โครงการแข่งขัน E-sport MJU Tournament 2020
E-sport MJU Tournament 2020
วันที่เริ่มต้น 12/02/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/02/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 26ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 26ชั่วโมง
6118102303   นายกฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 26ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 26ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 26ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 26ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 26ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 26ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 26ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 26ชั่วโมง
6212102325   นางสาวภูริชยา   ดวงปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 26ชั่วโมง
6212102328   นางสาวศิรินภา   ตูยทัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 26ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 26ชั่วโมง
6218102355   นายพลวัต   เชี่ยวสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 26ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 26ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101399   นางสาวศศิกานต์   ฟักแก้ว : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101400   นางสาวศศิวิมล   สุจาแสน : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101402   นางสาวศิริญญา   บิดาคำ : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101403   นางสาวศุภรัตน์   ทวีเลิศวุฒิกุล : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101411   นางสาวสุพิชชา   บัวพันธ์ : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101412   นางสาวสุภัสสรา   ศรีมอยน้อย : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6305101413   นางสาวสุวิดา   บุญใส : รัฐศาสตร์ 26ชั่วโมง
6306102392   นายสิทธิพงษ์   วังแก้ว : การตลาด 26ชั่วโมง
6309102328   นางสาววรินยา   ศรีเชียงสา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 26ชั่วโมง
6312106323   นางสาวพัชราภา   คุ้มสว่าง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 26ชั่วโมง
6318102347   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 26ชั่วโมง
เนื่องด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญการแข่งขัน E-sport MJUเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะการแข่งขัน E-sport และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีกทั้งการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการด้าน สติปัญญา อารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักทำงานร่วมกัน ยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาที่วางไว้และสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนคตได้ โดยการแข่งขัน E-sport ส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อกันตาม ปรัชญาของลูกแม่โจ้ที่ว่า “ลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส”ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำราจะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานเป็นทีม สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 13  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 714 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล