สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย วชิรพงษ์ จันหนองฮี

โทรศัพท์ : 0954527732
E-mail : wachirapong_jn@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 139
ประเภทการจ้าง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 4/6/2562
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. เข้าประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
[ ประชุม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
[ ประชุมวิชาการ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
5. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
6. เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัทเคอรี่เอกซ์เพรส
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. เข้าร่วมโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. เข้าร่วมกิจกรรมการรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
11. เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 56/2563 (3624) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (iCAMS)
เลขที่คำสั่ง : 31/2563 (3564) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 26/2563 (3559) แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 25/2563 (3558) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 6/2563 (3521) แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
เลขที่คำสั่ง : 2/2563 (3515) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 1/2563 (3514) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
เลขที่คำสั่ง : 56/2562 (3488) แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : - (3483) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 43/2562 (3435) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 42/2562 (3416) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 41/2562 (3413) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 10-08-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 05-08-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 29-07-2563

3/2563 : การดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 08-07-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 11-06-2563

2/2563 : การดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 09-06-2563

1/2563 : การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 02-06-2563

2/2563 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 02-06-2563

1/2563 : การดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 12-05-2563

2563 : หารือการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 02-04-2563

1/2563 : ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 20-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : การประชุมงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ : 03-02-2563

2/2562 : ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ : 20-12-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 11-12-2562

5/2562 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 04-12-2562

ครั้งที่ 2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 29-11-2562

4/2562 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 16-10-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ Green office
วันที่ : 09-08-2562

3/2562 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 07-08-2562