ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6203101306   นางสาวจันทนิภา   ชัยธีรเดช : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6204106308   นายเตชสิทธิ์   กิจการนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6212106305   นายฐากูร   ธรรมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106306   นายณฐิณัฐ   สูงขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106310   นายธนกฤต   ขาปั๋น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102389   นางสาวสิรินันท์   สุขุมพรรณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6301102362   นายนิติ   พรสมบูรณ์ศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102366   นายบุญธรรม   ศักดิ์บำเพ็ญกุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102377   นางสาวพรพรรณ   นามวงษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102396   นางสาวรุ่งอรุณ   บวรเกษตร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6306102401   นายเสริมชาติ   อินทะนาม : การตลาด 6ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104318   นางสาววชิรญาณ์   พันแสง : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104319   นางสาววรนุช   วีจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102419   นางสาวลาภิสรา   บุนนาค : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง