ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6105105310   ชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6118102349   ปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6304106319   ธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6305101315   จิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101324   ชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101325   โชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6322103015   ผุสดี   พรหมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6401126301   กมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6403103319   เบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103322   ประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103329   เมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6404101328   พีรพล   คำปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6406101031   ธิติพัทธ์   วงค์ชัย : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406101328   ชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103312   ชนากานต์   อรรคเนตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103356   สุพรรษา   วัฒนภูมิสันติกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103434   วรินทรา   เชื้อลิ้นฟ้า : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103442   ศุภกานต์   ไชยรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6412101305   ธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6415123311   จุลลเพชร   อุ่นเรือน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123331   เมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123343   อรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6418102010   ณัฐพงษ์   เฉลิมยุทธ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง