ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301101010   นายชาญชัย   ทองดวง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301122015   นายชีวัธนัย   ยะอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6304101340   นายนพดล   หอมจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6304103319   นางสาวศศิกานต์   วงศ์ก่ำ : เคมี 12ชั่วโมง
6304103320   นางสาวศิรินภา   ใจมา : เคมี 12ชั่วโมง
6305105357   นางสาวสายชล   ประพฤติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6306101325   นางสาวชนนิกานต์   สุวรรณไตร : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101326   นางสาวชนัสรา   ธนะภพ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101328   นางสาวชมพูนุช   ยงยืน : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101331   นางสาวซารีน่า   หะจิ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306106310   นายนนทกานต์   รัตนบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6314101362   นายพงศธร   หมวกหลำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102312   นางสาวกัญญารัตน์   คงกะพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102352   นายธนกฤต   จันทร์ดี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102369   นางสาวนลินี   ลาไผ่ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102384   นายพงศธร   วรรณรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102407   นายยศนันท์   มอญเต้ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102412   นางสาวรัชนีกร   ดาวประดับ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102416   นางสาวลภัสรดา   วงค์ราชสีห์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6318102301   นางสาวกวินธิดา   วงค์ใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102304   นางสาวกัญญาภา   ปากเสนาะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102429   นางสาวอัศญาณิน   อินใจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6319101004   ว่าที่ร้อยตรีชิดชนะ   แก้วศรีนาค : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6322101375   นางสาวพีระนันท์   ทองแม้น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง