ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806101391   นันทชัย   สิงห์มะโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5901125325   นฤเบศร์   ใจตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6004105324   ยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004109306   ทักษ์ดนัย   เศษรัตนา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6005104337   ดวงฤทัย   วงค์ราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006102380   ว่าที่ร้อยตรีปฏิวัติ   ชัยเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102391   พรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102395   พิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102414   เมธาวี   จันทรมิตรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102431   วราพจน์   จันมะโน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103395   ปวีณ์นุช   วันเกลี้ยง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103419   พิชาภัค   กองนอก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103443   ลายชนก   เทพวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006105378   วุฒิภัทร์   เจริญพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101301   กชกร   ไฝเอ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101302   กนกพร   โสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101306   กานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101312   คริสติน   ด้ามพรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101319   ชลธิชา   กาขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101320   ณรินธร   วรรณสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101321   ณัฏฐณิชา   จิตรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101322   ณัฐชา   ยอดมาลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101323   ณัฐธัญ   ธัญญเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101325   ตรีณา   อหะหมัดจุฬา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101327   ธนพล   แต้วัฒนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101329   ธัญลักษณ์   คำรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101330   ธัญสินี   ต่ออิ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101331   ธันย์ชนก   พันธุ์ดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101332   นงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101347   ปริชญา   มลีรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101355   พัสกร   อดุลย์พรหทัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101383   สไบทิพย์   ปิงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101385   สราวลี   อุดนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010102302   กฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102306   จิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102316   ธนวัฒน์   ขันติพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102322   นิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102330   พีระพันธ์   ดวงจันทร์โชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102343   สุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012106303   กวินภพ   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106308   เกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106359   วิชชการ   ธาตุชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106369   สรวิศ   ศรีสวการย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014102345   อรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6015123384   ศุภกฤต   ภูวิชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6022101424   ศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6106102461   อุษา   แข็งขันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103330   นางสาวแซ้บ   ลุงจาย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103332   ฐิติวรดา   ใจเอ้ย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104302   กนกพร   สุริพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104304   กฤษณะ   สิทธิเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104318   จิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104333   นายชัยวัฒน์   ดวงเกิด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104335   ชายิกา   มาซอย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104337   ชุตินันท์   แขกทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104338   ชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104346   ณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104351   ดวงพร   สมบัติปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104354   ทิชานนท์   ก๋าคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104358   ธนเศรษฐ์   ศรีวิชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104360   ธรรมรัตน์   เเซ่ตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104361   ธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104362   ธีรทรัพย์   พนาพิทักษ์ทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104374   นุชวรา   กองบุญเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104375   นุชวรา   ทำความชอบ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104380   ปาฏิหาริย์   แสงสว่างพิพัฒน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104394   ภูบดี   พิทองจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104405   วทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104407   วรวิทย์   โพธิ์ศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104410   วิจิตรา   เต๋จ๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104414   วิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104419   ศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104421   ศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104422   ศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104424   สายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104431   โสภา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104432   หทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104433   อทิตยา   วรวิภู : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104436   อภิชญา   ปินตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104440   อรณิชา   จุลคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104443   อารียา   นันตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104445   เอเชีย   ภิระปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105307   ชลิตา   บังคมธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6112106323   ธนากร   สายคำอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6114101341   นันทินี   แสงดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101399   สุรีรัตน์   จันทร์พงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6115123352   พนา   บุญจา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6206104301   นางสาวกนกพร   บุญรอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104302   นางสาวกฤติยา   สูงปลูก : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104305   นางสาวเกวลิน   ธรรมสิทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104306   นางสาวขนิษฐา   ขำรอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104307   นางสาวจริยา   ธนพิเชษฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104309   นางสาวชนิตา   จักร์แก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104310   นางสาวช่อผกา   อุ่นจักร์เสาร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104314   นายธนรรชน   จวงจอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104315   นายอชิรญา   เมืองอินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104319   นางสาวธันยพร   ซุยหาญ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104324   นางสาวนิรชา   หว่านพืช : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104327   นางสาวปรียาวดี   จุมภูก๋า : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104329   นางสาวพัชราพรรณ   เจริญวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104332   นางสาวรุ่งทิวา   การกุณา : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104334   นางสาววิลาสินี   หอระดี : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104335   นางสาวศศิกานต์   จันทร์สุข : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104336   นางสาวศุภิสรา   สุริยะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104337   นางสาวสิริทิพย์   อาษาสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104338   นางสาวสิริวิมล   อยู่ทน : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104341   นางสาวอริศรา   กันทาใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104344   นางสาวอาภาภรณ์   เสมอใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
6209101317   นางสาวชนินาถ   จันชะนะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6214102307   นางสาวเกทเสมนี   ศิลปะไพรวรรณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6305101304   นายกิตติพงษ์   ดีปุกเปียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101309   นายคณิสสร   คนเก่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101317   นายเจษฎา   พ่อชมภู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101336   นายณัฐวุฒิ   รติกาญจนสุขกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101358   นายประเสริฐ   ชาตรีวินิจทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306103001   นางสาวกนกอร   ลุงทุน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103006   นางสาวกัลย์สุดา   อินทร์ฉ่ำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103019   ดาว   นายอ่อง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103021   นายเทิดพงศ์   ศักดิ์เจริญชัยกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103027   นางสาวนัชชา   วงศ์แสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103034   นางสาวประภัสสร   ทองคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306104301   นางสาวกัญญ์วรา   ทิวาวงษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104302   นางสาวกัญญาณัฐ   พวงจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104304   นางสาวเกวลิน   ละคำลือ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104305   นางสาวจิดาภา   เรืองขำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104307   นางสาวณัฐณิชา   เปลี่ยนสันเทียะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104308   นายธนะพัฒน์   สกุลทับ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104309   นางสาวธัญญลักษณ์   จอมวุฒิ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104311   นางสาวธัญเรศ   วงศ์วรมัยกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104312   นางสาวนภสร   ก๋งอุบล : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104313   นางสาวปภาวี   เป็งคำวัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104314   นายพัฐจักร   ปัญญ์อภิลักษณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104315   นางสาวพรธวัล   คำทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104316   นางสาวภัทรลภา   สุยะการ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104318   นางสาววชิรญาณ์   พันแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104319   นางสาววรนุช   วีจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104321   นางสาวอมรรัตน์   นะถา : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104323   นางสาวทิพวรรณ   บุญธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104325   นางสาวอรทัย   สายคำดี : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104326   นายธนวัฒน์   กันธะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104327   นายอภิสร   จันธิดา : การเงิน 3ชั่วโมง
6309101037   พัชรีลา   ลุงหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101040   มัชญาภรณ์   ปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง