ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001125313   ธนกฤช   ปฐมนุส์พงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
6003102305   จิรวัฒน์   เต้าชัยภูมิ : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
6004101379   ศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6004105303   กายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
6004105338   สุภัทธรา   จินะราช : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
6004107302   กุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101325   ดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6006101377   ธนิสร   ศรีรัตน์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6006103367   ธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6009102306   ณัฐวุฒิ   รัตนบุญโชติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6009102321   ภูวดล   ดีหริ่ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009102327   วณิชนันท์   คำธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6010101397   ศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 10ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
6018102345   เนติพงษ์   รอดสุทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6101125334   นายวิชยุตม์   วงษ์วัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 10ชั่วโมง
6104104303   นายธนัตม์   ชุมภูพเยาว์ : สถิติ 10ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6106101427   นายรักษ์เกียรติ   วงศ์ประสิทธิ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 10ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 10ชั่วโมง
6109101352   นายภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6112102313   นายณัฐพงศ์   กันภัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102343   นายศุภวิชญ์   หน่อแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6114101326   นางสาวณัฐริกา   ห้าวหาญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6114101333   นางสาวธนันยา   มีภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6114102314   นายเจษฎา   ต๊ะวัง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
6115123313   นายเฉลิมเกียรติ   วารินสุ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123329   นางสาวทิพย์วรารัตน์   รุ่งเรืองดี : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123331   นายธนพัทธ์   สุมาลัย : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6115123339   นายธีรพงษ์   กาบเกี๋ยง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6115123379   นายศตวรรษ   เสาศิริ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6122101332   นายชนาธิป   ผุดเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201105310   นางสาวธนพร   ไทยนุรักษ์ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6201105322   นางสาวมณฑิรา   เรืองนภารัตน์ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6201105323   นางสาวมนัสยา   มั่นแก้ว : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6201105325   นางสาวรุจิรา   รินต๊ะสม : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6201124303   นายธรณ์เทพ   ฟูลิ : เกษตรเคมี 10ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6203101301   นายกฤษฎากร   กอพล : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
6203101311   นายชินดนัย   ทองย้อย : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
6203101338   นายมณฑล   ปั้นเงิน : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
6203101345   นายสมพล   พุทธรักษี : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
6204101371   นายธวัชชัย   สินใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6204101372   นายวีรชัย   แก้วขอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105320   นางสาวชิดชนก   มูลมอญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105321   นางสาวณัฎฐริดา   บุญวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105363   นายวัชรพล   เอี่ยมสืบนุ่ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105387   นางสาวอาภาพร   รู้ธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105389   นายเอกรินทร์   ชอบพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6206102302   นางสาวกนกวรรณ   ขันสุรินทร์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102336   นายณัฐวุฒิ   เสรีรัตน์ : การตลาด 10ชั่วโมง
6206102374   นางสาวภัคธีมา   สถาวรวณิช : การตลาด 10ชั่วโมง
6206102418   นายอภิวรรธน์   คำฟู : การตลาด 10ชั่วโมง
6206102419   นางสาวอรนรินทร์   มั่นครุฑ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102420   นางสาวอรพินธ์   ฟีสันเทียะ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206102445   นายจักรพรรณ   จอนค้าง : การตลาด 2ชั่วโมง
6206103031   นางสาววชิรญาณ์   บัวแก้วเกิด : บัญชี 10ชั่วโมง
6206103337   นางสาวธัญชนก   พลับใหญ่ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103343   นางสาวธิดารัตน์   ชัยมงคล : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103351   นางสาวนันทิชา   ใจอินตา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103352   นางสาวนันทิชา   ปานทำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103357   นางสาวบุษกร   ปาสำลี : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103362   นางสาวป่านเงิน   จารุจินดา : บัญชี 2ชั่วโมง
6209101380   นางสาวศศิประภา   โง่นแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102308   นายธนกฤษ   บุญอินทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6210102308   นายณภัทร   มั่นคงฐาน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6210102313   นายธีรดนย์   สารผล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6212102323   นายเพ็ชรแท้   อำไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6214102301   นางสาวกรรณิการ์   ชุ่มสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102305   นางสาวกานต์ชนก   บุญถึง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102316   นางสาวจีราพร   สอนส่งกลิ่น : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102324   นางสาวณัฏฐณิชา   ม่วงเมือง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102334   นางสาวธัญวรรณ   ฉิมสุนทร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6215123322   นายนราธิป   ศรีบัว : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6215123337   นายภูมิพิวากรณ์   ยาวุฒิ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6215123353   นางสาวอาทิมา   ใจคำ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6215123355   นางสาวอารีญา   วงศ์สอน : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6215123358   นายธวัชชัย   ลอยงาม : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6218102394   นายเจตณัฐ   อัศวลาภสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6222101338   นายณัฐดนัย   กุนาจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
6222101424   นายสรวิศ   ภู่สมบูรณ์ไพศาล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
6301101041   นางสาวสกาว   ธนชัยพงศ์พันธ์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102339   นายณัฐพงศ์   แก้วเล็ก : พืชสวน 10ชั่วโมง
6301102345   นายตฤณพรรดิ์   สุทธานุกูล : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102346   นายเตชากร   ดีคำ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102348   นายธนกร   อินทุรัตน์ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6301102388   นายภูตะวัน   ไชยเลิศ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6301102392   นางสาวรมิตา   ปากองวัน : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102408   นายเวสารัช   สารสุวรรณ์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102409   นายศรายุทธ   มโนทา : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102411   นางสาวศศิกานต์   อัสพันธ์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102414   นายศุภกิจ   การมั่งมี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102416   นางสาวสนธิยา   อริยโกมุท : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102430   นางสาวอัฐภิญญา   พรหมรักษา : พืชสวน 2ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6301105332   นางสาวสุธาทิพย์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6301125307   นายจิรพนธ์   ทองแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6301125308   นายฉัตรริน   อินต๊ะเงิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6301125350   นายกิตติธร   จันทร์มา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6303104301   นางสาวจันทร์จิรา   เกษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10ชั่วโมง
6303104302   นายจำรูญศักดิ์   ค้ำจุนสาคร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6303104305   นายทนุวัฒน์   ไชยอุ่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6303104306   นางสาวธัญญาพร   รื่นนุสาร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6303104308   นายไพสิษฐิพัชร   กาบุญก้ำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6303104309   นายเมธวิน   วงศ์เมธา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6304101342   นายนวรัตณ์   กันทาหลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6304101343   นายบัณฑิต   สมบูรณ์ชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6304101344   นายบัณทัต   คงสมบัติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6304101345   นางสาวบุญยานุช   พุฒิเมธาวุฒิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101348   นางสาวพรชิตา   ไข่แก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101353   นายพุฒิพงศ์   พนมไพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101354   นางสาวภัทรธิดา   พงศ์พัสนันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101355   นางสาวภัทรวดี   จันทมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101373   นายสิรวิชญ์   สุภาพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6304102311   นางสาวพนิตา   วนาอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6304102321   นางสาวสุธิษา   ขัติหอม : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6304103304   นายฐิติกร   เรือนมนต์ : เคมี 10ชั่วโมง
6304104302   นางสาวธัญญรัตน์   ขันธมะ : สถิติ 2ชั่วโมง
6304105303   นายธนกฤต   ไชยวงค์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6304105305   นายนัตดานัย   แช่มช้อย : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6304105312   นายอิบรอเฮม   มุสิกะพันธ์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101308   นางสาวขวัญนภา   นิลพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305101316   นางสาวเจริญขวัญณ์   ภัสสิญาพงศ์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101318   นางสาวชนนิกานต์   แซ่แต้ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101321   นางสาวชวิศา   ภักดีกิจ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101344   นางสาวธัญเรศ   งามแสงสิริทรัพย์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101357   นายประกาศิต   จอมพินิจ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305101360   นางสาวปริยากร   อินรุ่ง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101370   นายพรรษกร   ใจสม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101406   นายสิทธิโชค   ผิวทน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305101427   นางสาวอัจฉราภรณ์   สำราญใจ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305101431   นางสาวอาทิตยา   เทวกุล ณ อยุธยา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105307   นายคณรัฐ   ชื่นรัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105328   นายนพรัตน์   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305105350   นายวรินทร์   คำมุลนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105367   นายแสงชัย   อนุดีเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105381   นายพลอธิป   กันทา : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105384   นายภูมิศักดิ์   หารสุโพธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305105391   นายธีรภัทร   กันธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305105392   นายรอซีดี   ดอล๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105398   นางสาวพิมพ์ปภัส   อ้นบ้านดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6306101307   นายกษิติ   นครแพง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101328   นางสาวชมพูนุช   ยงยืน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101366   นางสาวพรชนก   โชคกิตติกุล : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101403   นายศิวศักดิ์   ด้วงสงกา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101409   นายสราวุธ   ประทุมธา : การจัดการ 10ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101443   นางสาวสุธิดา   อุบลจินดา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101446   นางสาวอาทิตยา   รัตนพงศ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101449   นางสาวปาณิศา   ทรงเจริญกุล : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306102302   นายกมล   อินธิยศ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102313   นางสาวจิตรลดา   ถนอมใจ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102314   นางสาวจิรภิญญา   หมวดคง : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102323   นางสาวชาลีรัตน์   จันการ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102328   นางสาวฐิติมา   อินทร์สารีย์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102332   นายณัฐชนน   บังคมเนตร : การตลาด 10ชั่วโมง
6306102337   นายต้นข้าว   พิมขนิษฐ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102338   นายต้นน้ำ   เด่นดี : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102343   นายธงชัย   พูนทิพย์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102349   นางสาวธมนวรรณ   เกตุมณี : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102350   นายธวัชชัย   หนานปินใจ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102354   นายธีรเดช   เกิดสันติสุข : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102356   นายนราวิชญ์   คงเนียม : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102372   นายภควัต   พลพิลา : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102374   นายภัทรวรรธน์   ตั้งอารมณ์มั่น : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102375   นายภาสกร   สมานกุลบุตร : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102376   นายภูเบศร์   วีร์บุตร : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102380   นายวิทวัสน์   ยะมะโน : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102384   นายศักดินนท์   กิตติวิโรจน์ชัย : การตลาด 10ชั่วโมง
6306102385   นายศักดิพงศ์   ใจทา : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102389   นายศุภชีพ   ชาญเชี่ยว : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102395   นายสุนทร   วงศ์หล้า : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102398   นางสาวสุพัตรา   ฟ้าภูเจริญ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102402   นายอคิราภ์   เสรีภาพ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102403   นายอนุชา   ปากหวาน : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102418   นายศุภกฤต   ปัญญาเปียง : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102419   นายอดิศร   พรมหล่ำ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102420   นายอภิสิทธิ์   ทองทิพย์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102427   นายณัฐดนัย   ยะเชียงคำ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306103316   นายชญานนท์   อริยะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306104304   นางสาวเกวลิน   ละคำลือ : การเงิน 2ชั่วโมง
6306104307   นางสาวณัฐณิชา   เปลี่ยนสันเทียะ : การเงิน 2ชั่วโมง
6306104309   นางสาวธัญญลักษณ์   จอมวุฒิ : การเงิน 2ชั่วโมง
6306104313   นางสาวปภาวี   เป็งคำวัน : การเงิน 2ชั่วโมง
6306104323   นางสาวทิพวรรณ   บุญธรรม : การเงิน 2ชั่วโมง
6306104325   นางสาวอรทัย   สายคำดี : การเงิน 2ชั่วโมง
6309101308   นางสาวจรินทร์ดา   จิมารส : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101311   นางสาวจิณัฐชญา   อาทรประชาชิต : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101336   นางสาวนภัสนันท์   สมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102301   นางสาวกัญญาพัชร   เปียดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102302   นางสาวกัญญารัตน์   แสงสว่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102303   นางสาวกัลยรัตน์   สุขรัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102308   นางสาวณัญก์นภัส   ดีแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102309   นางสาวณัฐณิชา   อินราษฎร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102313   นางสาวธีระนันท์   อนันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102317   นางสาวปารณีย์   วงเดือน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102318   นางสาวพนมพร   เชิดชู : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102322   นางสาวมิเชลล์   เฟอร์รี่ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102325   นางสาววนาลี   สุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102331   นางสาวสโรชา   เรืองจินดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102335   นางสาวอารียา   ตองเช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 2ชั่วโมง
6312101304   นางสาวขัตติยาภรณ์   ปู่หล้า : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101317   นางสาวนุชนพิน   อินขาว : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6312101320   นางสาวปวีณา   ขนาดกำจาย : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101326   นางสาวมณฑาทิพย์   จูบ้วนกิม : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101329   นางสาวศิริกานดา   จันต๊ะหลวง : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6312101335   นางสาวสุภัญชลี   ทองนาคะ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101338   นางสาวอริสรา   เหลาปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101340   นางสาวอัจฉรีย์   นิสี : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6312106301   นางสาวกนกพิมพ์   ปูรณะพงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106305   นายจาฏุพัจน์   พิมพ์ชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106306   นางสาวจารุวรรณ์   ทิพนี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106310   นายณัฐชนน   ใสหยด : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106313   นายธนิสร   มงคลไชยเจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106314   นายธีรพงษ์   เถื่อนเเท้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106316   นางสาวนริศรา   สัมฤทธิ์ตระกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106318   นางสาวนฤมล   เข็มเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106322   นางสาวพรรษชล   ตะนุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
6312106325   นางสาวมาริษา   สิมมาลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106326   นางสาววนัสนันท์   คีรีแสนภูมิ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
6312106328   นายวีรภัทร   ปิ่นปั่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106331   นายสาคร   เกตุเเสนลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106332   นางสาวสุทิพย์ตา   โนนดา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106336   นางสาวอารียา   วิปัสสา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106338   นายชลัช   ก่ำศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101321   นางสาวณยฎา   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101323   นางสาวณัชชา   เวทไทยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101325   นางสาวณัฐธยาน์   จันทร์พัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101332   นายเทวา   คีรีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101385   นายรัตนชัย   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101399   นายศรายุธ   ปะหูสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101423   นายอัษฎาวุธ   แสนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101434   นายภูวดล   ศรีบุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314102370   นายนิติธร   ศิริภูธร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102402   นายภีม   วงศ์ใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
6314102406   นางสาวเมทินี   ประโยชน์มี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102408   นางสาวยศวดี   เพ็ญพิชัย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102409   นางสาวยอดชีวัน   ผาทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102410   นางสาวเยาวลักษณ์   นอสร้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102428   นายวาสุกรี   ขุนทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102457   นายอดิศร   เทียนใส : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6315123313   นายธีรดนย์   ดวงไทย : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6315123330   นายวราธิษณ์   ใจกันทา : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6315123342   นายไอศวรรย์   บุญยรัตน์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6315124016   นายณัฐพล   พรมคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124018   นายณัฐวุฒิ   ทองคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124020   นายทักษกร   วังสาร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124023   นายธนภัทร   ใจจุมปู : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124025   นายธนาวุฒิ   ไชยสวรรค์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124030   นายชัชวาล   พุดอ่อน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124041   นายพันธ์พงษ์   อินต๊ะมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124052   นายรัฐศาสตร์   สุมทุม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124055   นายวรากร   กุหลาบแสง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124068   นายสืบศักดิ์   อินสิทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124071   นายเสฏฐวุฒิ   ศรีวิเชียร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124072   นายอดิศักดิ์   อินสำราญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124090   นายภาสกร   มหาไม้ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6318102302   นายกษิดิศ   นิยมสำรวจ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102315   นางสาวจรรยพร   ชูศรี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102325   นางสาวชนิดา   มานะเจริญทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102326   นางสาวชรีลดา   รอดรัศมี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102332   นางสาวญาดา   เรืองวัฒนกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102354   นายธีรกร   คันธวังอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102399   นางสาวยลดา   คล้ายสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102402   นายวงศกร   ดวงรุ่งนภา : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102419   นางสาวสิรินยา   บุญคำ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102421   นางสาวสุทธิดา   เก็งสาริกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102427   นางสาวอภิรดี   เอื้อธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102430   นางสาวอาทิตยา   ทองสังข์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102431   นางสาวอารยา   สิงห์ไผ่ : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6318102443   นายสุทธิพงษ์   คงภักดี : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6318102444   นายอานนท์   - : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6318102452   นายพีรพล   มูลรังษี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6319101008   นายปฏิญญา   ชำนินา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6319101011   นางสาวพิกุลแก้ว   ชัยสิทธิ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6319101013   นายภานุพงศ์   พรหมสร้างมิ่ง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6319101019   นางสาวสุภาวดี   กุลศรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6319103522   นางสาวเบญจวรรณ   กามาด : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6319103539   นางสาววรางวรรณ   คำล้น : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6319103541   นางสาววิลาวัลย์   ตันปะละ : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6319103553   นางสาวอวัศยา   วิริยะวิทย์ : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6322101315   นางสาวจิดาภา   วอริแกะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322101316   นางสาวจิราพันธ์   ศิริบุตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322101320   นางสาวจุฬาลักษณ์   ใจตุ้ย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322101323   นางสาวชลฐิชา   หมีนิ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322101324   นางสาวชลธิชา   ประทุมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101328   นางสาวชุติมา   แก่นมั่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101329   นางสาวฌาลิณีย์   ใจนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322101343   นางสาวธนานันต์   วงษ์เทศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322101344   นางสาวธมลวรรณ   ปุริวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101428   นายอรุณ   แซ่ลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322102004   นางสาวจิตสินี   จีนเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102015   นางสาวมีนาพร   สวิหนิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102022   นางสาวเอ๊   อินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102024   นางสาวนุชวรา   อุประ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง