โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 (INTHANIN GAMES 45th)
INTHANIN GAMES 45th
วันที่เริ่มต้น 19/11/2561 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 27/12/2561 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 54ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5806105328   นายดนุสรณ์   เก่งเขตรกรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 51ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 27ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
6004105318   นางสาวนริศรา   วงค์สาย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 63ชั่วโมง
6006103455   นางสาววริษา   ศิริดาพร : บัญชี 21ชั่วโมง
6006103482   นางสาวสุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 24ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 15ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 27ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 27ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยในการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนไม่สนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดทำให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา เนื่องจากการเล่นกีฬาต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ ไหวพริบสติปัญญา การฝึกฝนอยู่เป็นประจำ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 (อินทนิลเกมส์) โดยองค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา ด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน ดังนั้นองค์การนักศึกษาจึงได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 (อินทนิลเกมส์) ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล