ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 61
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 5
กองกลาง 11
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1
กองคลัง 19
บายศรี สุขจิตต์
สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์
ดุษฎี ดวงบาล
นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง
พิชญา พิศชวนชม
สุพรรณ์ ดวงบาล
จันทนา สุวรรณดุก
นงลักษณ์ สมบูรณ์
กาญจนา วงศ์สวย
สวิตตา สิงห์คำ
ศศิญาดา มงคลคลี
คมสัน จักรคำ
สุพรรษา ยอดคำ
วิลาสินี ศิริ
สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ
รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ
รัชนีวรรณ เครือปัญญา
ทวีพงษ์ พูลหิรัญ
ธนาภา โพธิ
กองแผนงาน 2
กองวิเทศสัมพันธ์ 5
กองพัฒนานักศึกษา 6
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 2
กองตรวจสอบภายใน 3
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะวิทยาศาสตร์ 21
ลภาวรรณ วรพันธุ์
คนึงนิตย์ กอนแสง
มาลัย เบญจวรรณ์
อาษิรญา อินทนนท์
ปราณี กันธิมา
มาโนชญ์ ตนสิงห์
สุภาพรรณ อนุตรกุล
กัลย์ธิรา ชมชื่น
บุณฑริกา ทิพย์สอน
วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์
พิชณิชา นิปุณะ
จิรัชยา สมบูรณ์ชัย
ธนกฤต คำวงค์ปิน
ณิชมน ธรรมรักษ์
เบญญาภา หลวงจินา
นันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ
กำธร มาโน
ดิเรก คำเกลี้ยง
รชานนท์ พรหมมา
ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 29
ปรารถนา ยศสุข
ธรรมพร ตันตรา
ปกรณ์ สมบูรณ์ชัย
สถาพร แสงสุโพธิ์
บงกชมาศ เอกเอี่ยม
ภัคสุณีย์ ดวงงา
ภิมุข รอยไทย
ศราภา ศุทรินทร์
รุจาดล นันทชารักษ์
เกรียงไกร เจริญผล
ศิริกานดา ไข่คำ
อรทัย ใจป้อ
ชรัตน์ฎา ทองบ่อ
มณเฑียร คำใจ
อุบล เจริญนวกุล
มรรค คงดี
กิตติวัฒน์ คมเศวต
สุไรรัตน์ มั่นคง
นิตยา ไพยารมณ์
อรทัย ใจป้อ
วีระยุทธ์ ชัยคำเพ็ญ
สมจิตร์ พรหมมา
เรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ
ปกรณ์ สมบูรณ์ชัย
ภิมุข รอยไทย
จริยา โกเมนต์
เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
พิชญ์ จิตต์ภักดี
บงกชมาศ เอกเอี่ยม
สำนักหอสมุด 10
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 8
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 155
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล