โครงการสัมมนา เรื่อง “ การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการด้านเกษตร และอาหาร ยุค Thailand 4.0 ”
-
วันที่เริ่มต้น 23/09/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน 301 กระแสตาปี อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101307   กฤษณา   กาใจทราย : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006104301   กนกวรรณ   วัฒนศิริ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104303   กมลวรรณ   ปันอนุ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104304   กรทิพย์   ไชยโลกา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104306   กัญจนพร   เงานอ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104310   กุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104311   เกวลิน   ปัญโญยอด : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104312   เกวลิน   เพตะกร : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104314   รชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104317   จรรยารัตน์   จันทร์ดวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104318   จันทร์จิรา   ซ้อมจันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104319   จิดาภา   ชีวะวัฒนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104322   จิราเมธ   เทวนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104323   ฉัตรธิพร   กาวิโล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104324   ฉัตรฤทัย   สุริยจักร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104325   ฉัตรสุดา   สุขเอียด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104327   ชนากานต์   กาวิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104328   ชนายุส   เม่งบุญยัง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104329   ฐิติมา   กิ้งเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104330   ฐิติวัฒน์   ใจเถิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104333   ณัชชา   วันศุกร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104334   ณัฎฐริณีย์   อุดทาคำ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104335   ณัฐกานต์   ตื้อเสาร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104336   ณัฐฐามาศ   ดีนวลพะเนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104337   ดารัณ   ขัติทะจักร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104338   ณัฐนันท์   มั่นคง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104339   ณัฐนันท์   วงค์ทอง : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104340   ณัฐนิชา   ศรีบุปผา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104341   ณัฐภัทร   กองแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104342   ณัฐวุฒิ   เฟืองอุย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104343   ณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104344   ดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104346   ตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104347   ทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104349   ทิวัตถ์   อิงคพัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104350   ทิวาภรณ์   เชียงมา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104351   ธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104352   ธนายุทธ   ดวงคำวัฒนสิริ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104353   ธัญชนก   สมิดสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104354   ธัญญลักษณ์   บุญยงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104356   ธัญพิมล   ทองไทย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104357   ธันยพร   เสนตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104358   ธารอัมพร   เครือมุกธิเบศร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104361   นัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104362   นัธวรรณ   กันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104363   เนตรชนก   อัครรุ่งโรจน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104364   บัณฑิตา   อดุลทิฐิพัชร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104365   บุษยากร   สัตยวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104366   เบญจวรรณ   วังท้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104367   ปทิตตา   ชูแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104368   ปภาพินท์   คำบังวัล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104369   ปรัชญา   เฮิมนาง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104370   ปัทมา   ไชยเสน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104371   ปานวัชร์   มีปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104373   ปิยธิดา   ทองพิจิต : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104374   ปิยธิดา   อิ่นเเก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104375   ปิยะธิดา   คำมา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104376   ปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104377   ผาณิตา   ภาระตะวัตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104378   พรรณนารายณ์   ใจบุญทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104380   พิชญ์สินี   บุราคร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104381   พิชยุตม์   ภู่ไพบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104382   พิภาพร   ปิ่นน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104384   พิมพ์นภา   เมืองคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104385   พิมพ์สุดา   จิรอนันต์กร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104386   แพรวพรรณ   นันทชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104387   ภัคจีรา   สุกันธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104388   ภัททิยา   โปธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104389   สฐิรวิช   รักพงษ์จิรโชติ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104391   มนัสศักดิ์   ทองทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104392   นางสาวมะลิวัลย์   คำแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104393   มาริสา   มณีรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104394   ยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104396   รัชฎาวรรณ   อยู่เกษม : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104397   รัชยา   บัวชุม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104398   รื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104399   รุ่งนภา   เนยสูงเนิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104400   รุ่งโรจน์   เรือนแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104401   ลลิดา   กุสุโมทย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104402   ลักษิกา   ช่วยนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104405   วรรณิกา   โพธิ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104407   วรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104408   วาทพร   ผาสม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104409   วิภาพร   สุดแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104410   วิภาวรรณ   คำแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104411   วิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104412   ศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104413   ศรัญญา   สุนันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104414   ศันศนีย์   อุดทาเสด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104416   ศุภาพิชญ์   ขาวผ่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104417   สโรชา   สอนประดิษฐ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104418   สิราวรรณ   ตรีสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104419   สิริยากร   ณะไชย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104420   สุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104421   สุชานาถ   แก้วเมืองไชย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104422   สุพัฒศร   บุญขำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104423   สุพัตตรา   โกวฤทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104424   สุพัศป์   กิ่งแก้ว : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104425   สุภัคดี   สนเปี่ยม : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104426   สุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104427   สุวิจักขณ์   ศรีอรุณกิจจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104428   สุวิทย์   อนันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104429   เสาวลักษณ์   เขื่อนจันทึก : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104431   โสรยา   ล่าป่าตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104432   อดิสร   สีบุ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104436   อรัญญา   กันทะเนตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104437   อรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104438   อรัณย์   ดวงแก้วมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104440   อักษราภัค   เกษสา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104441   อัชฎาธรณ์   ยัคลา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104442   อัญชลี   มณีชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104443   อัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104444   อาทิตยา   นวลทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104445   อารียา   สาธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104447   ไอรดา   ใบหลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6015123377   ลินลาภรณ์   สุวรรณสิโรตม์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในชั้นเรียน ในรายวิชา กง 412 สัมมนาทางการเงิน ในหัวข้อ “ การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร ยุค Thailand 4.0 ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านความรู้และความสามารถของนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทางธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล