โครงการ “สภาอาสา แม่โจ้ชุมพร”
Student council rolunteer at Maejo chumphon
วันที่เริ่มต้น 19/09/2563 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 19/09/2563 เวลา 15:30
สถานที่จัด ห้องสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้สนับสนุนให้นักศึกษามีการแสดงออกในด้านความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการเข้ามาเป็นสภาอาสาเพื่อร่วมทำงานและศึกษาการทำงานของสภาให้เป็นเครือข่ายของนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมในการช่วยเป็นกระบอกเสียงในการเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆจากนักศึกษาที่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิการนักศึกษาสภานักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ของสภานักศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องการเตรียมความพร้อมสภาอาสาจะมีการเสริมสร้างให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำมีจิตอาสารู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และเรียนรู้การทำงานรูปแบบการพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการ 5 ด้านของนักศึกษารวมทั้งแนวทางในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไชปัญหาของนักศึกษาต่อไป
กำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   32 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษา
2.ทำให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ และสามารถทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และยังเป็นตัวแทนในการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียนต่างๆได้
3.เป็นการส่งส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล