ผู้เข้าร่วม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 14
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 14
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605104307   กุลธร   ชูสกุลชัยชนะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6009102324   ระพี   เกษมสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101322   จุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   ชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   ชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101331   ฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101338   เดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101344   ธนพล   นันท์ตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   ศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101420   อภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 3ชั่วโมง
6012107334   รัตน์ติยาภร   สมปาน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107347   สุพิญญา   บาทชารี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107353   อัจจิมา   ทุ่ยอ้น : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6103101301   กชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101312   ชยานันต์   นิดมังกร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101329   น้ำทิพย์   เเสนกล้า : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101346   มิ้น   จินตา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101352   ศรีสุภา   สังเกตกิจ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102305   จิตตินันท์   เกตุแจ้ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6106104306   กัลยรัตน์   คำธารา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104327   ชนนิกานต์   วิชัยดิษฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104329   ชนิกานต์   อาบา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104330   ชนิสรา   ดอกไม้ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104353   ทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104355   ทิพวรรณ   สมพรมปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104363   ธีร์ธวัช   จันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104367   นนท์ลณีย์   ขวัญอ่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
6110101018   นางสาวศิริพร   เป้าพะเนาว์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101349   นางสาวศิวพร   สุทธคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101355   นางสาวสุภาพรณ์   ชายน้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102344   นางสาวณัฐธิดา   สุดห้วยแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102407   นางสาวภักดิ์ชริดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102408   นางสาวภัทรสุดา   สิงห์ลอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102410   นางสาวภัทราวดี   ติ๊บผัด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102433   นางสาววิลาสินี   แปงบุญเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6210101002   เกียรติภูมิ   ตรีแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101005   จิรายุ   คิดประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101006   จุฬาลักษณ์   คนตะขบ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101012   นางสาวนรีภัทร   แก้วหนูนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101014   นายนิพนธ์   ตีชัยรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101015   บุณวัทน์   บุญล้อม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101017   รวีภา   มีถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6210101018   นางสาววริษฐา   ไชยทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101019   นางสาวศิริโสภา   เล็กตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101020   นายสุนัย   นิลดาศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101021   นางสาวสุภาวดี   ฮวดศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101022   แสงมณี   ชัยลังกา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101024   การัณยภาส   พิวัฒน์โกศล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101027   จิตประพรรณ   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6222101308   นางสาวกัญญรัตน์   ทองนรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101313   นางสาวเกวลิน   ลายพัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101315   นางสาวจตุภรณ์   ปานหลุมเข้า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101319   นายจารุกิตติ์   จันต๊ะพงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101337   นางสาวณัฐณิชา   ปินใจรักษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101405   นางสาววรรณภา   เสือสง่า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง