โครงการแนวทางการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
-
วันที่เริ่มต้น 08/09/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ออนไลน์ (Teams/ Google Drive) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการและทักษะชีวิต สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯ มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม งด On site , งดรวมกลุ่มทำงานปรับเปลี่ยนเป็น การสาธิตและการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรม/โครงการแนวทางการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ และด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยชมรมอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ในวันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อดังนี้
14.00 – 15.00 น. หัวข้อ การต่อยอดธุรกิจ
วิทยากร : 1. คุณยศธร สุ่นทอง
2. คุณนันท์ธวรรธน์ วะสีนนท์
15.00 – 16.00 น. หัวข้อ การเริ่มต้นธุรกิจ
วิทยากร : 1. คุณกณิกนันท์ ชัยวงศ์
2. คุณณัณท์นรินทร์ วะสีนนท์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล