ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105322   นางสาวช่อผกา   แก้วลำยวง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105402   นายวุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6101102371   นางสาวธัญลักษณ์   สมสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102372   นางสาวธันย์ชนก   ค้างสำโรง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102449   นายวีรากร   วรกิจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102457   นางสาวศิรินทิพย์   ขอนรัก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105370   นางสาวสุนิสา   ปุลาถาเน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101113307   นายกิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101126310   นางสาวนิตยา   ฤกษ์ดวงมณี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125307   นางสาวชไมพร   บุตรลักษณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125316   นางสาวณิชกานต์   โปทาวี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125330   นางสาวปวีณา   จันดอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125346   นายวศิน   ศรีวันใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125352   นางสาวสราวลี   อนันท์สุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125356   นางสาวอธิติญา   ใจตรง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301101010   นายชาญชัย   ทองดวง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301105328   นางสาวสรัญญา   แก้วเทศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105330   นางสาวสุดารัตน์   แบ่งเพ็ชร : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105336   นางสาวเปรมกมล   ธุระวรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105337   นางสาวภารดา   คล้ายแก้วสกุล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301125305   นายเกริกพล   พิทาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125316   นายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125318   นายณัฐพงษ์   ศรีวิชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125330   นายภูริวัฒน์   ปรีดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125331   นายภูริวิทย์   พรหมตัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125339   นายศิวัช   ทวิติยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125340   นายศุภณัฏ   ทองมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125343   นายสุขุมพันธ์   พยาราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125348   นายอัษฎาวุฒิ   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125353   นายพีรพัฒน์   โรจนปกรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง