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101334   นางสาวนิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101379   นางสาวอัญชลี   ขวัญยืน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6201101301   นายกฤษฎา   บุญชำนิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101311   นางสาวณัฐนรี   ยะสิทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101318   นายธีระพัฒน์   โคตะบิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101319   นายนภวัต   ช่วยไว้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101321   นายนวพล   ยืนยงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101323   นายนิรวิทธ์   โทนชัยภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101331   นายพิพงษ์   ปิยศักดิ์สันติกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101332   นายพีรพล   เจริญชีพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101337   นายระพีพัฒน์   แสงสว่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101352   นายสมคิด   ใจพินิจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101353   นายสิขรินทร์   เทียวประสงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101356   นายสุรพงษ์   จิตรไทย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102312   นางสาวเกตน์สิรี   จ่อนด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102315   นางสาวขนิษฐา   คำฟู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102316   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ฮังกาสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102320   นายจักราวุฒิ   ความหมั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102326   นางสาวจิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102356   นายธนพล   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102358   นายธนวัฒน์   ชูรัตน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102366   นางสาวธิดารัตน์   ขันทะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102374   นายนลธวัช   แสงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102375   นางสาวนวพร   ตั้งมั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102392   นายพงศกร   ดีชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102407   นางสาวภักดิ์ชริดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102417   นายรณชัย   แม่นวิวัฒนกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102418   นายรณชัย   ยาวยวน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102419   นายรพีพงศ์   มุ่งจ่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102422   นายรุ่งเรือง   เขียดคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102429   นายวริศ   ศัลยประดิษฐ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102468   นายอานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102476   นางสาวณัฐวดี   นิลพฤกษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102484   นายวรัญญู   วงค์พระอินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201105311   นางสาวธัญวรัตม์   หมุ่ยศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201125324   นางสาวนริศรา   ยกให้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125325   นายนวมินทร์   พงประยูรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125328   นางสาวบุษยามาศ   เเสนบัวคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125329   Mr.Boulapha   Thongdinalay : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6203102315   นางสาวมลทิชา   เช้าสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102317   นางสาวรัตน์สุดา   มีจินดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102318   นางสาวศุภวรรณ   ศรีคงเพชร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6218102307   นายเกียรติศักดิ์   สิทธิวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6219102534   นายอุทัย   ไชยเลิศ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6301101313   นายเทพพารักษ์   นามวิจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101314   นายธนกร   นิลคง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101333   นางสาวรุ่งอรุณ   ปรืมประสาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102325   นางสาวจุรีภรณ์   สมุทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102350   นายธนวัฒน์   เขื่อนใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102363   นางสาวนิราวรรณ   สุนันตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102376   นางสาวพรนภา   ถึงเป้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102394   นางสาวรักษิณา   ไชยสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102395   นางสาวรัตนาภรณ์   แปงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102411   นางสาวศศิกานต์   อัสพันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102420   นายสันติภาพ   แก้วประดิษฐ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102437   นายเอกชัย   ปิ่นเสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102446   นายภาสกร   คำแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301122007   นายเกียรติศักดิ์   บัวดำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122010   นายจักรพงษ์   ศรีอำนวยโชค : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122011   นายจิรโชติ   อุทัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122017   นายฐิติศักดิ์   แสงเจือ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122018   นางสาวณัฐฐ์ริษสา   วงษ์เจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122026   นายธนาพร   อนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122027   นายธนาวุฒิ   ปู่เที่ยง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122028   นายธวัชชัย   ปานสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122029   นายธีรภัทร์   วงษ์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122032   นายนริศ   พระวิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122049   นางสาวเมตตา   ปานทสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122050   นางสาวเยาวลักษณ์   แซ่หาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122051   นางสาวรัชณีกร   จำปา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122060   นายวรากร   กันทะสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122065   นางสาวศิริพร   โพธิ์ภักดิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122073   นางสาวอภัสรา   ธุระกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122075   นางสาวอรุณยุพา   พรมเพียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122079   นางสาวพัชราภรณ์   ไพฑูรย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122080   นายอนิรุท   บุญสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125305   นายเกริกพล   พิทาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125311   นางสาวชิดชนก   ส่างสุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125320   นายธณธร   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125338   นางสาวศสิประภา   พาวิชา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125339   นายศิวัช   ทวิติยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303103301   นางสาวกนกกาญจน์   นันท์ชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103302   นางสาวกนกภรณ์   ดู่สันเทียะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304102303   นางสาวกิตติกา   แก้วริน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102314   นายภาณุวัฒน์   บัวระวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6305101422   นางสาวอมรรัตน์   เสานุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306104302   นางสาวกัญญาณัฐ   พวงจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104305   นางสาวจิดาภา   เรืองขำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104319   นางสาววรนุช   วีจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   วุฒิไกรอุดมเดช : การประมง 3ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 3ชั่วโมง
6312101307   นายจิรพันธุ์   แก้วฟอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102327   นายชัชนันท์   สัตรูพ่าย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102377   นางสาวปฏิกานต์   เข่งเฮง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102378   นางสาวปทิตตา   อ่ำรัศมี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102394   นายพิสิฐพงศ์   พันธุศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102449   นางสาวสิริลักษณ์   ด้วงทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102464   นายอัครวินท์   คงสมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102470   นางสาวอุมาพร   ฟักสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6315123343   นายกุญชร   สุริวงษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6318102418   นายสิรภพ   ตรีรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319102510   นางสาวชนิตร์นันท์   เพชรประพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103522   นางสาวเบญจวรรณ   กามาด : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103527   นายปัณณ์   เงาดี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6322101366   นางสาวปิยะฉัตร   คำแปง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101432   นางสาวอานัญญา   โคตรทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101433   นางสาวอาภาพร   อ่อนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103022   นางสาววราภรณ์   ทะวิลา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401101012   นางสาวจิราภรณ์   ผลบุญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101016   นายเฉลิมชัย   ปัญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101023   นางสาวณัฐนันท์   พวงดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101025   นางสาวดวงกมล   คทาชาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101027   นายเตชินท์   ชรอย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101030   นางสาวธัญญ์ชุติมา   นามปวน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101036   นางสาวนันทัชพร   กานา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101038   นางสาวนุศรา   เดชคำภู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101043   นายพชร   แซ่ม้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101044   นายพณพัฒน์   บุญญประภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101046   นางสาวพัชราภรณ์   วงค์ษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101050   นายภูมิพลอย   พงษ์นางเมาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101059   นางสาววิภาวี   วิโรจน์ศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101069   นายอรัณย์   สินวิริยะนนท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101071   นางสาวอาริสา   จิตรถวิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101073   นายพร้อมพงษ์   ลาหู่นะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102321   นายจักรพงษ์   กันยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102430   นางสาวศตพร   พาจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102453   นางสาวสุภาพร   คำปันศักดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102467   นางสาวอรรัมภา   ประชายินดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102468   นางสาวอริยา   ใจกิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102470   นางสาวอริศรา   ตาละสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102473   นางสาวอัญชลี   บุญเป็ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102476   นางสาวอาทิตยา   เมืองวัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102480   นางสาวอารีรัตน์   สิงห์ดา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102506   นางสาวภาวนา   ชมภูวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105305   นางสาวจารุกัญญ์   วงษ์น้อย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105316   นางสาวสุนิตา   นุ่มพรม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113307   นางสาวพิณมาดา   มะโรหบุตร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113308   นางสาวภิญญดา   สินเปียง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113309   นางสาวมลทิรา   กิติยศ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401122006   นายกัมปนาท   เพ็ชร์รักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122013   นายณัฐพล   มีเชื้อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122015   นายถิรยุทธ์   สุภาพรอด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122028   นายภาสกร   บุญหล้า : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122036   นายรัฐศาสตร์   อินทร์พรหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122044   นายสุรเชษฐ์   ลาเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122047   นางสาวอารียา   ก๋งจิว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122049   นายเจษฎา   แก้วเจ๊ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122050   นายณัฏฐกิตติ์   รสหอม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122058   นายสกรรจ์   ตามสระน้อย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401124309   นางสาวศศิกาณต์   ฤทธิ์เอี่ยม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124319   นางสาววิภารัตน์   จุมปาแฝด : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401125303   นายกฤษฎา   เพียรตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125325   นางสาวศิยารัตน์   ธนะวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101358   นางสาวสุธาสินี   ต๊ะลี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102312   นางสาวปรางวลี   อินจำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403103317   นายธีรเดช   ขวัญอ่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103320   นางสาวปภัสวรรณ   มากเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103322   นางสาวประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103325   นางสาวพรนภา   วันบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103328   นางสาวมณีรัตน์   โปร่งจิตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103342   นางสาวอภิชณา   ศรีบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103360   นางสาววรรณนิษา   เรืองฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103361   นางสาวศิรดา   แมะบ้าน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6404101325   นายผดุงเกียรติ   สุตาโย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404102301   นางสาวกัญญาณัฐ   มาเสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404103309   นางสาวธนพร   พิสัยพันธ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6405101333   นางสาวณัชชา   ทับเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105404   นางสาวเสาวลักษณ์   พนมวาสน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105410   นางสาวชนกนันท์   กันทะสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101359   นางสาวนภัสกร   อภิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101504   นางสาววิจิตรา   บุตรสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101520   นางสาวอริสา   การะภักดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103035   นางสาวณัฐสุดา   แสนสี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103430   นางสาวรักษิณา   จันทร์ทิพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104307   นายธนาธร   อุปรี : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104332   นางสาวภาวิณี   อินทจักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406105305   นางสาวชญาภา   จันทร์มาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105313   นางสาวธนิดา   กะระกล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406106324   นางสาวลลิตพรรณ   ภัทรภูษิต : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6409101320   นางสาวพิมพ์ภัสสร   ศรีธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101344   นางสาวฐาปณีย์   มณีโชติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102305   นางสาวณัฐศรามญชุ์   พยัคฆมาก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102309   นางสาวศศิประภา   ดนดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102320   นางสาวณภัสนันท์   เอื้อรักษ์โอฬาร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6412106301   นางสาวกัณฐิกา   บุญหนัก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6414101302   นางสาวกนกดารินทร์   แก่นคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101327   นายนรากร   สุขแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101337   นายภาคภูมิ   ชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101362   นางสาวกัณฑมาศ   นันต๊ะนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101392   นางสาวเบญจวรรณ   กาญสอาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101397   นางสาวเปรมประภา   ทรงสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102325   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีโยธา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102436   นางสาวลักษิกา   คำคุณา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102439   นางสาวศรัญย์พร   วงษ์ทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6415123340   นางสาวสุชัญญา   มลแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415124045   นายมัทยาทิตย์   ขันคำกาศ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6419101017   นางสาวศศิกานต์   แก่นจันทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6422101309   นางสาวกวินธิดา   ขอนกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง