โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
Maejo University Project Towards Green University
วันที่เริ่มต้น 05/05/2563 เวลา 11:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารเรียนรวม 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อผลิตผลทางด้านการเกษตร และพลังงานของประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้ 6 หลักด้วยกัน 1 ใน 6 หลัก คือ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Agro-ecosystem for Lifelong Learning) ของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ และเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) ยุทธศาสตร์ Go Eco U บนพื้นฐานหลักแนวคิดการพัฒนาที่เคารพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีความสุข
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และดำเนินโครงการต่อเนื่องจากงบประมาณ ปี 2561 และปี 2562 โดยมุ่งหวังในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ปรับปรุงและพัฒนางานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และเพื่อพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เคารพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล