โครงการค่ายอาสาผลิตสัมพันธ์ “clean space for passion”

วันที่เริ่มต้น 24/07/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ร้านนมเกษตรแม่โจ้ บริเวณทางเข้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เนื่องด้วย ช่วง ปี พ.ศ.2563 -2564 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ระบาดและยังคงไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยของการแพร่เชื้อได้ดีเท่าที่ควร ทำให้ทุกภาคส่วนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีประกาศแนวปฏิบัติให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์และงดทำกิจกรรมที่มีการรวมตัว นักศึกษาจึงขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่สามารถระดมความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมได้ ทำให้ผู้นำนักศึกษาขาดบทบาทความเป็นผู้นำ และการพัฒนาตนเองจากการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ

สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและงานกิจการนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ตระหนักเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการขาดประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์และการไม่มีเวทีให้ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์นี้ โดยนักศึกษาไม่ได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ทำให้ขาดศักยภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไม่มีโอกาสฝึกความเป็นผู้นำ และทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีเวทีในการปฏิสัมพันธ์ วางแผนงาน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันตามสภาวการณ์ของสังคม และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่
1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษาควรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาเป็น สื่อสารดี และมีความเต็มใจร่วมมือ
2.ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี นักศึกษาควรอัพเดททุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความฉลาดสื่อสาร
3.ทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษาควรมีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรู้รอบด้าน

กิจกรรมในโครงการค่ายอาสาผลิตสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2564 แนวคิด “clean space for passion” เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ในการร่วมมือกันพัฒนาจัดการพื้นที่บริเวณรอบร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์200ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่มีสภาพเสื่อมโทรม น้ำท่วมขัง วัชพืชขึ้นปกคลุมหนาทึบ รกร้าง ไม่สะอาดตา ขาดการดูแลจัดการที่ดี ให้มีความสวยงามสะอาดเรียบร้อยพร้อมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดให้เป็น “Green Zone” สถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดให้เป็น “Green Market” ในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ ให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรนำผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมาจำหน่าย เป็น Community ให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนสินค้า อีกทั้งยังสามารถรวมกลุ่มพัฒนาเป็น Online marketing ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   85 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   60000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   60000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 85 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมอาสาพัฒนาพื้นที่ร้านนมเกษตรแม่โจ้ และสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล