โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 27/11/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/11/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และออนไลน์ระบบ Microsoft Team 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหน้าที่จัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้สอดคล้องตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบัน จะส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นระบบ และมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น การเป็นผู้นำ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความสามัคคี การมีจิตอาสาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่สมาชิกองค์การนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์การนักศึกษาระหว่างสถาบันอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคต
จากความสัมพันธ์ข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารงาน องค์การนักศึกษาจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปี 2564 โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะออนไลน์ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสมาชิกในองค์การนักศึกษา รวมถึงมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การบริหารงานจากทีมงานองค์การนักศึกษาให้กับสมาชิกองค์การนักศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 53 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล