ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5903101372   จันทร์จรัส   ศรีสมบุญ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6003103342   พรพฤติกร   หัตถกอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103104306   จิรัชญา   คำมาเร็ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6201532018   นายณภัทร   แก่นสาร์ : พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 2ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6303102321   ภัคจีราพร   ปู่ก่ำ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6303307002   Sitvilay   Soutthixaiyalath : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403103303   กิตติกรณ์   สมฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103314   ธนกฤต   ใจบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103321   ประดังงา   ราชคิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103325   พรนภา   วันบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103326   เพ็ญนภา   คงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103327   ภูริณัฐ   สัมฤทธิ์กิจเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103330   ระพิพัฒน์   อินทร์ขาว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103338   สุกฤตา   บุญกัณฑ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103350   ณัฐชญา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6403103352   ธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง