16951: ส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะผู้ประกอบการ (SDGs)_24 ก.พ.2564
Encourage students to have entrepreneurial skills.
วันที่เริ่มต้น 24/02/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 24/02/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6201125303   นายกรธวัช   นนทนาคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125349   นายเศรษฐภูมิ   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126315   นายยศัสวิน   จิรอัฑฒากร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126319   นายศุภกร   คำฮ้อ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องการพัฒนานักศึกษาในทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักศึกษามีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เรียนรู้กระบวนการวางแผนธุรกิจ ทักษะการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเกษตรที่เรียนมากับการเลือกใช้ภาษา การใช้ระบบ IT และอื่นๆ เพื่อให้การจัดทำผลิตภัณฑ์ของตนเองประสบความสำเร็จ และคณะยังได้เข้าร่วมโครงการของกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาแม่โจ้ “โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)” มาจัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้ศึกษาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ วางแผนธุรกิจได้ดี สามารถเขียนโครงการในรูปแบบที่ได้มาตรฐาน งานกิจการนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP) จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะผู้ประกอบการ (SDGs) โดยจะจัดตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ครั้ง เพื่ออบรมให้ความรู้ ประกอบกับให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลการพัฒนาของนักศึกษาเป็นระยะ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพและมั่นใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ขายได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   64 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และได้พัฒนานักศึกษาในทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักศึกษามีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เรียนรู้กระบวนการวางแผนธุรกิจ ทักษะการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเกษตรที่เรียนมากับการเลือกใช้ภาษา การใช้ระบบ IT และอื่นๆ เพื่อให้การจัดทำผลิตภัณฑ์ของตนเองประสบความสำเร็จ และคณะยังได้เข้าร่วมโครงการของกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาแม่โจ้ “โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)” มาจัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้ศึกษาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ วางแผนธุรกิจได้ดี สามารถเขียนโครงการในรูปแบบที่ได้มาตรฐาน งานกิจการนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP) จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะผู้ประกอบการ (SDGs) โดยจะจัดตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ครั้ง เพื่ออบรมให้ความรู้ ประกอบกับให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลการพัฒนาของนักศึกษาเป็นระยะ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพและมั่นใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ขายได้จริง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล