กิจกรรม “แม่โจ้สืบสานยี่เป็งล้านนา”

วันที่เริ่มต้น 01/11/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/11/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด กิจกรรมออนไลน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเพณีการลอยกระทงของคนในภาคเหนือ นิยมทำกันในเดือนยี่เป็ง เพื่อบูชาพระอุปคุตต์ ซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล ตรังกับคติของชาวพม่า แต่ในปัจจุบันได้มีการจัดงานวันลอยกระทงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้รู้จักมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมด้านการเกษตรมาช้านาน โดยการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงานให้ดำรงอยู่ด้วยการปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษา ตะหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถชี้นำสังคมในฐานที่เป็นปัญญาชนของสังคม ดังนั้น กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม แก่นักศึกษา บุคลากร ร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล