โครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้

วันที่เริ่มต้น 14/03/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ บ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004101360   นายพีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101321   นายณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101350   นายปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101386   นายวีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104372   นางสาวภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6006103367   นายธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6014101356   นางสาววชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 12ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6201222050   นายลอเอ๋อ   ลาหู่นะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 12ชั่วโมง
6206103031   นางสาววชิรญาณ์   บัวแก้วเกิด : บัญชี 12ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 12ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6214102325   นางสาวณัฐธิชา   เสื้อมา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102355   นายพลวัต   เชี่ยวสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6306102392   นายสิทธิพงษ์   วังแก้ว : การตลาด 12ชั่วโมง
6312106313   นายธนิสร   มงคลไชยเจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6318102347   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
เนื่องด้วยชุมชนบ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้มีมติที่ประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 เรื่อง การงดใช้สถานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปัจจุบัน ได้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประมาณร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ เดินทางขึ้นมาพักผ่อนช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 23.00 น. เป็นประจำทุกวัน และได้นำอาหารเครื่องดื่มขึ้นไปทาน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จึงทำให้มีขยะจำนวนมาก และช่วงการขับรถลงมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ในเวลากลางคืน ได้ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเป็นประจำ จึงทำให้ชาวบ้านบางส่วนร้องเรียนผ่านทางผู้นำชุมชนถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าว และเป็นสาเหตุให้ทางชุมชนบ้านโปง แจ้งเรื่องการของดใช้สถานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ผ่านทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาเพื่อรับทราบ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จึงขออนุมัติจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้การกำจัดขยะให้ถูกวิธีให้กับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล