โครงการค่าย The Cowboy Maejo พลังคนรุ่นใหม่ร่วมใจเพื่อสังคม ปีที่ 1

วันที่เริ่มต้น 06/02/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไร่เชิญบำเพ็ญ และบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมวงดนตรีสากล The Cowboy Maejo
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6214102333   นางสาวธนพร   งามละมัย : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6214102352   นางสาวปิ่นปินัทธ์   เครือสนิท : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6214102366   นางสาวแพรวา   พรมดี : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6214102370   นางสาวรจนา   สองแกะ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6214102373   นางสาววรัญรัตน์   พูลสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6214102394   นางสาวสุธาสินี   สุขจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6214102396   นางสาวสุวนันท์   ฉัตรแก้วสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6218102322   นางสาวชุติมา   ไทยอู่ : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6218102335   นายธนวัฒน์   ตุ่นหนิ้ว : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6218102391   นายอรรถกร   ก๋าทอง : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
ชมรมดนตรีสากล The Cowboy Maejo เป็นชมรมที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดนตรี และเพิ่มทักษะในการกล้าแสดงออก ซึ่งทางชมรมได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 36 ปี ที่ทางชมรม The Cowboy Maejo ดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมภายใต้อุดมการณ์ของชมรมที่ว่า “เราจะมอบความสุขและสร้างประโยชน์ผ่านเสียงดนตรี” โดยการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรี อาทิ คอนเสิร์ต เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้คนที่ได้รับฟัง รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีใจรักดนตรีได้มีเวทีแสดงความสามารถและทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ทางชมรมได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิก และได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าชมรมค่อนข้างมาก
ดังนั้น ทางชมรมจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการค่ายThe Cowboy Maejo พลังคนรุ่นใหม่ร่วมใจเพื่อสังคมปีที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของนักศึกษาภายในชมรม โดยการฝึกทักษะทางด้านดนตรี การร้องเรียงเสียงประสาน และความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางด้านดนตรีจากผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนฝึกทักษะความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมสันทนาการ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเด็กกำพร้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 51 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล