ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6322103015   นางสาวผุสดี   พรหมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103322   นางสาวประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6404101328   นายพีรพล   คำปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6406101031   นายธิติพัทธ์   วงค์ชัย : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406101328   นางสาวชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103312   นางสาวชนากานต์   อรรคเนตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103356   นางสาวสุพรรษา   วัฒนภูมิสันติกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103434   นางสาววรินทรา   เชื้อลิ้นฟ้า : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103442   นางสาวศุภกานต์   ไชยรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6415123311   นายจุลลเพชร   อุ่นเรือน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6418102010   นายณัฐพงษ์   เฉลิมยุทธ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง