ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6107104302   นางสาวกมลลักษณ์   เจริญพักตร์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104303   นางสาวชุติมณฑน์   จันทร์ทองขาว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 4ชั่วโมง
6107104311   นางสาวสุภาวดี   พรหมเจริญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107107308   นางสาวณัฐรดี   สุขสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
6107107310   นายธนพล   แก้วอ่อน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6107107311   นายนฤพนธ์   รัตนภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6107108317   นางสาวลลิดา   ญาสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6107108321   นางสาวศศิพร   ปานทิพย์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6207104002   นายธนทัต   บัวศรี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207108302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปราณพานิชกิจ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 8ชั่วโมง
6207108307   นางสาวณัฏฐกานต์   ทองคำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 8ชั่วโมง
6207108311   นายธีรพงศ์   แถมแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 4ชั่วโมง
6207108312   นายธีรศักดิ์   พรมจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 8ชั่วโมง
6307101303   นายขจรศักดิ์   เพชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4ชั่วโมง
6307101314   นายอภิรักษ์   รอดเจริญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4ชั่วโมง
6307101318   นายอชิตศักดิ์   สงค์ดำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4ชั่วโมง
6307104003   ว่าที่ร้อยตรีหญิงรักษณาลีย์   ลิ่วเจริญทรัพย์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 4ชั่วโมง
6307104004   นางสาวไอซ์   เกตเพิ่มพูน : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 4ชั่วโมง
6307104302   นางสาวพรนภา   อินทร์อ่อน : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 4ชั่วโมง
6307104304   นางสาวทิพวัลย์   พุ่มขจร : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 4ชั่วโมง
6307107002   นางสาวนูรีซา   สุหลง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
6307107003   นายวันชัย   หล่อเพชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
6307107302   นายเฉลิมชัย   มีแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
6307107305   นางสาวนฤมล   ชูเพ็ชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
6307107310   นางสาวศศิธร   สินนอก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 4ชั่วโมง
6307108301   นายเจษฎา   ตุลา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 4ชั่วโมง
6307108302   นางสาวฐนิดา   นาคเพชร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 4ชั่วโมง
6307108303   นายธนพัฒน์   ทวยนาค : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 4ชั่วโมง
6307108306   นางสาวอรญา   ชุมแสง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 4ชั่วโมง