64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"

วันที่เริ่มต้น 28/06/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 28/06/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (ผ่านระบบ ZOOM) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน ด้วยเห็นความสำคัญว่า เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุข ที่ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงานและสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพคือ “ทรัพยากรบุคคลขององค์กร” ที่จะต้องได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดความพร้อมที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ นั้นคือ การปรับเปลี่ยน mindset ของบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง รับการพัฒนาตนเอง ทำงานให้องค์กร และมีความสุขที่จะทำงานเพื่อองค์กร รวมทั้ง ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรที่ยังทำได้ไม่เต็มที่
ประกอบกับ วิทยาลัยมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสมดุลกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดระบบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้มีพฤติกรรมการทำงานในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จึงกำหนดจัดโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต “วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ขึ้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้เชิญ ดร.นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูน วุฒิ พบ.วว.ศัลยศาสตร์, อว.เวชกรรมป้องกัน, รปม. (นิด้า), Ph.D. มาเป็นผู้บรรยาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   148 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 1800 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   1800 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล