ผู้เข้าร่วม
ชาตรี วิระสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
พิไลวรรณ จันต๊ะตา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
อรพรรณ พรหมใจ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
ศิรินยา อ้นแก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เทพพิทักษ์ บุญทา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
วีระวัฒน์ ฟังเย็น คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
จิราพร มอญเลิศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605104307   นายกุลธร   ชูสกุลชัยชนะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5901102303   นางสาวกนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102388   นางสาวใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6009102324   นายระพี   เกษมสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   นางสาวชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101331   นางสาวฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101344   นายธนพล   นันท์ตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   นางสาวศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101420   นายอภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 3ชั่วโมง
6012107334   นางสาวรัตน์ติยาภร   สมปาน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107347   นางสาวสุพิญญา   บาทชารี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107353   นางสาวอัจจิมา   ทุ่ยอ้น : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6103101301   นางสาวกชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101312   นายชยานันต์   นิดมังกร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101329   นางสาวน้ำทิพย์   เเสนกล้า : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101346   นายมิ้น   จินตา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101352   นางสาวศรีสุภา   สังเกตกิจ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102305   นางสาวจิตตินันท์   เกตุแจ้ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6106104306   นางสาวกัลยรัตน์   คำธารา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104327   นางสาวชนนิกานต์   วิชัยดิษฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104329   นางสาวชนิกานต์   อาบา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104330   นางสาวชนิสรา   ดอกไม้ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104353   นางสาวทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104355   นางสาวทิพวรรณ   สมพรมปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104363   นายธีร์ธวัช   จันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104367   นางสาวนนท์ลณีย์   ขวัญอ่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
6110101018   นางสาวศิริพร   เป้าพะเนาว์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101355   นางสาวสุภาพรณ์   ชายน้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102344   นางสาวณัฐธิดา   สุดห้วยแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102407   นางสาวภักดิ์ชริดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102408   นางสาวภัทรสุดา   สิงห์ลอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102410   นางสาวภัทราวดี   ติ๊บผัด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102433   นางสาววิลาสินี   แปงบุญเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6210101002   นายเกียรติภูมิ   ตรีแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101005   นายจิรายุ   คิดประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101006   นางสาวจุฬาลักษณ์   คนตะขบ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101012   นางสาวนรีภัทร   แก้วหนูนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101014   นายนิพนธ์   ตีชัยรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101015   นายบุณวัทน์   บุญล้อม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101017   นางสาวรวีภา   มีถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6210101018   นางสาววริษฐา   ไชยทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101019   นางสาวศิริโสภา   เล็กตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101020   นายสุนัย   นิลดาศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101021   นางสาวสุภาวดี   ฮวดศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101022   นางสาวแสงมณี   ชัยลังกา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101024   นางสาวการัณยภาส   พิวัฒน์โกศล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101027   นางสาวจิตประพรรณ   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6222101308   นางสาวกัญญรัตน์   ทองนรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101313   นางสาวเกวลิน   ลายพัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101315   นางสาวจตุภรณ์   ปานหลุมเข้า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101319   นายจารุกิตติ์   จันต๊ะพงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101337   นางสาวณัฐณิชา   ปินใจรักษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101405   นางสาววรรณภา   เสือสง่า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง