โครงการสัมมนา เรื่อง “ การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการด้านเกษตร และอาหาร ยุค Thailand 4.0 ”
-
วันที่เริ่มต้น 23/09/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน 301 กระแสตาปี อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101307   นางสาวกฤษณา   กาใจทราย : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006104301   นางสาวกนกวรรณ   วัฒนศิริ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104303   นางสาวกมลวรรณ   ปันอนุ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104304   นางสาวกรทิพย์   ไชยโลกา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104306   นางสาวกัญจนพร   เงานอ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104310   นางสาวกุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104311   นางสาวเกวลิน   ปัญโญยอด : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104312   นางสาวเกวลิน   เพตะกร : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104314   นายรชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104317   นางสาวจรรยารัตน์   จันทร์ดวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104318   นางสาวจันทร์จิรา   ซ้อมจันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104319   นางสาวจิดาภา   ชีวะวัฒนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104322   นายจิราเมธ   เทวนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104323   นางสาวฉัตรธิพร   กาวิโล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104324   นางสาวฉัตรฤทัย   สุริยจักร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104325   นางสาวฉัตรสุดา   สุขเอียด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104327   นางสาวชนากานต์   กาวิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104328   นายชนายุส   เม่งบุญยัง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104329   นางสาวฐิติมา   กิ้งเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104330   นายฐิติวัฒน์   ใจเถิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104333   นางสาวณัชชา   วันศุกร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104334   นางสาวณัฎฐริณีย์   อุดทาคำ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104335   นางสาวณัฐกานต์   ตื้อเสาร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104336   นางสาวณัฐฐามาศ   ดีนวลพะเนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104337   นางสาวดารัณ   ขัติทะจักร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104338   นางสาวณัฐนันท์   มั่นคง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104339   นางสาวณัฐนันท์   วงค์ทอง : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104340   นางสาวณัฐนิชา   ศรีบุปผา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104341   นายณัฐภัทร   กองแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104342   นายณัฐวุฒิ   เฟืองอุย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104343   นางสาวณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104344   นางสาวดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104346   นางสาวตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104347   นางสาวทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104349   นายทิวัตถ์   อิงคพัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104350   นางสาวทิวาภรณ์   เชียงมา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104351   นายธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104352   นายธนายุทธ   ดวงคำวัฒนสิริ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104353   นางสาวธัญชนก   สมิดสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104354   นางสาวธัญญลักษณ์   บุญยงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104356   นางสาวธัญพิมล   ทองไทย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104357   นางสาวธันยพร   เสนตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104358   นางสาวธารอัมพร   เครือมุกธิเบศร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104361   นางสาวนัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104362   นางสาวนัธวรรณ   กันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104363   นางสาวเนตรชนก   อัครรุ่งโรจน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104364   นางสาวบัณฑิตา   อดุลทิฐิพัชร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104365   นางสาวบุษยากร   สัตยวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104366   นางสาวเบญจวรรณ   วังท้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104367   นางสาวปทิตตา   ชูแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104368   นางสาวปภาพินท์   คำบังวัล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104369   นายปรัชญา   เฮิมนาง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104370   นางสาวปัทมา   ไชยเสน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104371   นายปานวัชร์   มีปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104373   นางสาวปิยธิดา   ทองพิจิต : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104374   นางสาวปิยธิดา   อิ่นเเก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104375   นางสาวปิยะธิดา   คำมา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104376   นางสาวปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104377   นางสาวผาณิตา   ภาระตะวัตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104378   นางสาวพรรณนารายณ์   ใจบุญทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104380   นางสาวพิชญ์สินี   บุราคร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104381   นายพิชยุตม์   ภู่ไพบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104382   นางสาวพิภาพร   ปิ่นน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104384   นางสาวพิมพ์นภา   เมืองคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104385   นางสาวพิมพ์สุดา   จิรอนันต์กร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104386   นางสาวแพรวพรรณ   นันทชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104387   นางสาวภัคจีรา   สุกันธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104388   นางสาวภัททิยา   โปธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104389   นายสฐิรวิช   รักพงษ์จิรโชติ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104391   นายมนัสศักดิ์   ทองทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104392   MissMaliwan   Kumkaew : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104393   นางสาวมาริสา   มณีรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104394   นางสาวยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104396   นางสาวรัชฎาวรรณ   อยู่เกษม : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104397   นางสาวรัชยา   บัวชุม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104399   นางสาวรุ่งนภา   เนยสูงเนิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104400   นายรุ่งโรจน์   เรือนแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104401   นางสาวลลิดา   กุสุโมทย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104402   นางสาวลักษิกา   ช่วยนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104405   นางสาววรรณิกา   โพธิ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104407   นางสาววรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104408   นางสาววาทพร   ผาสม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104409   นางสาววิภาพร   สุดแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104410   นางสาววิภาวรรณ   คำแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104411   นางสาววิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104412   นางสาวศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104413   นางสาวศรัญญา   สุนันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104414   นางสาวศันศนีย์   อุดทาเสด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104416   นางสาวศุภาพิชญ์   ขาวผ่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104417   นางสาวสโรชา   สอนประดิษฐ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104418   นางสาวสิราวรรณ   ตรีสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104419   นางสาวสิริยากร   ณะไชย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104420   นางสาวสุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104421   นางสาวสุชานาถ   แก้วเมืองไชย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104422   นางสาวสุพัฒศร   บุญขำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104423   นางสาวสุพัตตรา   โกวฤทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104424   นางสาวสุพัศป์   กิ่งแก้ว : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104425   นางสาวสุภัคดี   สนเปี่ยม : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104426   นางสาวสุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104427   นายสุวิจักขณ์   ศรีอรุณกิจจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104428   นายสุวิทย์   อนันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104429   นางสาวเสาวลักษณ์   เขื่อนจันทึก : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104431   นางสาวโสรยา   ล่าป่าตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104432   นายอดิสร   สีบุ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104436   นางสาวอรัญญา   กันทะเนตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104437   นางสาวอรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104438   นายอรัณย์   ดวงแก้วมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104440   นางสาวอักษราภัค   เกษสา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104441   นายอัชฎาธรณ์   ยัคลา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104442   นางสาวอัญชลี   มณีชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104444   นางสาวอาทิตยา   นวลทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104445   นางสาวอารียา   สาธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104448   นางสาวอุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6015123377   นางสาวลินลาภรณ์   สุวรรณสิโรตม์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในชั้นเรียน ในรายวิชา กง 412 สัมมนาทางการเงิน ในหัวข้อ “ การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร ยุค Thailand 4.0 ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านความรู้และความสามารถของนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทางธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล