ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001113306   นางสาวจณิสตา   สมณี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006105323   นายชานน   บุญมีมีไชย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105332   นายณัฐพัชร์   ศุภกิจเตชโภคิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6012106359   นายวิชชการ   ธาตุชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106375   นางสาวสุธาสินี   โพธิ์กัณฑ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6022101348   นางสาวธัญลักษณ์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6101126323   นายกิตติพร   ใจมา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 6ชั่วโมง
6115123344   นางสาวนันทิยา   ผิวสด : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201122056   นายศุภเสกข์   ริ้วทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125307   นางสาวชไมพร   บุตรลักษณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125330   นางสาวปวีณา   จันดอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125346   นายวศิน   ศรีวันใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126307   นางสาวฐิติยา   ณ พัทลุง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6203104301   นางสาวกชวรรณ   แย้มสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206103028   นางสาวมีนา   พิมพาภรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103029   นางสาวรัชนีกร   ลอยเที่ยง : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103045   นายอดิศร   บุญชู : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103050   นางสาวเอื้ออารี   วิชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6209101308   นางสาวเกษวรินทร์   เขียวมณีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101312   นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101317   นางสาวชนินาถ   จันชะนะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101328   นายตะวัน   ผิวทน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101335   นางสาวธนัชพร   ศิริพงศา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101337   นางสาวธวัลรัตน์   ใจปิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101345   นายปฏิภาณ   รักวงษ์ฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101351   นางสาวพรวิภา   โกแสนตอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101401   นางสาวปิยธิดา   หล้าคำมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101301   นางสาวกนกวรรณ   โกสุมภ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6210101339   นางสาวสุนันทา   สมแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6218102329   นางสาวณิชนันทร์   ชวนชัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102341   นางสาวธิมาทอง   ทองมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102366   นายภูมิภัทท์   ทวีผล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6301101313   นายเทพพารักษ์   นามวิจิตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101339   นางสาวศุลีพร   อยู่สุขสบาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101343   นางสาวสุวณี   ยุภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101347   นางสาวอังค์วรา   บุญแท้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102393   นางสาวรวินันทร์   คุ้มศิริ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301105301   นางสาวกชกร   ดำสงค์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105304   นางสาวกัญจนพร   ดำคำภา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105310   นางสาวชลิตา   รัชตะรุ่งเรือง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105317   นางสาวประภาพร   คุณาคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105322   นางสาวรัชฎามนี   คำภิโล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105323   นางสาวรัชรินทร์   บุรานนท์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105328   นางสาวสรัญญา   แก้วเทศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105329   นางสาวสัณห์ฤทัย   ฟักทองอยู่ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105330   นางสาวสุดารัตน์   แบ่งเพ็ชร : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105336   นางสาวเปรมกมล   ธุระวรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301113301   นายชัชวาลย์   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113302   นายณัฐพล   ตั้งเตี้ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113303   นายธนวัฒน์   ใจประเสริฐ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113306   นายศรัญย์   ประทุมตรี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113307   นางสาวอภิญญา   นำนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301122013   นายชำนาญ   ศรีคำวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122014   นายชำนิ   ศรีคำวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122015   นายชีวัธนัย   ยะอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122030   นายธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122039   นางสาวปริญานันท์   แพงแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122044   นางสาวพรรพิรา   จันทะชาติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122048   นายพิษณุพงศ์   ธิใจเงิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122052   นางสาวรัตติกร   ดอกป๋อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122053   นางสาวรัตติยา   ต่อมคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122054   นางสาวรัตนาภรณ์   พรศิริโสภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122056   นายวรเชษฐ์   ธารหอมชื่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122059   นางสาววรรณวิทู   วิเศษปัสสา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122062   นายวราวุธ   คลองรั้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122063   นายวิษณุ   ประมูลทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122066   นายศิวกร   ดำกลึง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122072   นายอดิศร   โนนนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122073   นางสาวอภัสรา   ธุระกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122077   นางสาวอุไรวรรณ   มาโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122079   นางสาวพัชราภรณ์   ไพฑูรย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122080   นายอนิรุท   บุญสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125302   นางสาวกานต์ธีรา   คาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125305   นายเกริกพล   พิทาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125309   นางสาวชฎาภรณ์   ตาบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125316   นายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125320   นายธณธร   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125330   นายภูริวัฒน์   ปรีดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125334   นายวรรษชล   นนทโคตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125339   นายศิวัช   ทวิติยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125343   นายสุขุมพันธ์   พยาราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125348   นายอัษฎาวุฒิ   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125350   นายกิตติธร   จันทร์มา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102323   นางสาวภีรนีย์   มหิสลากุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303105301   นายกฤษฎา   มุ่งพูนกลาง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6303105302   นายดนัย   ชัยภูมิเสรี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6303105303   นายรณกร   เครือหงษ์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6304101306   นางสาวกฤติยา   ถนอมใจเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304103314   นางสาวรัตติกรณ์   หยง : เคมี 6ชั่วโมง
6304103315   นางสาวรุ่งธิวา   เรือนมูล : เคมี 6ชั่วโมง
6304103316   นางสาววรรณนิสา   คงยอด : เคมี 6ชั่วโมง
6304103317   นางสาววัชรินทร์   สุวรรณรัตน์ : เคมี 6ชั่วโมง
6304105302   นางสาวชลธิชา   ผ่านชมภู : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105303   นายธนกฤต   ไชยวงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105305   นายนัตดานัย   แช่มช้อย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105306   นายบรรณวัฒน์   ศรีเอี่ยมกุล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105309   นางสาวศิริวรรณ   หาระมี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105311   นางสาวอินทิดา   มาพิทักษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304105312   นายอิบรอเฮม   มุสิกะพันธ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6304108302   นางสาววชิรญาณ์   ศรีจันทร์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6304109303   นางสาวระพีพรรณ   ลือใจ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6305101387   นายเมธาวี   สารพัตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105383   นางสาวพิมพิศา   ใจแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101423   นายอนุวัฒน์   กาสอน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101433   นายจินตามัย   อินทร์ปาน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306102315   นายจิระพงศ์   แจ้งน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102323   นางสาวชาลีรัตน์   จันการ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102328   นางสาวฐิติมา   อินทร์สารีย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102354   นายธีรเดช   เกิดสันติสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102356   นายนราวิชญ์   คงเนียม : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102374   นายภัทรวรรธน์   ตั้งอารมณ์มั่น : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102389   นายศุภชีพ   ชาญเชี่ยว : การตลาด 6ชั่วโมง
6306103016   นางสาวณัฐการณ์   อาศัยบุญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103018   นางสาวณัฐวดี   ศรีจันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103345   นางสาวนริศรา   ทานัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103380   นางสาวระพีพัฒน์   เพชรศรีงาม : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103381   นางสาวรัตติยา   ปัญญา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103392   นางสาววิยดา   สีกล่อม : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103393   นางสาวศกาวรัตน์   วิทยาเลิศวจี : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6309101003   นายกิติศักดิ์   ทิบุตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101017   นางสาวเดือน   ลุงติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101065   นางสาวอัจฉรียา   นวลวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101066   นางสาวปิยะวรรณ   ดวงจันทร์โชติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101305   นางสาวกุลธิดา   มั่งคั่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101326   นายณัฐวุฒิ   จันทคาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101328   นางสาวดาริกา   บุญปั๋น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101331   นางสาวธัญวรัตน์   ไชยสลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101332   นางสาวธันวา   รัตนโภคา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101349   นางสาวพริบดาว   นาคแดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101350   นางสาวพอวา   หาญดิฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101352   นางสาวพิมพ์ไพลิน   บุรินทร์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101355   นางสาวภาวิณี   ธิลำพูน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101357   นางสาวเมทิกา   ปราชญาไพศาล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101370   นางสาวศรีวราพร   บุญมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101371   นางสาวศศิวิมล   อินต๊ะจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101372   นางสาวศิริกุล   ตะริดโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101375   นายสรายุทธ   วรรณ์สุทธะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101376   นางสาวสิริยุพา   ยังดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101407   นายชนาธิป   ทาปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102314   นายทักษิณ   แซ่ย่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102316   นายปัณณวิชญ์   ไชยเดช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102326   นายชาญวัศ   ชีวบุญวุฒิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6310101307   นางสาวเจษฎาพร   เต่งมาก : การประมง 6ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   วุฒิไกรอุดมเดช : การประมง 6ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 6ชั่วโมง
6312101304   นางสาวขัตติยาภรณ์   ปู่หล้า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101306   นางสาวจันทัปปภา   ภิรมศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101308   นางสาวณัฐฐาวดี   บัวสุข : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101315   นางสาวนัตถรัตน์   อิ่นแจ้ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101317   นางสาวนุชนพิน   อินขาว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101318   นางสาวเบญจมาศ   อัมภรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101320   นางสาวปวีณา   ขนาดกำจาย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101324   นางสาวพิจิตรา   ชมภูทัส : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101326   นางสาวมณฑาทิพย์   จูบ้วนกิม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101327   นางสาวมินตรา   แสนพันศิลป์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101334   นางสาวสุชัญญา   นามสิงห์สา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101335   นางสาวสุภัญชลี   ทองนาคะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101338   นางสาวอริสรา   เหลาปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101341   นางสาวอาติกานต์   เสริมกิจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101350   นางสาวสุรีย์พร   เพียรบุญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312106312   นายธนากร   ธงซิว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6312106314   นายธีรพงษ์   เถื่อนแท้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6312106320   นายบุญมี   แน่นอุดร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6312106331   นายสาคร   เกตุแสนลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6312107316   นายสมภพ   มั่นยืน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107321   นายอินทรักษ์   ปานพูน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101326   นางสาวณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101368   นายพันธบัตร   พันธเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101369   นายพีรธัช   คีรีทรัพย์ทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101410   นายเสฏฐวุฒิ   พึ่งพา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101412   นายหฤษฎ์   ซิเนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101420   นายอักษร   เนคะมานุรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101426   นางสาวไอลดา   สังวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102333   นายฐิตินัยน์   ดีใส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102380   นางสาวปัญญาพร   ทันพรมมา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102385   นางสาวพชรพร   พรมอ้าย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102386   นางสาวพนิดา   จันทร์แก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102389   นางสาวพรอุมา   นามเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102404   นางสาวมนัสชนก   เสริมศักดิ์วรกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102406   นางสาวเมทินี   ประโยชน์มี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102409   นางสาวยอดชีวัน   ผาทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102410   นางสาวเยาวลักษณ์   นอสร้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102418   นางสาวลัดดาวัลย์   เจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102422   นางสาววรรณทสา   ขืนเขียว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102424   นางสาววราภรณ์   แซ่ห่วง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102440   นางสาวศิรินาถ   เทียมเทศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102443   นางสาวสโรชา   คำพุด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102473   นางสาวรวีวร   ก้างออนตา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123306   นายชโยดม   วงศ์หลวง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123330   นายวราธิษณ์   ใจกันทา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123338   นายอัศวราช   เกิดผล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315124034   นายประสิทธิ์   ลุงออ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124035   นายปิติพล   จิ่งต่า : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124053   นายวรพจน์   ขัติยะ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6318102017   นางสาวปลายวรรษา   เกิดสมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102351   นางสาวธัญลักษณ์   ศรีบุญเพ็ง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102362   นางสาวเบญจมาภรณ์   วงศ์เสนา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101442   นายณภัทร   ขวัญนาค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322103004   นายจิรายุ   แสงแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103006   นายณัฐกิตต์   ยอดสวิป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103009   นายธนารักษ์   คนกำแหง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103015   นางสาวผุสดี   พรหมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103020   นางสาวมนทกานติ   ยอดเมือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103021   นายวงศ์รุ่งทรัพย์   สุขท่า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103024   นายศุภวัฒน์   ฟักลำพู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103025   นางสาวศุภิสรา   ไพยประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103027   นายอภิสิทธิ์   ใคร้เชียงคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103028   นายอภิสิทธิ์   สอนกล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง