โครงการที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

วันที่เริ่มต้น 21/11/2563 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 24/11/2563 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005101358   นางสาวพิชชาพร   ไชยพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 30ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 30ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 30ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 30ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101349   นายปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 30ชั่วโมง
6109101383   นางสาวเสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6114102381   นายวชิระ   กลัดเจริญ : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6115123308   นายกิติวงษ์   เงินวิเศษ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6115123336   นายธัชชัย   บำรุงกิจ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6115123365   นายยุทธพิชัย   จันวันนา : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 30ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 30ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6212101320   นายสุภัทรชัย   สมกาศ : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6215123343   นางสาวศศิเพ็ญ   ทองมี : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6301101010   นายชาญชัย   ทองดวง : พืชไร่ 30ชั่วโมง
6301122011   นายจิรโชติ   อุทัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6301122017   นายฐิติศักดิ์   แสงเจือ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6301122028   นายธวัชชัย   ปานสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6301122035   นายปฐมพร   ไชยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6301122069   นางสาวสุมินตรา   กรกิ่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6304101307   นายกฤษฎิ์   แซ่เอี้ยว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6304101313   นายจักริน   ษมาจิตรสุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6304101361   นายวรเชษฐ์   บารมี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6304106332   นายมนต์ชัย   ศรีสวาท : เทคโนโลยีสารสนเทศ 30ชั่วโมง
6305101303   นางสาวกัญญาวีร์   กุญชรศรี : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305101363   นางสาวปาริชาติ   สุขสมโชติ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305101365   นางสาวเปรมยุดา   วัฒกีเจริญ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305101373   นางสาวพลอยวรินทร์   คงนุ่น : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305105369   นายอภิศักดิ์   ดวงดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6309101374   นางสาวศิริโสภา   แก้วประสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6318102004   นายจารุวิทย์   บางแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสภานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายที่ประชุมทั่วประเทศได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และนโยบายในการทำงานของสภานิสิตนักศึกษา รวมทั้งประเด็นต่าง ๆในสังคม เพื่อให้ได้รับแนวทางและทัศนคติที่แตกต่างเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานในวาระต่าง ๆ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสภานิสิตนักศึกษาแต่ละสถาบันทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและเล็งเห็นถึงบทบาทการทำงานของสภานิสิตนักศึกษา ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการดำเนินงานกิจการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงประเด็นต่าง ๆในสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้ตระหนักถึงการเข้าถึงสภานิสิตนักศึกษา และในที่ประชุม ฯ แต่ละครั้งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีโอกาสถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ฯ ซึ่งเป็นการที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เล็งเห็นถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่หลายครั้งแต่ด้วยดุลยพินิจของประธานสภานักศึกษาและผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งได้ปฏิเสธการเป็นเจ้าภาพเรื่อยมาด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่าง โดยในครั้งนี้ การประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 และด้วยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ประจำปี 2562 และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ปรึกษา รับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยการประชุมจะจัดขึ้นช่วงครึ่งปีหลังของสมัยการประชุมฯ (กันยายน - ธันวาคม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล