โครงการ We Can อาสาพัฒนาสู่ชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่เริ่มต้น 12/09/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 12/09/2563 เวลา 15:00
สถานที่จัด ชุมชนเทียมพร ชุมชนเมืองลัง และชุมชนบ้านท่อป่าตัน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรม We Can
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ชมรมวีแคน (We Can Club) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ องค์การแคมปัส เอาท์รีช เชียงใหม่ สาขาแม่โจ้ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ณ ชุมชนเทียมพร ชุมชนเมืองลัง ชุมชนบ้านท่อป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 26 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   26 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล