ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101342   นายพงศธร   ครชาตรี : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6101101348   นางสาวพิมพ์ชนก   ยวงผ้า : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6101101358   นางสาวรัชฎาพร   ธรรมจิตร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6101101376   นางสาวอรัญญา   จิตรโคตร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6201102356   นายธนพล   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102392   นายพงศกร   ดีชัย : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102402   นางสาวพิมพ์มาดา   พันธ์พืช : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6201122065   Mr.Keochamroeun   Bouy : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122066   นางสาวสุภาวดี   ภัควันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222001   นางสาวกชพรรณ   กุมารบุตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222002   นางสาวกัณทิมา   จ่อแผ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222003   นายกุสุมภ์   แซ่ท้าว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222004   นายเกียรติศักดิ์   ปัญญา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222006   นางสาวขวัญใจ   เสรีประชาคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222007   MissChansouda   Sitthixay : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222008   นายจำนงค์   สดุดีอรัญไพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222009   นายเจษฎาพร   สุใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222010   นางสาวฉัตรวรา   วณิชจินดา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222011   นายชาติชัย   วรยศสกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222012   นางสาวซารีน่า   เลาะสะเเต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222013   นายณัฐพงษ์   สมเป็ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222014   นายทนงสิทธิ์   มรุพงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222015   นายทรงวุฒิ   แซ่ม้า : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222016   นายธวัชชัย   ประกอบของ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222017   นางสาวนงนภัส   สังขพันธุ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222018   นายนพรุจ   รื่นเริง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222019   นายจตุรพล   ภิรมย์อัครเดช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222020   นายปรวิทย์   สุขคำปา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222021   นายพรพจน์   ภีระคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222022   นางสาวพัณณิตา   อมรเกื้อวุฒิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222023   นายพิทักษ์   วิเวกวนารมณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222024   นายมนัสวี   จันทร์โน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222025   นายวรวิทย์   เหมราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222026   นายวัชรินทร์   มรุพงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222027   นางสาววันทนา   ดวงมณีคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222028   นายวิชัย   นายหล้า : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222029   Mr.Vinith   Lophanchanh : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222030   นางสาววีรยา   ปัญญาตัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222031   นายศุภกานต์   วาฤทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222032   นายศุภกิจ   อิ่นคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222033   นางสาวสโรชา   เทียนชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222034   นายสาโรช   เย็นนัทธี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222035   Mr.Samlan   Lorsavanh : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222037   Mr.Soulikone   Mingboupha : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222038   นายอดิศักดิ์   จันทมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222039   นายอนุชิต   บัวห่อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222040   นายอนุยุทธ   จ่าคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222041   นายอนุรักษ์   ใจศิริ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222042   นายอานนท์   ธีระสิรินันทชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222044   Mr.Khamphan   Soulinthone : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222045   นางสาวจันทิมา   ผลวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222046   นางสาวจิราภรณ์   อินสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222047   นายณรงค์ศักดิ์   เรปานนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222048   นายธนวัฒน์   โนต๊ะยศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222049   นายนัทชัย   ชัยวิจิตร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222050   นายลอเอ๋อ   ลาหู่นะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222051   นายวัฒนพล   สำแดงเดช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222052   นายวุฒิไกร   ธรรมสุโท : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222053   นายพงศธร   มูลเทพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301101340   นางสาวสุขฤทัย   วิเชียรจำนง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6301101343   นางสาวสุวณี   ยุภา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6301101347   นางสาวอังค์วรา   บุญแท้ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6301102307   นายกฤษดา   ประสิทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6301102310   นางสาวกาญจนา   กันทิยะวงษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6301102313   นางสาวกิตติมา   ภูสดศรี : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102315   นางสาวเกสรา   ดาวไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102321   นางสาวจารุวรรณ   มามาก : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102324   นางสาวจุฑามาส   วงษ์วิทยา : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102325   นางสาวจุรีภรณ์   สมุทร : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102331   นางสาวชาลินี   อ่อนนางรอง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102332   นายโชติรัตน   ภาวะโคตร : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102333   นายไชยชาญ   มหาวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102334   นางสาวฐติรัตน์   สิทธิพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6301102335   นายฐิติภักดิ์   พรมราช : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102338   นางสาวณัฐนันท์   แก้วกุดเลาะ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102347   นางสาวเทพปรียา   ไกรอาสา : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102363   นางสาวนิราวรรณ   สุนันตา : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102365   นายบริสุทธิ์   รอดสรรเสริญ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102371   นายปิยวัตน์   ศรีโยธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
6301102375   นางสาวพรชิตา   ทรายคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102389   นางสาวมัลลิกา   ก๋งฉิน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
6301102393   นางสาวรวินันทร์   คุ้มศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102400   นายวรเมธ   ทวีอภิรดีวุฒิ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102402   นางสาววรัญญา   แสนวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102406   นายวีรพงศ์   สืบศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102410   นายศวัสกร   น้อยเสาธง : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6301102418   นางสาวสมพร   พรหมนุช : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6301102421   นายสัภยา   มากเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102425   นางสาวสุพรรษา   เพ็ชรชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6301102434   นางสาวอารญา   พิทักษ์ไพรวัลย์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301102439   นางสาวชฎาพรรณ   นายจาย : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6301113301   นายชัชวาลย์   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
6301113303   นายธนวัฒน์   ใจประเสริฐ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
6301113306   นายศรัญย์   ประทุมตรี : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
6301113307   นางสาวอภิญญา   นำนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
6301122034   นายปกรณ์   ศรีวรรณุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 18ชั่วโมง
6301124303   นางสาวจุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
6301124305   นายชินวัตร   สุขต้อ : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
6301124306   นายนัฐกานต์   อินทร์มณี : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
6301124309   นางสาวสรัลพร   ศรีหาตา : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
6301124312   นางสาวอลิสา   สรงนวล : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง