ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004102341   นางสาวสุภาวรรณ   สุยะก๋อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6219101008   นางสาวปิยะฉัตร   ศักดิ์วีรการ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101011   นางสาวเรณุกา   กางถัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6301102376   นางสาวพรนภา   ถึงเป้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102378   นางสาวพรรณกาญจน์   วังวัล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105302   นางสาวกนกพร   คำปวง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105305   นางสาวกัญญาณัฐ   มีสมวัฒน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105308   นางสาวชญาธร   เกษมกิตติธรา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105310   นางสาวชลิตา   รัชตะรุ่งเรือง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105327   นางสาวสมฤทัย   ปัญโยกาศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105329   นางสาวสัณห์ฤทัย   ฟักทองอยู่ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301122006   นายกีรติ   นิคมไพบูลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122008   นายโกเมศ   บุญเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122011   นายจิรโชติ   อุทัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122013   นายชำนาญ   ศรีคำวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122014   นายชำนิ   ศรีคำวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122015   นายชีวัธนัย   ยะอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122020   นายณัฐพล   ชัยสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122029   นายธีรภัทร์   วงษ์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122030   นายธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122034   นายปกรณ์   ศรีวรรณุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122038   นายประชา   เจริญวงศ์เกียรติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122042   นายพงศกร   มั่งมูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122047   นายพิเชษฐ์   นาสวนจำรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122048   นายพิษณุพงศ์   ธิใจเงิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122055   นายวงค์เทพ   ชัยบุญแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122056   นายวรเชษฐ์   ธารหอมชื่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122057   นายวรโชติ   ป่าไม้งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122060   นายวรากร   กันทะสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122063   นายวิษณุ   ประมูลทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122070   นายสุรชาติ   จันเป็ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301124301   นายกนกนภัส   ตั๋นกำเลิศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124305   นายชินวัตร   สุขต้อ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124306   นายนัฐกานต์   อินทร์มณี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124311   นายอภิรักษ์   ชุมภูวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125311   นางสาวชิดชนก   ส่างสุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125327   นางสาวพัชริญา   ภิราราม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301126304   นางสาวณัชธภากร   สบายสุข : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126305   นายนนทวัฒน์   ยอดปานันท์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126306   นายนวฤทธิ์   จันทร์ผ่อง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126307   นางสาวนุชสรา   นันต๊ะนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126309   นายศุภกิตต์   สิทธิธรรม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126310   นายสรรเสริญ   แซ่ฟุ้ง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126311   นางสาวสุพิชญา   ต่อมดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126313   นางสาวกิรณา   โคกสีอำนวย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6304102306   นายชยุตพงศ์   ยาดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102314   นายภาณุวัฒน์   บัวระวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102316   นายยวิษฏ์   ขอใหญ่กลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6305101320   นางสาวชลดา   ปิ่นเมธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101371   นางสาวพรวิไล   หล้าจู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101373   นางสาวพลอยวรินทร์   คงนุ่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101374   นางสาวพลอยสุรีย์   สายบุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101375   นางสาวพัชริฎา   ต๊ะเป็ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101378   นางสาวพิชยดา   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101307   นายกษิติ   นครแพง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101309   นายกันติทัต   กอดู่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101320   นางสาวเจนจิรา   ปาแตงอ่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101329   นายชัยพันธ์   พรธีรโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101332   นายณรงค์ฤทธิ์   เครือสกุลเพ็ญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101335   นายณัฏฐนันท์   เครือแปง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101336   นายณัฐชัย   เนตรใหญ่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101350   นายธีรศักดิ์   มาติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101354   นายนัฎชากร   ปิ่นยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101360   นายปภาวิน   บัวรวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101361   นายปรมินทร์   ตรีรัตนาเศรฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101364   นายปีติภัทร   ใจพรหม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101372   นางสาวพัชรินทร์   ศรีชนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101398   นางสาวศศิกานต์   บุญเปี่ยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101402   นางสาวศิริพร   งามสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101423   นายอนุวัฒน์   กาสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101425   นางสาวอรอมล   วงศ์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101433   นายจินตามัย   อินทร์ปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102363   นายพนธกร   จินะโกฏิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102370   นายพีรพัฒน์   ตุยทัง : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102372   นายภควัต   พลพิลา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102376   นายภูเบศร์   วีร์บุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102402   นายอคิราภ์   เสรีภาพ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102403   นายอนุชา   ปากหวาน : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103002   นางสาวกนิษฐา   มูลคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103003   นางสาวกมล   ส่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103004   นางสาวกฤษณา   อินชินา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103007   นางสาวจิตรกัญญา   เมธีเกษม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103008   นางสาวจิรวรรณ   จันสุภาเสน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103009   นางสาวจิรัชยา   นามสร้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103010   นางสาวจิราภรณ์   ศรีต๊ะวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103011   นางสาวเจนจิรา   ส่วนตัว : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103012   นางสาวชรินทร์รัตน์   ปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103014   นางสาวชลธิชา   ใจเดียว : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103015   นางสาวณพิชญา   เต็ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103019   นางสาวดาว   นายอ่อง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103023   นางสาวธัญญพร   ธรรมวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103024   นางสาวธิดารัตน์   นามวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103025   นางสาวนลินี   ปิ่นวัฒนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103026   นางสาวนวพร   เสียงเสนาะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103028   นางสาวนันทกานต์   เทียนดำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103029   นางสาวนิตยา   แซ่ว่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103030   นางสาวนิภา   หมื่นแลกู่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103036   นางสาวปรียาภรณ์   แก้วดวงเล็ก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103037   นางสาวปวันรัตน์   แก้วคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103039   นางสาวปิยะมาศ   ขัดหนูวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103040   นางสาวพรพิมล   แสนจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103042   นางสาวพัชรา   แซ่โซ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103045   นางสาวภัคจิรา   ปัญญาทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103046   นางสาวภันทิลา   ปัญญาทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103047   นางสาวภาชินี   ชะแป : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103052   นางสาวรมย์ธีรา   เรือนสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103053   นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริพิศาลพงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103054   นางสาวรัตนภรณ์   ปู่เงิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103055   นางสาวริยาภรณ์   สุประสงค์นิติ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103056   นางสาวรุ่งนภา   ใจเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103057   นางสาวลดาวัลย์   สิทธิวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103061   นางสาววิภาวี   วงค์มี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103065   นางสาวสมพร   กันทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103066   นางสาวสายเดือน   พะยิ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103067   นางสาวสายทอง   บุญมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103072   นางสาวสุณีรัตน์   แซ่เฮ้อ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103081   นางสาวสุวจี   สีลาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103083   นางสาวโสลญา   เกษเสณีย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103087   นางสาวอภิษฎา   เทพสืบ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103088   นางสาวอภิสมัย   พุฒตาลดง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103089   นางสาวอรยา   แซ่เกอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103093   นางสาวอาซามิ   อูเอะดะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103096   นางสาวภัทรกมล   สุสมวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103419   นางสาวอาชิว   แซ่เจ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103420   นางสาวปิยะดา   ตันดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104308   นายธนะพัฒน์   สกุลทับ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104327   นายอภิสร   จันธิดา : การเงิน 3ชั่วโมง
6306106301   นางสาวกนกพร   เรืองชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106302   นางสาวชญานิศา   จระมาศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106307   นางสาวณิชนันท์   เทศมาก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106312   นางสาวภิญญดา   ปัญโญ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106313   นางสาวเมวดี   พุฒได้สุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106314   นางสาววรนุช   สุมามาลย์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106318   นางสาวอรัญญา   นันทะชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106319   นางสาวอัญชิษฐา   ลักษณะกุลบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106321   นางสาวอาทิมา   พันธุ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106322   นางสาวกรรณิการ์   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106323   นางสาวนบชุลี   แซ่เฮ้อ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106324   นางสาวนภัสสร   มือแป : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106325   นางสาวสร้างฝัน   ปาเลิง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6309101001   นางสาวกมลลักษณ์   พรหมคล้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101005   นางสาวจรัสรวี   สุรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101006   นางสาวจอมขวัญ   ยาอู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101012   นางสาวฐิติรัตน์   ทองว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101013   นางสาวณัฏฐ์ชุดา   ไทยเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101022   นางสาวนารีรัตน์   อิ่นคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101023   นางสาวนิจวรีย์   สินธุยี่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101025   นางสาวบัวชมภู   หาญฟ้างาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101027   นางสาวปวริศา   แก้วเสน่หา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101028   นางสาวปิยธิดา   พงษ์เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101029   นางสาวพนิพร   คำปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101030   นางสาวพลอย   ลุงนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101031   นางสาวพลอยไพลิน   ทองพันยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101032   นางสาวพัชรพร   เวียงลอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101034   นางสาวพัชรา   ทองเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101035   นางสาวพัชราภรณ์   สายเสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101036   นางสาวพัชริดา   โสภาใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101037   นางสาวพัชรีลา   ลุงหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101038   นางสาวพิชญ์สุดา   บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101040   นางสาวมัชญาภรณ์   ปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101044   นางสาววรรญา   จันทร์สวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101045   นางสาววรรณวิภา   ท้าวอรุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101047   นางสาวศรินทร์นดา   สมศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101049   นางสาวศิรภัสสร   กาดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101052   นางสาวเสาวภา   ตาพรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101053   นางสาวแสงคำ   สมหลู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101055   นางสาวหนึ่งฤทัย   ชูกำเนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101057   นางสาวอรนิสา   บุญศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101058   นางสาวอริศรา   เบ็ญจวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101062   นายตะวัน   แสงคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101336   นางสาวนภัสนันท์   สมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101345   นางสาวปาริฉัตร   ดวงละม้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101347   นางสาวพนิดา   ช่วยพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101349   นางสาวพริบดาว   นาคแดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101350   นางสาวพอวา   หาญดิฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101352   นางสาวพิมพ์ไพลิน   บุรินทร์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101357   นางสาวเมทิกา   ปราชญาไพศาล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101363   นางสาววรารัตน์   ลิตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101365   นางสาววันวิสา   ลิ้มบ้วนฮก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101368   นายวุฒิไกร   สุดใจงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101369   นางสาวศรีนารี   ภาสดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101370   นางสาวศรีวราพร   บุญมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101371   นางสาวศศิวิมล   อินต๊ะจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101372   นางสาวศิริกุล   ตะริดโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101383   นายสุรเชษฐ์   แซ่เท่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101396   นางสาวณัฐณิชา   บุญทะจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101398   นางสาวลลิตา   สุขศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6312101308   นางสาวณัฐฐาวดี   บัวสุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101318   นางสาวเบญจมาศ   อัมภรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101350   นางสาวสุรีย์พร   เพียรบุญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312106301   นางสาวกนกพิมพ์   ปูรณะพงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106306   นางสาวจารุวรรณ์   ทิพนี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106316   นางสาวนริศรา   สัมฤทธิ์ตระกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106318   นางสาวนฤมล   เข็มเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106322   นางสาวพรรษชล   ตะนุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106323   นางสาวพัชราภา   คุ้มสว่าง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106325   นางสาวมาริษา   สิมมาลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312107314   นางสาวรุจินันท์   คุณวันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107315   นางสาวศศิธร   อ่อนน้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6314101434   นายภูวดล   ศรีบุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101435   นายวรยศ   แซ่ย่าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101436   นายสงกรานต์   ปราโมทย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102302   นางสาวกนกพร   บุญเฉลียว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102303   นางสาวกนกพร   ปัญญานะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102304   นางสาวกนกวรรณ   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102310   นายกษิดิศ   กองศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102316   นางสาวเกษราภรณ์   สิงห์คำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102328   นายชัยวัฒน์   ปัญญาศิริ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102331   นางสาวฐิติกานต์   มากรด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102347   นางสาวดุสิตา   แย้มกลิ่นพุฒ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102348   นางสาวถิรพร   คำโสม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102360   นางสาวธัญวรัตน์   นิธิธรรมจริยา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102361   นางสาวธันย์ชนก   ด้วงทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102363   นายธาณุพงษ์   ทำทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102428   นายวาสุกรี   ขุนทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102441   นางสาวศุภลักษณ์   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102303   นายกษิดิศ   สุภาคุณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102318   นายจิรภัทร   ลีลาวัฒน์ศรีชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102351   นางสาวธัญลักษณ์   ศรีบุญเพ็ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102362   นางสาวเบญจมาภรณ์   วงศ์เสนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102363   นางสาวเบญจรัตน์   วันจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102364   นางสาวเบญญา   จิตรงามขำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102366   นางสาวประภาวดี   ไชยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6322101374   นางสาวพิชชานันท์   ปินไชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101380   นางสาวมนธิญา   สุตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง