โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก

วันที่เริ่มต้น 24/07/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชาตรี วิระสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชาตรี วิระสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
พิไลวรรณ จันต๊ะตา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
อรพรรณ พรหมใจ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
ศิรินยา อ้นแก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
วีระวัฒน์ ฟังเย็น คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
จิราพร มอญเลิศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 18ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 18ชั่วโมง
6210101307   นายณภัทร   หวานนุ่น : การประมง 18ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 18ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 18ชั่วโมง
6210101334   นางสาวศิราณี   วงศ์ราษฎร์ : การประมง 18ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 18ชั่วโมง
6210101338   นางสาวสิราวรรณ   ล้อมรื่น : การประมง 18ชั่วโมง
6210101340   นายสุรศักดิ์   สังข์อ่อน : การประมง 18ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 18ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 18ชั่วโมง
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคไข้เลือดออกจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุก บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังทำให้เกิดการเน่าเสีย และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มาตรการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยปลากินลูกน้ำยุงลาย จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่สำคัญและยั่งยืน ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
วิธี "ชีววิธี" (Biocontrol) จึงถูกนำมาใช้ในการกำจัดไข่ยุง โดยการเลือกใช้ปลากินยุงที่เพาะและขายพันธุ์ง่าย ได้แก่ ปลาแกมบูเซีย (ปลากินยุง) ปลาสอด ปลาหัวตะกั่ว ปลาหางนกยูง ปลาเหล่านี้นอกจากจะเป็นปลาสวยงามแล้ว ยังช่วยทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดไข่ยุง ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย นอกจากกำจัดลูกน้ำยุงแล้ว ปลากินยุงเหล่านี้ยังกินแพลงก์ตอน (พืชและสัตว์ขนาดเล็กมาก ๆ), ตะไคร่น้ำ, ไดอะตอม (พืชเซลล์เดียว), ตัวอ่อนแมลงต่าง ๆ ส่วนแหล่งเพาะพันธุ์ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งใน น้ำสะอาด และ น้ำสกปรก ในธรรมชาติจะพบได้ทั่วไปตาม ลำห้วย หนองน้ำ สระน้ำ และ อ่าง เก็บน้ำ
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการบรรจุโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในคณะ นำองค์ความรู้ทางด้านการประมง เช่น รายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น มาบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ หวังว่าโครงการดังกล่าวข้างต้น จะมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และพัฒนานักศึกษาของคณะไปพร้อม ๆ กัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 460 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล