โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

วันที่เริ่มต้น 22/02/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่พระอรหันต์จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระอรหันต์เหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าจาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมที่พร้อมด้วยองค์ ๔ ซึ่งในวันดังกล่าวพระพุทธองค์ได้วางหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในการนี้พุทธศาสนิกชนจึงถือเป็นประเพณีที่จะบำเพ็ญกุศล บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พระสถูปเจดีย์ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย ให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึก ให้ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตระหนักถึงถึงความสำคัญในวันสำคัญทางศาสนา และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ มิติทางศาสนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล