กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา "การอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือ IOT เพื่อให้ได้สารสนเทศด้านการเกษตร และหลักวิธีการเรียนรู้และนำเสนอสารสนเทศเกษตร"

วันที่เริ่มต้น 02/09/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 02/09/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
วาสนา วิรุญรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
สุลาวัลย์ อาทิตย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา เอาไว้ในหลักสูตรฯ เพื่อเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้าย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างชัดเจนและเป็นระบบ นักศึกษาสามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการทำงานอันเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาและเพิ่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในการติดตามนิเทศงานนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาที่ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาถ่ายทอดสู่เพื่อนนักศึกษา รุ่นน้อง และคณาจารย์ ได้เรียนรู้และเข้าใจ และเลือกนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเองและหลักสูตรฯ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   88 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 3600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา : การอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือ IOT เพื่อให้ได้สารสนเทศด้านการเกษตร และหลักวิธีการเรียนรู้และนำเสนอสารสนเทศเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน เตรียมความพร้อมในด้านทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นสำหรับการไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมทักษะในการทำงานในอนาคต โดยกำหนดจัดกิจกรรม ขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกม MS Teams โดย คุณรัฐไกร วัจนคุณอนันต์ สังกัดศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เครื่องมือ IOT เพื่อให้ได้สารสนเทศด้านการเกษตร” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในหัวข้อ หลักวิธีการเรียนรู้และนำเสนอสารสนเทศเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์, นักศึกษาหลักสูตรพืชไร่ และผู้สนใจภายนอก รวมจำนวน 88 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล